Numero 27

fredag 30 september 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Tack

Under invigningen fick jag många gånger höra att NADA hade gjort så fint och att vi ställde upp så helhjärtat under hela onsdagen. Jag vill tacka alla som hälpte till.

Speciellt vill jag nämna de som arbetat fram och förvisade de fina videoprogrammen samt de som pyntat med blommor och ljus. Vi kämpar vidare med att få återstående problem lösta. Viktigast är att få bra luft i terminalsalarna. Problemet känns inte nytt, men torde gå att lösa denna gång.

De ständiga falsklarmen är ett annat problem, som måste åtgärdas snart. Beträffande inredningen så levereras den så sakteliga och det gjordes en stor ansträngning förra veckan

Ingrid (som får motaga både ris och ros)

Visning av statistikprogrammet SPSS för Windows

...blir det tisdagen den 11 okt. i rum 449, biblioteket, psykologiska institutionen, SU. Kontakta Bernard Devine, tel. 16 39 05. Numeropärmen 94.078.

Talteknologiseminarium

...äger rum torsdagen den 27 okt. kl. 9.00-17 i sal Q2 (Osquldas väg 10, 2 tr.). Ur programmet:

Talteknologi håller på att växa fram som ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde och har sina rötter framför allt i lingvistik, talkommunikationsforskning och datalogi. Vi kommer under Talteknologidagen att speciellt diskutera forskningen kring talkodning, text-till-talsyntes, automatisk taligenkänning, talförståelse, talarverifiering och dialogsystem baserade på talad kommunikation. Numeropärmen 94.077.

Rättelse och mer om datalogikurser

Det hade förstås smugit in sig ett par fel i det jag skrev förra veckan. Kursen 2D1356 Objektorienterad programkonstruktion för D ersätter kursen Objektorienterad programvaruteknik som gavs av Data och systemvetenskap.

De E-teknologer som läser kursen 2D1947 Objektorienterad programkonstruktion för E och F kommer inte att ha grundläggande pascalprogrammering i bagaget utan Datalogi, grundkurs E, som innehåller mer och jobbar med Modula 3, samt en projektkurs i åk 2. F-teknologerna kommer i allmänhet att ha inte bara pascalprogrammering utan även Datalogi gk i bagaget.

Kerstin F.

Spektakulärt matteföredrag?

Följande föredrag riktat till en allmän akademisk publik - speciellt studenter - har arrangerats av Nationalkommitten för matematik i samarbete med matematiska institutionerna vid KTH och Stockholms Universitet: Perci Diaconis,professor vid Harvard University, In Search of Randomness, onsdagen den 12 okt. kl. 16.00 i sal F1 (Lindstedtsv. 22).

Professor Diaconis är välkänd för sina populära föredrag i matematik och som illusionist/trollkarl. Han var ordförande i amerikanska trolleriförbundet(?) och har ofta framträtt i amerikansk TV.

Till alla lärare: Uppmana era studenter att gå. Detta kan förväntas bli något extra.

Michael Benedicks

Blev de nya undervisningssalarna bra?

Byggnadskommittén vill ha våra synpunkter på hur de nya lärosalarna och terminalsalarna fungerar. Kanske finns det saker som enkelt kan rättas till här och kanske finns det dåliga saker som bör undvikas framöver, t.ex. i etapp 3 av ombyggnaden runt stora gården. Kommittén vill ha skriftliga synpunkter senast 21 oktober adresserade till Arbetsgruppen "Den perfekta lärosalen", att: Gunnar Svedberg, rektors kansli.

Jag tänkte att intresserade skulle samlas till en diskussion så att vi kan komma med en gemensam lista med synpunkter. Diskussionen blir måndagen den 10 okt. kl. 15.15 i sal E35.

Kerstin F.

Exjobbsseminarium i datalogi

På tisdag (4 okt.) kl. 15.15 i sal E1 (Osquars backe 2) blir det ett exjobbsseminarium i datalogi.

Sergio Alejaldre, D-89: Databassystem för debitering och raparationer/uppgraderingar av hissar. Arbetet är utfört vid Schindler S.A, Zaragoza, Spanien. Handledare Kjell Lindqvist.

Marianne Lindström och Sofia Olsson, D-89 Arkivering och sökning i digitala arkiv. En utvärdering av tre användargränssnitt.. Arbetet är utfört vid JOB Systemintegration AB. Handledare Kerstin Severinson-Eklundh.

Anders Ek, D90 Ny procedur för hantering av systemparametrar. Arbetet är utfört vid Celsius Tech Systems. Handledare Henrik Eriksson.

Mattias Wadsten, E-89, Ramanalysator - ett verktyg till hjälp vid verifiering av egenhändigt konstruerade integrerade kretsar (ASIC).. Arbetet är utfört vid Ericsson Telecom. Handledare Lars Kjelldahl.

Kerstin F.

IPLab-seminarium: Planeringsverktyg för skrivprocessen

Micke Hovmöller, IPLab, håller IPLab-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 7 okt. kl. 9.15-10.15 i NADA:s sammanträdesrum (Osquars backe 2, plan 5).

Sammanfattning

Skrivande är en utomordentligt viktig och svår verksamhet, inte minst för tekniker och akademiker. För att kunna skriva en bra text krävs att den är noga planerad. Även om planeringen kan ske i huvudet eller med enkla stöd som papper och penna torde det vara användbart att utnyttja datorstöd för planeringen eller åtminstone vissa delar av den.

Studien av planeringsverktyg för skrivprocessen har genomförts som ett examensarbete, och seminariet presenterar de resultat som framkommit.

Resultatet av arbetet utgörs av en design av ett verktyg som skall kunna användas för skrivplanering. Vid designen har ett antal nyckelfaktorer för den här typen av verktyg särskilt beaktats. Dessa är att verktyget:

* minskar skribentens kognitiva belastning

* har rätt 'affordance', samt

* skiljer på idégenerering och dispositionsframställning.

Dessa punkter beskrivs närmare, både med avseende på hur de kan förväntas förbättra den resulterande texten och hur de har realiserats i designen.

Till arbetet hör också en kortare genomgång om varför existerande verktyg inte kan anses fullt lämpliga för skrivplanering, vilket också gås igenom på seminariet.

Optimeringsdoktorandkurser

Under vecka 43 och 46 på institutionen för datorteknik (DoCS) i Uppsala, kommer vi att organisera en kurs (ca 24 timmar föreläsningar) för doktorander om linjärprogrammering och optimering med datalogiska tillämpningar. Ett mera detaljerat schema kommer senare. Om ni är utanför DoCS och är interesserade av kursen, skicka gärna ett medelande till mig. Vi behöver informationen för att boka lokal osv.

Kursförslag: Algoritmer & Optimering

Föreläsare: Tekn Dr Dag Wedelin

Plats: Inst för datorteknik, Uppsala

Tid: vecka 43 och 46 (ca 24 timmar)

Kursens syfte är att ge kunskaper i optimering och algoritmer för diskret optimering med tonvikt på de aspekter som knyter samman optimeringslära och datalogi. Under vecka 43, behandlar huvudämnena algoritmer och komplexitet, grundläggande optimeringslära samt linjärprogrammering. Vecka 46 blir sedan en fördjupning huvudsakligen inom diskret optimering.

Preliminär föreläsningsplan (ungefärligt antal timmar inom parentes)

Vecka 43

Introduktion och översikt. (1)

Algoritmer och komplexitet: allmänt om algoritmer, algoritmdesignprinciper, komplexitetsteori. (detta avsnitt är en översikt då jag antar att de flesta har en god bakgrund här) (3)

Grundläggande definitioner och begrepp inom optimering: problem- formulering, konvexitet, lokala och globala minima, relaxation, dualitet. (4)

Linjärprogrammering: simplexmetoden, exempel, ev. andra metoder. (4)

Vecka 46

Något om icke-linjär optimering. (2)

Diskret optimering (kombinatoriska metoder): sökning, branch&bound, lokal optimering (även simulated annealing, genetiska algoritmer etc.), dynamisk programmering. (4)

Diskret optimering (LP-baserade metoder): heltalsprogrammering, branch&bound, cutting plane, flödesproblem och andra speciella problemklasser, approximationsmetoder. (4)

Reserv/ev. fallstudie eller egna önskemål. (2)

Wang Yi, DoCS, Uppsala UniversitetNumero utkommer normalt på fredagar under terminstid, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, NADA, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "Internet news"-systemet på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.