Numero 32

fredag 4 november 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Research at NADA 1991 to 1993

Ny rapport Research at NADA är färdig. Den blev mycket lyckad tycker jag. Rapporten är avsedd för intresserade blivande doktorander, representanter för näringsliv, forskningsråd, universitet och högskolor m.m. både nationellt och internationellt. Jag kommer att göra ett utskick i nästa vecka. Ni är välkomna att sprida egna exemplar. De finns i förrådet på plan 4 men måste spridas med visst omdöme.

Jag vill passa på att tacka alla som deltog i arbetet. Det gäller författare och granskare. Speciellt vill jag tacka Caroline Nordquist för det omfattande arbete hon lagt ner för att samla in materialet och så omsorgsfullt producerat rapporten. Roswitha Graham vill jag också tacka för att hon återigen bidragit med sina värdefulla synpunkter så att slutprodukten fått detta förtjänstfulla utseende. Ett resultat att vara stolt över.

Ingrid

Stordiaprojektorer i E1

I E1 finns två stordiaprojektorer. Den ena har en normal lampa och den andra är extra ljusstark. Den extra ljusstarka bör användas då man har en OH-platta,. Men eftersom det tar lång tid för den ljusstarka att tändas och man bör släcka projektorn då man inte visar stordia kan det vara vitsigt att använda den svaga då man växlar mellan att visa stordia och att bara prata eller använda svarta tavlan.

Kerstin

IDC-KTHB-seminarium: Compendex Plus - ett måste för varje tekniker

IDC-KTHB anordnar ett seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (10 nov.)-15.30 i IDC-KTHB:s lokaler. Anmälan via anknytning 8962 eller fax 8954 men det brådskar nog! Numeropärmen 94.092.

Information om planeringsanslag m.m.

...från Stiftelsen för strategisk forskning finns i Numeropärmen 94.094.

Vad har hänt inom gymnasieskolan?

Om förändringarna i den svenska gymnasieskolan - vad gäller styrsystem, organisation och innehåll - kan man läsa i ett dokument från SU:s studentbyrå. Där finns också referenser till ytterligare informationskällor. Numeropärmen 94.091.

Möten och kurs om ESA-IRS

...anordnar IDC-KTHB den 16 respektive 23-24 november. ESA-IRS står för European space agency - information retrieval service). Numeropärmen 94.093.

.878-approximation algorithms for MAX CUT and MAX 2SAT

Andra seminariet om approximationsalgoritmer hålls av Alessandro Panconesi under ovanstående rubrik på onsdag (9 nov.) kl. 15.15-17 i sal E34.

Viggo

Påbyggnadskurser i datalogi

Planerade påbyggnadskurser i datalogi för den som läst 2D1310 Programmeringsteknik: (se även grafisk beskrivning i vissa Numeroutgåvor/Red.)

D1430 Artificiella neuronnät och neurofysiologi 6p

Kursen i artificiella neuronnät och neurofysiologi behandlar hur nervsystemet fungerar, hur neuronnät kan modelleras och simuleras, principer för inlärning hos artificiella neuronnät och exempel på tekniska tillämpningar. Exempel på tillämpningsområden är mönsterigenkänning, kombinatorisk optimering, diagnos och robotik. Populärt kan området sägas handla om metoder för att få datorn att efterlikna en hjärnas arbetssätt.

2D1372 Artificiella språk & syntaxanalys 3p

I den här kursen får du lära dig grunderna för definition och analys av artificiella språk, hur man specificerar inmatningsnotationer till program och hur man konstruerar översättare från en notation till en annan. Artificiella språk är t.ex. programspråk och olika typer av inmatningsnotationer till skillnad från naturliga språk såsom svenska.

2D1334 Databaser 4p

I denna kurs får du lära dig begrepp och metoder för att hantera data på sekundärminne så att såväl lagring som åtkomst kan göras på ett effektivt sätt. Databaser används inom de flesta tillämpningsområden. Kursen gör en genomgång av olika databashanteringssystem och olika typer av frågespråk. Den ger också en inblick i säkerhetsproblem och utvecklingstendenser. Det finns också två fortsättningskurser om databaser.

2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4p

Datorgrafik handlar om hur mar ritar bilder med datorn. Det handlar dels om hur objektet byggs upp och dels om hur bilden presenteras. Många spännande tekniker såsom belysningsmodeller, fraktaler och animering tas upp. Exempel på tillämpningsområden är: konstruktionsritningar, visualisering av stora datamängder såsom vid strömningsproblem, flygsimulatorer, geografiska informationssystem. Interaktion handlar om uppbyggnad av användargränssnitt, d.v.s menyer, dialoger och mycket annat.

2D1332 Datornära programnivåer 4p

I den här kursen får du lära dig hur ett program under exekvering växelverkar med maskinvara och operativsystem i en modern miljö. Kursen behandlar maskinvarunivån (CPU, register, cache, buss, minne, assemblerprogrammering m.m.), operativsystemnivån (filåtkomst, virtuellt minne, hur man skapar processer och hur dessa kommunicerar med varandra) samt design av datortjänster (client/server-modeller, fönstersystem m.m.).

2D1326 Datornät 3p

I framtiden kommer vi att hämta allt mer information från datornät. I den här kursen får du se vilka möjligheter datornät ger, vilka faror som finns och på vilka sätt man kan skydda sig mot dem. Speciellt kommer du att titta på Internet, hur det är uppbyggt och vilka tjänster som finns.

2D1420 Datorseende gk 5p

Inom datorseende studerar man de grundläggande principer som gör det möjligt att konstruera tekniska system som kan utnyttja visuell information för att skaffa sig information i den tredimensionella omgivningen, t.ex. för att kunna navigera eller känna igen och hantera objekt. Datorseende används bl.a. för styrning av robotsystem samt för övervakning av olika dynamiska skeenden. En väsentlig del av grundkursen ägnas åt grundläggande metoder för tvådimensionell bildanalys, som förutom inom datorseende används inom många tillämpade områden, t.ex. avsyning, materialanalys, fjärranalys och medicinsk bildbehandling. Förutom datorseende grundkurs finns en fortsättningskurs samt en kurs i Robotik och seende system.

2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 4p

I den här kursen presenteras några av de viktigaste verktygen och teknikerna som används inom artificiell intelligens i ett brett urval av industriella tillämpningar. Kursen ger dig kunskap som hjälper dig att identifiera potentiella tillämpningar av artificiell intelligens inom ditt eget specialområde. Kursen förutsätter att du har god programmeringsförmåga och erfarenhet av datorer i allmänhet.

2D1365 Människa-dator-interaktion 4p

Allt fler människor arbetar med datorer och annan teknisk utrustning för att utföra allt mer komplicerade arbetsuppgifter. De nya användarkategorierna ställer krav på att program och annan teknisk utrustning ska vara lätt att använda samtidigt som de ska vara kraftfulla verktyg. I den här kursen får du lära dig en del regler och tekniker för att utforma datorstödda verktyg så att de blir smidiga att arbeta med samtidigt som de tar tillvara och helst utvecklar användarens kunskap och kapacitet.

2D1330 Objektorienterad programkonstruktion 4p

Objektorienterad programkonstruktion är en modern teknik för utveckling av stora program. Objektorienterad analys startar med att man identifierar objekt som man vill kunna hantera och vilka egenskaper och beteenden (metoder) dessa har. Varje objekt tillhör en klass och klasserna är ordnade i en hierarki så att en underliggande klass ärver egenskaper och beteenden från en högre liggande klass. Bl.a. denna arvsmekanism gör objektorienterad programkonstruktion till ett mycket effektivt verktyg för många tillämpningar. Som programspråk används preliminärt C++. Ev. utvidgas kursen till 6 p och omfattar då även ett programmeringsprojekt.

2D1375 Programspråksimplementation 4p

I den här kursen går man igenom teorier och principer för konstruktion av en kompilator. Teorierna tillämpas sedan i en större labuppgift. Kursen bygger på 2D1372 Artificiella språk och syntaxanalys.

2D1378 Text- och bildbehandling 4p

I den här kursen får du lära dig en hel del om regler, konventioner och verktyg för att själv framställa dokument innehållande text och bilder med hjälp av dator. Kursen behandlar också tillämpningar där dokumenthantering ingår såsom dokumentframställning i grafisk industri, framställning av dokument för spridning i datorlagrad form och hantering av stora dokument såsom dokumentation av industriella system. Du får också lära dig en del om algoritmer och metoder i text- och bildbehandling såsom textkodning, textsökning och versionshantering. Kursen förutsätter att du förutom kursen i programmeringsteknik har ytterligare erfarenhet av arbete med datorer.

2D1320 Tillämpad datalogi 4p

I den här kursen bygger du på dina kunskaper om algoritmer, datastrukturer och programmering. Kursen ger en systematisk genomgång av grundläggande datastrukturer såsom stackar, köer, listor och träd, samt grundläggande algoritmer för t.ex. sökning, sortering, hashning och textsökning. Du får vidare lära dig hur man skriver, provar och dokumenterar riktigt stora program.

Kerstin F

SANS-seminarium: Quality functions for parallel selective principal component analysis

Mats Osterberg, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (9 nov.) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The high dimension of the original data vectors is a major problem in many pattern recognition and signal processing tasks. This problem is usually solved by computing lower dimensional feature vectors which are then used in the next processing stage. In the seminar we will discuss how features can be learned from a set of input signals without any information about possible class assignments. The quality of the extracted features is measured by rational functions of statistical moments of the extracted feature values.

We have investigated four different quality functions in detail. The first quality function leads to a system which learns the principle components of the input covariance matrix whereas the others learns filter functions which will respond selectively to special subsets of input patterns. Especially, using fourth order moments it is possible to learn feature vectors that support unsupervised classification in the sense that each filter function mainly response to patterns from only one class. Furthermore, the learning rules obtained from these quality functions can be easily implemented on parallel systems. Several variations of the learning rules (based on steepest descent and conjugate gradient methods and the CONMIN algorithm) will be discussed.

Some properties of the different systems are demonstrated with the help of artificially designed data sets with varying degrees of similarities between three different classes of input patterns. We also apply the filter systems to real world data such as the reflectance spectras of the 1253 different color chips in the Munsell color atlas, a small database consisting OCR-characters and a large set of pixel data collected from a standard TV-channel. For the Munsell data we obtain a system of three filter functions which correspond to the primary colors red, green and blue. For the pixel data we learned systems that are similar to well-known receptive field families.

Roland Orre, Anders Lansner

Kryptografiska protokoll för elektroniska pengar

Stefan Hellberg, konsult, Telia Promotor AB, håller seminarium i diskret matematik (kombinatorik och teoretisk datalogi) under ovanstående rubrik på torsdag (10 nov.) kl. 15.15-16.45 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Sammanfattning: Utveckling av elektroniska system som kan ersätta användningen av mynt och sedlar sker nu på flera olika håll. Dessa system bygger på en kombination av IC-kort, s.k. "smarta kort", och kryptografiska protokoll för överföring av monetära värden.

Föredraget beskriver: (i) egenskaper som krävs hos denna typ av system, (ii) hur dessa egenskaper kan realiseras med hjälp av kryptografiska metoder (i detta ingår en introduktion till digitala signaturer i teori och praktik), (iii) några aktuella projekt i Europa.

Tyngdpunkten ligger på (ii). Inga särskilda förkunskaper krävs utöver elementär algebra. Begrepp från komplexitetsteori definieras i föredraget.

Kursstart: Matematisk och numerisk analys av partiella differentialekvationer

Michael Benedicks, matematik och Anders Szepessy, NADA håller leder en kurs under ovanstående rubrik med början tisdagen den 22 nov. kl. 10.15-12 i sal F12.

Kursens målsättning är att ge en introduktion till matematisk och numerisk analys av partiella differentialekvationer. Kursen behandlar elliptiska problem och valda exempel av ickelinjära hyperboliska och paraboliska ekvationer. Dessa exempel innehåller tillämpningar på diffusionsprocesser, elektrostatik, Navier-Stokes ekvationer för inkompressibel och kompressibel strömning, ickelinjär elasticitet och reaktions-diffusion ekvationer.

Vi kommer att diskutera:

* Elliptiska problem: Maximumprincipen, variationsmetoder, Dirichlets princip, spektralteori, Fredholms teori för integralekvationer, wavelets och multipolmetoder för integralekvationer;

* Hyperboliska och Paraboliska problem: Cauchyproblem, konserveringslagar, stötvågor, entropivillkor och numeriska metoder; Beräkningsbarhet och stabilitet av Couette-strömning; Reaktions-diffusionsekvationer, vandrande vågor i 1-3D, asymptotiska metoder och eikonalekvationen.

Kursen är avsedd för teknologer i fjärde årskursen samt begynnande doktorander i matematik, numerisk analys och angränsande ämnen.

Kursen innehåller laborationer med program baserat på wavelets/multipolmetoder och med adaptivt FEM-program.

Första undervisningstillfälle är tisdagen den 22 november kl. 10.15--12.00 i sal F12, varvid övriga undervisningstider bestäms. Om du har synpunkter på tider eller annat och inte kan komma vid detta tillfälle, hör av dig till Michael Benedicks <michaelb@math.kth.se> tel. 790 6148.

Kurslitteratur: Fritz John, Partial Differential Equations, Springer Verlag. Johnson, C. & Thomée, V., Partial Differential Equations, Mat. Inst. CTH. Material som utdelas under kursens gång.

Michael Benedicks & Anders SzepessyNumero utkommer normalt på fredagar under terminstid, manusstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till KTH; NADA, Numero; 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland NADA-postfacken). Varje Numero-utgåva utkommer i tre former:

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.