Numero 31

fredag 28 oktober 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Nytt kopieringsavtal inom högskoleområdet

KTH har undertecknat de allmänna avtalsvilloren som gäller from 1994-07-01. Villkoren är i stort sett desamma som de villkor gsom gällt i tidigare kopieringsavtal men utan de ingående regler om mätning av kopiering som dessa avtal innehållit.

Avtalet gäller för sådan högskoleutbildning som avses i högskolelagen samt för uppdragsutbildning och intern fortbildning av högskolans perosnal. Rätt att kopiera tillkommer endast lärare men läraren kan uppdra åt annan att utföra själva kopieringen. Kopiering får ske endast för lärarens egen undervisning och skall normalt företas på högskolans egen utrustning. Läraren är skyldig att tillse att av kopian framgår källan samt upphovsmannens resp fotografens namn..

Hur mycket som får kopieras:

7§ Lärare får alltid framställa tre exemplar av ett verk i form av papperskopior.

8§ Endast för att komplettera den obligatoriska förlagsutgivna kurslitteraturen får läraren - med de begränsningar som agnes i 9-13§§ - framställa fler än tre exemplar ur skrift för användning uteslutande för de egna studenterna under läsåret.

9§ Läraren får endast framställa så många exemplar att studenterna får var sitt exemplar och läraren själv får några exemplar.

10§ Vid framställdning av fler än tre exemplar ur skrift, får läraren, om inte annat anges i 11§, under samma lärsår och för samma studenter inte kopiera större del av skriften än som motsvar högst 15 procent av antalet sidor, dock inte mer än 15 sidor. Om det föreligger behov av att kopiera ett viss avsnitt, t ex ett kapitel ur en bok, som omfattar någon eller några få sidor mer än 15 procent av skriften resp 15 sidor, får kopieringen dock avse hela avsnittet.

11§ Läraren får inte kopiera ur

a) Obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur om det i sådan litteratur ingår enstaka verk, varav endast ett mindre avsnitt inte överstigande 15 sidor skall inläsa, får dock avsnittet kopieras med tillämpning av bestämmelserna i 10§

b) Visst notmaterial i annan utsträckning än vad som framgår av 12§.

Vid tveksamhet läs avtalet som finns i sin helhet hos mig och i Numeropärmen 94.090.

Catherine Lagercrantz

Seminarieserie om approximationsalgoritmer

Det senaste året har nya metoder för konstruktion av approximationsalgoritmer för NP-fullständiga optimeringsproblem upptäckts. Metoderna, som bland annat använder sej av semidefinit programmering, ger algoritmer som approximerar flera problem bättre än man tidigare trodde var möjligt.

I en seminarieserie på Teoretisk datalogi ska vi försöka gå igenom dessa metoder och visa hur dom kan användas för att approximera problem som MAX SAT, MAX 2SAT, MAX CUT och graffärgning.

Seminarieserien kommer att äga rum onsdagar klockan 15-17 och inleds nu på onsdag den 2 november i sal E36 med att Jens Lagergren berättar om approximation av Steinerträd.

Viggo Kann

Synthesis via Induction, Deduction and Abduction

Jan Komorowski, Knowledge Systems Group, Department of Computer Systems and Telematics, håller seminarium under ovanstående rubrik på måndag (31 okt.) kl. 14.15 i IT-seminarierummet, Kista (Electrum, 5 tr., uppg. B).

Abstract

A common framework for program synthesis with operators and techniques from the fields of inductive logic programming, refinement calculus and knowledge base updating is proposed. The framework is based on a new compositional semantics for normal logic programs called the perfect omega-model semantics.

Enn Tyugu

Proof-theoretic aspects of structural synhesis of programs

Tarmo Uustalu, CSlab/Dept of Teleinformatics, håller seminarium under ovanstående rubrik på måndag (31 okt.) kl. 15.15 i IT-seminarierummet, Kista (Electrum, 5 tr., uppg. B).

Abstract

Structural synthesis of programs (SSP) as proposed by Mints and Tyugu is an approach to deductive synthesis of functional programs using types as specifications and based on the Curry-Howard correspondence and on a very intensional treatment of the notion of type. The approach has a practical orientation and a feasible balance has been sought between expressiveness of the specification language and efficiency of proof search. The work is related to automated software engineering, programming in type theories, and automated theorem proving.

The implemented systems employing SSP use intuitionistic propositional logic (IPL) (simple theory of types), a natural-deduction style proof system, and a proof search algorithm which works by forward-directed generation search, where the polar subformula property sets determines the search space, and where simple rules are given priority over assumption rules. In the talk, I shall show that the algorithm generalizes for a wide class of natural-deduction calculi for various logics (not necessarily intuitionistic), make connections with other work in automated theorem proving, and discuss the question what kind of proof systems deserve to be called natural-deduction calculi. Thereafter, I shall show that the object-oriented structural specification language which is employed in the NUT system and has been earlier interpreted in IPL, has a more concise and useful semantics in terms of intuitionistic 1st order logic (IFOL).

Enn Tyugu

Winter school on continuous media mechanics

Conference in Russia, first announcement and call for abstracts.

Institute of Continuous Media Mechanics of the Russian Academy of Sciences (ICMM RAS) resumes its traditional Winter Schools and announces

Winter school on continuous media mechanics

The School will take place in one of recreational areas near Perm at the end of February - beginning of March 1995. This season is known to be rather sunny with yet stable snow cover and mild daytime temperatures.

The scientific scope of the School includes:

(1) Mechanics of Solid Bodies

(1.1) Constitutive equations (elasticity, plasticity, viscoelasticity)

(1.2) Damage, durability and fracture

(1.3) Finite deformations

(1.4) Numerical simulation

(1.5) Experimental methods

(2) Fluid Mechanics

(2.1) Convection and convective stability

(2.2) Chaos and turbulence (approaches, models, structures, geo- and astrophysical applications)

(2.3) Hydrodynamics and heat/mass transfer at microgravity.

(2.4) Complex fluids (polymeric fluids, liquid crystals, magnetic and dielectric suspensions)

Each Program Section will consist of plenary lectures, invited talks and short communications.

A preliminary application indicating name, affiliation, regular and E- mail addresses, fax number and the title of presentation must be sent before November 10, 1994 by E-mail to: /dd.un=icmm/o=perm.inform/admd=sovmail/c=su/@sprint.com

Sista preliminärbidragsinlämningsdag är alltså torsdagen den 10 nov. Mer detaljer finns i Numeropärmen 94.089.

SMP-cluster a new possibility?

Richard Kaufmann, Digital Equipment Corp., håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (3 nov.) kl. 15.00-16.30 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

About the Speaker

Richard Kaufmann is the Technical Director of Digital's European High Performance Computing group, based in Galway, Ireland. His other Digital assignments have been in the Compiler Technology Office, and as the engineering manager of Digital's C and C++ compilers.

Before Digital, Mr. Kaufmann worked for TeleSoft/TeleLOGIC in San Diego, California and Nynashamn. He is a graduate of the University of California, San Diego, where he was a member of the UCSD Pascal Project.

Abstract

Imagine 96 processors tied together, each with a performance rating of 500 SPECfp92 / 300 SPECint92, and each 'single-digit' microseconds away from each other.

Techniques for connecting CPUs together to do work in parallel have in the past centered on either Symmetric Multiprocessors (SMPs) or on local area networking technologies. These two technologies represent the extreme ends of the tradeoff between latency and scalability.

New technologies will soon offer order of magnitude better latency than LAN technologies with an order of magnitude better scalability than SMP systems. The talk will describe these technologies, as well as some system topologies that they make possible.

SANS-seminarium: The scatter code of Smith and Stanford

Pentti Kanerva, håller seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (2 nov.) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

How a computer computes is intimately related to how it represents numbers. Digital computers mostly use the binary representation and require extremely reliable components for representing the individual bits. The most significant bits of a number must be particularly reliable, while errors in the least significant bits often would not matter. Artificial neural nets that model the working of the nervous system must use other kinds of representations because the components are unreliable. The Thermometer Code (i.e., unary representation) is typical, and each of its bits is equally significant. It maps a range of integers monotonically into Hamming space, meaning that what is near in linear space ends up near in Hamming space, and what is far ends up far. But the code is also wasteful: It needs 200 bits to represent 201 integers. In contrast, the Scatter Code of Smith and Stanford uses the code space economically while retaining the most important properties of the thermometer code. For example, 1,000,000,000 integers could be represented in 200 bits; or the 200 bits could represent three-dimensional vectors, with each dimension ranging over 1,000 integers encoded with a 200-bit scatter code. It is interesting to see what the individual bits of the code mean.

Roland Orre, Anders LansnerNumero utkommer normalt på fredagar under terminstid, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, NADA, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "Internet news"-systemet på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.