Numero 24

fredag 9 september 1994, årgång 23

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH.


Kalendarium

Aktuellt kalendarium, dvs. inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva.

Dubbelnummer

Vart tog Numero vägen förra veckan? Tja, den försvann i villervallan inför terminen - red. hade några andra tidsgränser att passa och Numeroarbetet fick tyvärr nedprioriteras. Istället kommer idag ett dubbelnummer, liksom. (Är det inte så man gör i branschen?)

Detta ska ses som ett olycksfall i arbetet och ska inte upprepas. Numero ska man kunna lita på!

Red.

Nyckelbyte för C2M2-are

I gamla delen av huset, där C2M2 med flera sitter, kommer nyckelkärnorna i dörrarna att bytas ut mot nya UBC, så det blir enhetligt på hela Nada.

Tyvärr kan jag inte säga exakt när bytet kommer att ske, förutom att det blir snart. (Det sköts nämligen av Teknisk Service.)

Ni som skall ha men ännu ej fått ny nyckel, kan utkvittera en sådan i Stian, förmiddagar (9-11) eller efter överenskommelse.

Lasse C

Utbildning korridorskopiatorerna (K90)

På torsdag (15 sept.) kl. 10.00 kommer Christina Aplemark från Kodak hit och kör en genomgång av Kodaks K90-kopiator, dvs. den vi har på varje våningsplan.

De som har vill och har möjlighet borde närvara vid denna.

Utbildningen sker vid NADA-korridorens kopiator på plan 4.

Lasse C

IT-kommissionens rapport

Regeringens IT-kommission kom med ett betänkande för några veckor sedan, betitlat Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga. Den finns åtkomlig som Postscript-fil (dvs. endast för utskrift) på NADA:s Unix-system som "~ftp/pub/it-kom-rapp1-r1.fmk.ps". (Jag har även ett kopieringsoriginal.)

Denna IT-kommisions saga är väl snart all men det kan ändå vara intressant att läsa vilka framtidsvisioner politikerna har inom vårt område.

Peter Sv.

"Val -94" - NADA sprider resultaten!

Tele2 (SWIPnet) distribuerar i samarbete med RSV (Riksskatteverket) och NADA valresultatet till tidningar och radio i Sverige under valnatten.

Detta innebär att man använder elektronisk post (UUCP och SMTP) till c:a 80 tidningar samt alla lokalradiostationer i Sverige, förutom TV 3 och TV 4.

På NADA har Lars-Johan Liman, Assar Westerlund och Patrik Fältström arbetat med det hela som bland annat resulterat i en WWW-server som ni kan använda under valnatten. Ni kan under hela kvällen se diagram med valresultaten genom att använda URL:en "http://www.nada.kth.se/val94/".

Observera att informationen som finns där idag inte alls är aktuell utan bara är testresultat som vi använder i samarbete med RSV.

Patrik, Assar och Liman

Städning, invigning, ej tejp!

Till red. har från både Henrik E. och Staffan R. inkommit oberoende vädjanden i detta ämne. Detta är en sammanslagning av skribenternas texter.

I förra Numero berättade Ingrid om den officiella invigningen av våra nya lokaler, då högskolestyrelsen med en svans av journalister och fotografer ska gå runt på NADA. Detta äger rum onsdagen den 28 sept. kl. 11.00. Då ska det vara lite högtidligt och många gäster kommer att strömma genom lokalerna. Tills dess bör vi ha packat upp det mesta och fått ordning i våra lokaler.

Flyttkartongerna är KTH:s. De ska återanvändas och tas om hand av Bo Jalkelöv. Töm kartongerna, vik ihop dem och lägg dem antingen innanför porten Osquars backe 2 eller i trapphallen Lindstedtsvägen 5, plan 4 (utanför gamla IPLab).

Lägg returpapper i de vita plastbehållarna som planeras tömmas varannan fredag.

För mindre skräp som inte är papper finns ställ med svarta sopsäckar här och där i korridorerna.

Stort skräp ska till grovsoprummet som ligger alldeles innanför porten Osquars backe 2 (passerkortet öppnar låset). Vik ihop kartonger och annat emballage.

Försök hitta lämplig plats för alla möbler o.dyl. För möbler som inte behövs just nu men sannolikt senare finns det ett litet möbelförråd.

Några dagar före invigningen kommer skräp i trapphusen att röjas bort av folk som Bo Jalkelöv ordnar. De som missar det tillfället får bära ner skräpet själva eller be Dorothea och Christer om hjälp.

Bristen på anslagstavlor har lett till att många anslag tejpas på glas eller väggar. Arkitekten Kristina Johansson har bett mej framföra att det inte är tillåtet. Väggfärgen följer med när tejpen dras bort, och det är en speciellt dyr och märkvärdig färg som inte finns i några andra hus. Om man nödvändigt måste sätta anslag på en dörr ska man tejpa på den svarta metallen och göra anslaget så litet och vackert som man bara kan!

Staffan R. respektive Henrik E.

Högskolerapport från (s)

Socialdemokrafterna har tagit fram en rapport om högskolan, aug 94, som redovisar de synpunkter som partiet fört fram i riksdagen under den senaste mandatperioden. Några av dem återges här. Rapporten finns i ett fåtal ex hos Registratorskontoret.

Målet för Sveriges universitet och högskolor formulerar (s) så här:

Högskolan skall i sin verksamhet främja det demokratiska samhällets grundläggande värderingar. Den skall befordra jämställdhet och rättvisa levnadsvillkor för människor i alla delar av världen. Högskolan skall erbjuda kvalificerad utbildning för ett rikt och varierande arbetsliv och utföra forsknings och utvecklingsarbett för förnyelse av samhälls- och näringsliv samt främja en ekologisk hållbar utveckling.

(s) självklara utgångspunkt är därför att ansvaret för högskoleväsendet vilar på statsmakterna.

Man vill stärka forskningsresurserna vid de nya högskolorna och har fört fram ett förslag om en rikstäckande organisation för forskning vid dessa högskolor. Där skulle man gemensamt kunna dela på ett fakultetsanslag för humaniora, ett för naturvetenskap, ett för samhällsvetenskap etc. (s) är däremot mycket kritiska till den nybildade stiftelsen för stöd till forskning vid de nya högskolorna eftersom kravet där är att det regionala näringslivet satsar 50 procent av kostnaderna. Det är ett hot mot högskolornas integritet, menar (s).

Inga stiftelser: Vi motsätter oss mycket bestämt det nyliberala påfundet att med statliga medel privatisera statlig egendom genom stiftelsehögskolor och forskningsstiftelser, skriver (s) i rapporten. Beslutet att avveckla UHÄ och skapa VHS och Kanslersämbetet var mycket förhastat tycker (s) riksdagsgrupp. En mängd uppgifter som tidigare sköttes av en opartisk myndighet har nu politiserats och flyttats in i Utbildningsdepartementet, anser man.

En ny teknisk högskola behövs, tror man. Det förutsätter dock att rekryteringsunderlaget till tekniska utbildningar breddas och det får inte ledas till allvarliga snedrekryteringar till de redan existerande tekniska högskolorna.

Behålla kårobligatoriet vill (s). Så länge det inte finns något förslag som garanterar ett studerandeinflytande i högskolan av minst samma omfattning som idag inom utbildningsbevakning och i de studiesociala frågorna, finner vi inte några skäl att ompröva vår inställning till kårobligatoriet, påpekar man.

"KTH-ekot", Olle Blomqvist

Kopiatorerna & kort

Kopiering på korridorskopiatorerna (Kodak K90) som står på plan 4, 5 och 6 går till på följande sätt:

(1) Dra ditt passerkort genom kortläsaren. Då skall den gröna lampan lysa. (Gör den inte det - kontakta Stian.)

(2) Kopiera

Du har 60 sekunder på dig att göra din första kopia. Därefter har du 60 (nya) sekunder efter varje kopia du drar.

Du behöver INTE slå någon kod, utan kopiatorn går upp i "Klar"-läge direkt. (Gör den inte det är det alltså något som är fel.)

Efter klargjord kopiering behöver du inte logga ut någonstans, utan det sköts automatiskt (60 sekunder efter din sista kopia).

Det sker ingen förvarning innan kopiatorn loggar ut.

Lasse C

Bostadssökande

4 exchange students need rooms or flats (from one to 4 rooms) from the beginning of september and for a few months. Call 9157 or e-mail to <thierry@nada.kth.se>.

Thierry Reigner

Tack

Jag vill härmed vidarebefordra ett i bokstavlig bemärkelse varmt tack från Dorothea och Christer till alla lärare som kommit med sina kopieringsuppdrag i sista

minuten.

Livet vore bra enformigt utan en stimulerande adrenalinkick ibland!

Till alla lärare som tror att de i samband med kursstart disponerar var sin instans av nyttgheterna "kopiator" och/eller "vaktmästare": antalet instanser är tyvärr starkt begränsat!

Studierektor


Konferenser, kurser, seminarier


Exposition 1997

Exposition 1997 genomförs i Stockholm under tiden 16 maj till 17 augusti 1997. Det blir en nationell manifestation av svenskt näringsliv i samverkan med vetenskap och kultur inför 2000-talet. Man vill skapa framtidstro och inspiration, inte minst för ungdomen. Det övergripande temat är "Den skapande människan". Utställningsområden blir

* Kungsträdgården med specialtemat "Stadens förnyelse"

* Gärdet med ledande inslag om IT och miljöteknologi. Utgångspunkten för eko-programmet är 25-årsjubileet av Stockholmskonferensen, FNs första globala miljösatsning.

* Djurgården(Galärparken) får temat "Upptäck Sverige".

En intressant koppling är att i Kungsträdgården avhölls 1886 Sveriges första utställning, Djurgården var platsen för den stora Konst- och Industriutställningen 1897 och Gärdet utgjorde scenen för den banbrytande Funkisutställningen 1930.

Man syftar till ett internationellt deltagande främst från länderna kring Östersjön.

Exposition 1997 har en budget på ca 1,5 miljard kronor och finansieras genom en kreditgaranti från svenska staten, ett lån från Stockholms stad och ett stort Expositionslotteri i samarbete med Penninglotteriet. Vidare genom stöd från näringslivet och andra samhällsorgan. Överskottet, som man hoppas på, tillfaller Expositionens stiftelse för vetenskapliga och kulturella ändamål.

"KTH-ekot", Olle Blomqvist

Henrik disputerar

Henrik Eriksson, NADA, disputerar under rubriken Computational and combinatorial aspects of Coxeter Groups fredagen den 16 sept. kl. 14.00 i sal E2.

Sammanfattning

Ämnet för denna avhandling är kombinatorik i samband med coxetergrupper, ändligt genererade men inte nödvändigtvis ändliga. Teorin för grupprepresentation med ickesingulära matriser över en kropp är av högsta teoretiska betydelse, men också grundläggande för datorräkningar med grupper, där gruppelementen är datastrukturer i datorns minne. Matriser är här onödigt utrymmeskrävande och en del av avhandlingen behandlar mindre och effektivare representationer av en stor klass av coxetergrupper (de flesta grupper som någon intresserat sig för torde ingå).

Avhandlingen har i stora drag följande innehåll.

Varje coxetergraf som man kan bilda av en n-stig av omärkta kanter genom att lägga till en ny märkt kant (ibland två nya kanter) och en ny nod har en permutationsrepresentation. Gruppelementen motsvaras av n-vektorer av heltal och stigens noder genererar alla n! permutationer av komponenterna. Den extra noden har mer komplicerad verkan och adderar en viss storhet till vissa av talen.

Vi härleder ett otal formler och tolkningar av viktiga gruppbegrepp, såsom längd och bruhatordningen.

Vår datorimplementation av permutationsrepresentationerna har framgångsrikt använts för olika undersökningar. Vi har erhållit intressanta varianter av Peter Ungars sats om minimala antalet partiella omvändningar som behövs för att vända hela permutationen bak och fram. Man får därmed skarpa gränser för komplexiteten hos sortering med stack, ett känt problem inom datalogin.

Utgör de reducerade uttrycken i en coxetergrupp ett reguljärt språk? Många har sysslat med frågan under de senaste åren och många partiella resultat har ernåtts. Vi kan här för godtycklig coxetergrupp beskriva en ändlig automat som känner igen reducerade uttryck.

Det ursprungliga pebblingspelet börjar med en sten på nedre vänstra rutan i ett potentiellt oändligt schackbräde. Om rutorna norr och öster om en sten är tomma får stenen klyvas och flyttas till dessas rutor. Vi lyckas räkna och karakterisera legala ställningar, inte bara i planet utan i högre dimension och på allmänna pomängder. Om spelet utförs på en coxetergrupp ger legala ställningar oväntade samband mellan svaga ordningen och bruhatordningen.

Chipsspelet har på senare år varit en rik källa till kombinatoriska resultat. Vi finner ett överraskande samband mellan minimala rekurrenta spel och konjugatklasser för coxeterelement.

Kursstart: Doktorandkurs om Finita elementmetoder, 5p

Anders Szepessy, startar ovanstående kurs på måndag (12 sept.) kl. 10.15-12 i sal F41 (Sing-sing).

Kursens målsättning är att ge kunskap om finita elementmetodens grundläggande teori och användning för att lösa problem i kontinuummekanik och materialvetenskap. Varje seriös beräkning bör naturligtvis vara pålitlig och göras effektiv. Pålitlighet betyder att vi kan uppskatta beräkningens noggrannhet som påverkas av diskretiseringen, fel i indata och fel i modellen. Effektivitet betyder att få beräkningsoperationer används.

Med fokusering på dessa två aspekter kommer vi att studera:

* FEM-formulering för linjära och icke-linjära problem

* Adaptivitet, feluppskattningar och automatisk nätgenerering

* Effektiva lösningsalgoritmer baserade på multigridmetoden

* Tillämpning på stationära och tidsberoende diffusionsprocesser, kompressibel och inkompressibel strömning

Kurslitteratur är C Johnsson, Numerical Solution of Partial Differential Equations by the Finite Element Method, Studentlitteratur 1987, samt tilläggsmaterial från Ciarlet P.G., The Finite Element Method for Elliptic Problems och Bramble J.Multigrid methods. I kursen ingår laboration med adaptivt FEM-program.

Frågor om kursen kan ställas till kursledaren.

Anders Szepessy, 67 42 <szepessy@nada.kth.se>

Nummeseminarium: The Computability of the Lorenz Equations

Donald Estep, School of Mathematics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på måndag (12 sept.) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

We show that most trajectories of the Lorenz system of ordinary differential equations are pointwise computable on time intervals of moderate length using an adaptive finite element method. Based on accurate computation, we present a description of the structure of the solutions of the Lorenz system as a repeated process of cutting-expanding-flipping-interlacing. We also give some general remarks on issues of computability and the relation between discrete and continuous dynamical systems.

Kursstart: Teori för partiella differentialekvationer, 5p

Kursen Teori för partiella differentialekvationer, 5p startar tisdagen den 20 sept. kl. 10.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5). Kursledare är Gunilla Kreiss, 6266, <gunillak@nada.kth.se>.

I kursen behandlas rättställdhet av linjära och icke-linjära begynnelserandvärdesproblem. Vi kommer att behandla främst paraboliska, hyperboliska och blandade paraboliska-hyperboliska problem. För många sorters randvillkor kan inte den vanliga energimetoden tillämpas. Vi kommer därför att använda laplacetransform teknik. Denna teknik ger möjlighet att avgöra vilka randvillkor som ger ett rättställt problem. Exempel på ekvationer är navier-stokes ekvationer och varianter därav.

Kursen kommer att hålla på hela hösten med ett undervisningstillfälle per vecka. Examinationen blir i form av obligatoriska hemtal och tentamen.

Kurslitteratur är Kreiss, Lorenz, Initial Boundary Value problems and the navier-stokes equation + några artiklar.

Dubbelseminarium i diskret matte

Torsdagen den 15 sept. blir det dubbelseminarium i diskret matte (kombinatorik och teor. datalogi) kl. 15.15-17 i rum 13.08, matteinst., KTH (Fiskartorpsvägen 15A, 1/2 tr, t.h.):

Margaret A. Readdy, The r-cubical lattice and related extremal problems, kl. 15.15-17.

Abstract

We study extremal questions involving the Möbius function for the r-cubical lattice, a natural generalization of the cubical lattice.

To study the arbitrary rank selections case, we generalize the cd-index of the cubical lattice to an r-cd-index. The coefficients of this index enumerate augmented André r-signed permutations, a natural extension of Purtill's work relating the cd-index of the cubical lattice and André permutations.

We also determine the extremal configurations for rank-selected lower order ideals.

This is joint work with Richard Ehrenborg.

Richard Ehrenborg, Sheffer posets and r-signed permutations, kl. 16.15-17.

Abstract

We generalize the notion of a binomial poset to a larger class of posets, which we call Sheffer posets. There are two interesting subspaces of the incidence algebra of such a poset. These spaces behave like a ring and a module and are isomorphic to certain generating functions.

We also generalize the concept of R-labelings to linear edge-labelings, and prove a result analogous to a theorem of Björner and Stanley about R-labelings. This, together with the theory of rank-selections from a Sheffer poset, enables us to study augmented r-signed permutations.

This is joint work with Margaret Readdy.

IPLab-seminarium: Objektorienterad constraintprogrammering

Jiarong Li, IPLab håller seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 16 sept. kl. 9.15-11 i seminarierum 1625 (Lindstedtsv. 3, plan 6).

Sammanfattning

Integreringen av constraintprogrammering och objektorienterad programmering leder bl.a. till svårighet med inkapsling av såväl tillstånd som procedurer och därmed kodåteranvändning. Under seminariet kommer jag att presentera en objekt-orienterad modell som är baserad på lokal konsistens istället för global konsistens, och visar hur man hanterar tillståndsförändring, tillståndsinkapsling, super/sub-klasser och dynamisk insättning av relationer. Modellen använder sig av symbolisk evaluering av funktioner samt lokal lagring av relationer i varje objekt. Vidare kommer jag också att visa hur modellen kan implementeras i Smalltalk med hjälp av mekanismen block/closure.

Denna modell är speciellt användbar för interaktiva tillämpningar inom grafik samt simulering.

HyTime - ISO-standard för hypertext och multimedia

Steven Newcomb håller seminarium om ISO-standarden HyTime, en introduktion med praktiska tillämpningar, måndagen den 19-20 sept i sal Q21 (Q-huset, Osquldas väg 6).

HyTime är den enda ISO-standarden för hypertext och multimedia. Joan M. Smith, grundaren av den internationella SGML-standarden, har betecknat standarden som den tillämpning av SGML som kommer att leda informationsbehandlingen in i näst årtusende.

HyTime kan ses som en påbyggnad av SGML. Det är främst för att hantera funktioner som saknas i SGML som HyTime har börjat användas idag - t.ex. hypertextfunktionen, dvs. att kunna adressera och länka till annan information, vare sig den föreligger i SGML eller något annat format. Men HyTime innehåller mycket mer än så, och alla användningsområden är knappast till fullo utforskade idag.

För mer information, kontakta Peter Bergström, Telub Inforum, tel. 0470-425 97 eller Hasse Haitto, NADA, ank. 6299.


Pengar


Utlandsstipendier

En stipendieverksamhet med 2 miljoner kronor för 1994/95 påbörjas under hösten. Den gäller för alla svenska studenter som vill göra sina examensarbeten vid svenska företags dotterbolag i utlandet. Stipendierna kommer att ge studenterna möjlighet att under tre till fyra månader arbeta och vistas i en internationell miljö samt att förbättra sina språkkunskaper. Beslut om stipendieverksamheten är resultatet av ett samarbete mellan Utbildningsdepartementet, Svenska Akademiska Rektorskonferensen och Den Nya Högskolornas Rektorskonvent. För verksamheten anslår regeringen 2 miljoner kronor för budgetåret 1994/95.

"KTH-ekot", Olle Blomqvist

TFR:s postdoktorsstipendier

Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) utlyser postdoktorstipendium för forskare med högst 3 år gammal svensk doktorsexamen. Höstomgångens ansökningstid går ut måndagen den 3 okt. Man kan ansöka via blankettifyllning i World Wide Web!

(URL=http://www.tfr.se/ för TFR allmänt och http://www.tfr.se/ansokan/postdoc-94.html för ansökan. För att kunna fylla i blanketten måste man köra Mosaic-version >= 2 - finns på Unixsystemen men inte för Mac ännu.) Numeropärmen 94.071.

TFR:s ramanslag

... söker man kortfattat senast måndagen den 3 okt. Numeropärmen 94.072.

Sök pris för bästa examensarbete

Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning utlyser pris för bästa exjobb. Det är dock bråttom - sista ansökningsdag är på torsdag (15 sept.). Numeropärmen 94.073.


Datorrelaterat


http://www.nada :/ ftp://ftp. :/ Begreppet på modet - URL

Allt oftare förekommer referenser till s.k. URL:er, men vad hundan är det förnåge?

URL står för Uniform Resource Locators och är ett kompakt sätt att beskriva var en resurs - textdokument, World Wide Web-dokument etc. - i Internet finns och vilken åtkomstmetod som ska användas för att få tag i den.

Formatet är normalt

åtkomstmetod://domänadress/ytterligare specifikation

De vanligaste åtkomstmetoderna är http (protokollet för WWW-kommunikation), gopher och ftp men andra finns, t.ex. telnet.

Exempel: URL:en för NADA:s FTP-arkiv är "ftp://ftp.nada.kth.se/" medan URL:en för NADA:s kursinformation i WWW är "http://www.nada.kth.se/nada/kurser/".

Program som Mosaic och i Lynx kan direkt ta emot och tolka URL:er - man bara skriver (eller klistrar in från t.ex. ett datorbrev) en URL så försöker programmet nå resursen.

URL-tekniken är del i ett framtida system för resursåtkomst, där det är tänkt att varje unik resurs ska ha en URN (Uniform Resource Name), som ISBN ungefär, och att man från ett URN via Internet ska kunna få reda på ett antal URL:er och URC (Uniform Resource Characteristics). Den senare innehåller data om resursen - titel, version, författare osv. - och kan också innehålla data om varje URL - format, storlek etc. Men allt detta är fortfarande på diskussionsstadiet.

Peter Sv.

Registrera din mottagningstid!

Vi hoppas att det snart kommer upp någon anslagstavla så att besökare kan hitta till rätt person på NADA. På den anslagstavlan bör man också kunna läsa mottagningstid och telefonnummer, men på den senaste telefonlistan är det mycket få personer som har mottagningstid angiven.

Mottagningstid kan man själv ange i telefonlistdatabasen som Patrik skapade för några år sedan. Unixkommandot reglab låter dej få se och ändra dina egna uppgifter. Skriv det kommandot redan idag! När man är i farten kan man också skriva ut mottagningstiden på en pappersremsa och sticka in i dörrskylten.

Red.: Se även Patriks notis om reglab!

Henrik E.

Reglab, Whois++, egen WWW-information

En funktion har tillkommit i Reglab, nämligen export av information till NADAs whois++-server (namnuppslagningshantering). Alla personer som är med på NADAs telefonkatalog är automatiskt med i whois++, men om man inte vill ha sitt namn, jobbtelefon och datorpostadress exporterat över hela världen, så måste man säga Nej i fältet Whois när man kör Reglab.

Om man dessutom har en egen hemsida i World Wide Web (se nedan) så kan man (från nästa vecka) ange Ja i fältet Hemsida

Att ha en egen hemsida innebär alltså att man själv kan skapa WWW-information som blir direkt nåbart från hela Internet. Det gör man genom att skapa en katalog i hemkatalogen med namnet public_html. (Om din hemkatalog ligger i AFS kan du ha public_html som en mjuk länk till katalogen Public i din hemkatalog.) Förstasidan - den text man kommer till först, och som beskriver och refererar till ev. övriga texter - ska ligga i en fil med namnet index.html. Mer om detta finns att läsa i NADA:s WWW-hemsida.

Patrik F. och Peter Sv.Numero utkommer normalt på fredagar under terminstid, presstopp kl 13 dagen före.

Bidrag till Numero kan lämnas i datorläsbar form - via datorpost till <numero@nada.kth.se> eller i Mac-mappen Numero-bidrag i filhanteraren Nada-arkiv - eller på papper till Numero, NADA, KTH, 100 44 STOCKHOLM (dvs. Numerofacket bland Nadapostfacken).

En typografiskt sämre version av Numero kan läsas i "Internet news"-systemet på KTH i mötet "nada.numero". Man kan även på begäran få den texten skickad till sig via datorpost

Ibland refereras till "Numeropärmen". Det är en pärm som finns i NADA:s fikarums bokhylla (plan 4).

Numero-redaktionen består f.n. av Peter Svanberg. Ansvarig ut- givare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.