Numero 30

fredag 21 oktober 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Tack för dessa år!

Efter att ha börjat studera på NADA 1984, börjat assa 1988 och jobbat i systemgruppen sedan 1989 så kommer jag arbeta min sista dag på NADA den 31 oktober. Jag kommer istället att arbeta för ett företag i Kanada vid namn Bunyip med distribuerade katalogtjänster, och speciellt då Whois++. Bunyip är mest kända för att grundarna (Peter Deutch bl.a.) hittade på Archie som många av oss använder dagligen.

Jag avslutar min bana på KTH genom att hålla ett måndagsseminarium om just katalogtjänster (se speciell notis om detta).

Tack för alla trevliga dagar här på NADA!

Tack för alla uppmuntrande ord när ombyggnaden kändes tung!

Tack för allt, helt enkelt.

Patrik

P.S. Tag väl hand om Systemgruppen i fortsättningen också! De behöver allt stöd, alla semlor, alla tårtor etc de kan få.

Borlängebor, se hit!

Bland expeditionens uppackade pärmar finns fyra stycken med pedagogiskt fullgott men anonymt material, mest stordiabilder, både pascal och numme. En av pärmarna är märkt "Borlänge II". Om någon av institutionens borlängebor länge saknat pärmarna är tiden knapp - om några dar blir dom returpapper och kastplast.

Henrik E

Information om nobelprisen i fysik & kemi

Från Kungl. vetenskapsakademien har till Numerored. inkommit två dokument som på några sidor beskriver vad nobelpristagarna i fysik respektive kemi sysslar med. Finns i Numeropärmen 94.087.


Konferenser, kurser, seminarier


Höstens måndagsseminarier

Under hösten kommer det att bli tre måndagsseminarier. Dessa är avsedda för alla lärare, forskarstuderande och forskare på institutionen. Även andra är välkomna. De går av stapeln måndagar kl 15.15 - ca 16. Närmare detaljer i form av tittel, absract och sal lämnas senare.

Nästa måndag (31 okt.) talar Patrik Fältström om Internet, MIME, Whois++ etc samt presenterar vad Bunyip är för något.

Måndagen den 28 november talar Henrik Eriksson om Toppar och floppar i trettiofem års lärarverksamhet.

Måndagen den 12 december talar Yngve Sundblad om Design, gränssnitt och användbarhet.

Väl mött, önskar

Ingrid

Exjobbsseminarium i datalogi

...äger rum tisdagen den 1 nov. kl. 15.15 i sal E1 (Osquars backe 2).

Mathias Hedelius, E-90, Automatisering av tillgänglighetsmätning på Ericssons företagsväxel MD110. Arbetet är utfört vid Ericsson Business Networks. Handledare: Henrik Eriksson.

Peter Forsberg, D-88, Ett ramverk för att implementera distribuerade objektorienterade databashanterare. Arbetet är utfört vid IBM Svenska AB. Handledare Serafim Dahl.

Gustaf Sjöstedt, D-90, Utredning av verktyg för applikationsutveckling i C++ under Windows 3.x och Unix. Arbetet är utfört vid Guide Datakonsult A. Handledare Joacim Halén.

Kerstin F.

Uppsalakurs om linjärprogrammering och optimering med datalogiska tillämpningar

Under vecka 43 och 44 på institutionen för datorteknik (DoCS) i Uppsala, kommer vi att organisera en kurs (ca 24 timmar föreläsningar) för doktorander och andra intresserade om linjärprogrammering och optimering med datalogiska tillämpningar. Numeropärmen 94.085.

Måndagsseminarium: URN, URL, Whois++ och andra förkortningar

Patrik Fältström, håller måndagsseminarium om distribuerade katalogtjänster på Internet måndagen den 31 okt. kl. 15.15 i NADA:s seminarierum (Lindstedtsv. 3, plan 5, rum 1537). Han kommer att gå igenom hur "reglab" och "whois++" hänger ihop, och vad Whois++, URL, URC, URN

etc. egentligen är.

SANS-seminarium: Improving the capacity of SDM, part 2 of 2

Gunnar Sjodin, The Neural Networks and Real-time Computation Group at SICS, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (26 okt.) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Improving the capacity of SDM (Sparse Distributed Memory), knowing that one knows, convergence, distinguishing of spurious states and separating double readings.

Resume: In part 1 of this seminar Gunnar gave a brief description of SDM. After this he showed how the number of bit errors can be reduced and how this relates to the actual number of hard locations, data items and data width used.

Roland Orre, Anders Lansner

Nummeseminarium: Finite elements and shells; Convergence of iterations

Två seminarier i numerisk analys äger rum på onsdag (26 okt.) kl. 13.15 i sal E32 ( Lindstedtsv. 3):

Finite elements and shells, Juhani Pitkäranta, Helsingfors

Convergence of iterations, Olavi Nevanlinna, Helsingfors

Anders Szepessy


Pengar


Lärarstipendier för framstående insatser inom grundutbildningen vid KTH

Stipendier för framstående insatser inom grundutbildningen vid KTH. För att markera betydelsen av grundutbildningen har medel för resestipendier avsatts. Ett eller flera stipendier på sammanlagt högst 90 000 kr kommer att delas ut av rektor i samband med diplomutdelningen 16 december 1994. Stipendiet tilldelas lärare eller institution vid KTH som gjort framstående insatser inom den grundläggande utbildningen. Härmed avses exempelvis

Förslagen till mottagare av stipendiat skall inges till vicerektor för grundutbildningen. Förslagsställare kan vara anställda eller studerande vid KTH. Rektor, vicerektor för grundutbildningen och ordförande för THS utser stipendiemottagare.

Förslag (med skriftlig motivering) märkt med Dnr 930-1039-94 Doss 33 skall ställas till vicerektor för grundutbildningen och senast 1994-11-15 skickas till Registratorskontoret, KTH, 100 44 Stockholm .

KTH-ekot via Olle Blomqvist

Stipendie- och forskaranslagsförteckning

Förteckningen Stipendier, forskningsanslag, internationellt utbyte, m.m. 1994 finns ett exemplar av hos Ann Bengtson, kan köpas i KTHB:s informationsdisk och kan beställas från Informationsenheten på blankett SU1.

Ivar Bendixsons stipendier & fond

Ivar Bendixsons stipendier åt docenter vid mat.-nat. fakulteten (på SU) och Ivar Bendixsons fond ska sökas senast tisdagen den 1 nov. Numeropärmen 94.088.Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, NADA, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "Internet news"-systemet på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.