Kursanalys för PSDDF, Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning, 2 poäng, ht 04

Kursen ges för matematisk-datalogiska linjen åk 3 (obligatorisk för datalogiinriktningen och inriktningen mot beräkningsteknik), biomatematiklinjen åk 3 (obligatorisk för datalogiinriktningen), samt för fristående kurs i datalogi.

Kursdata

Kursens mål

Att student efter genomgången kurs ska ha

Förändringar inför denna kursomgång

Kursen har flyttas till ht (termin 5 på linjeutbildningarna) från vt (termin 6 på linjeutbildningarna).
Kursen ges fr.o.m. denna kursomgång även för studenter på biomatematiklinjen. Obligatorisk för denna linjes datalogiinriktning, valfri för de övriga inriktningarna.

DDF

Föregående kursomgång var avsaknaden av kunskaper från "mjukstartlaborationen" (f.d. laboration 1) märkbara hos vissa studenter. Detta åtgärdades denna kursomgång genom ett tydligare kurs-PM där den student som "har liten eller ingen tidigare erfarenhet av MS Word rekommenderas att göra mjukstarten, deluppgift 2 (redigering och typografering av ett enkelt dokument i MS Word) före laborationen". Kurs-PM gicks förstås också igenom muntligt på första föreläsningen.
I studentenkäten ingick även en fråga om huruvida man gjort mjukstarten på DDF (deluppgift 1 och/eller 2).

PrSv

På grund av färre studenter var det endast en lektionsgrupp denna kursomgång.

Förra kursomgången uppstod tidsbrist i samband med det första av de två lektionstillfällen då muntlig framställning övas. Därför utökades detta tillfälle med en timme denna gång.

Några justeringar av kursmaterialet gjordes också.

Sammanfattning

Fem studenter från linjeinriktningar där kursen är valfri hade anmält sig till kursen och närvarade vid delar av DDF-delen. Endast en av dem genomförde något, dock (DDF-delen). Det är inte känt varför de övriga försvann från kursen.

DDF

De studenter som genomförde laborationen denna gång gjorde väl ifrån sig. Detta trots att ingen student, så vitt känt (se resultat av kursenkäten), hade genomfört "mjukstarten". Antingen hade de inte behov av den, eller så fann de det tillräckligt att titta på mjukstartmaterialet för att inse vad som krävdes för att kunna genomföra själva laborationen på ett bra sätt.
Denna kursomgång valde inte någon grupp (vt 2004 noll grupper, 2003 noll grupper, 2002 tre grupper, 2001 en grupp) att genomföra den "friare" varianten av laborationen.

Undervisningen

DDF

Först ligger de två föreläsningarna, eftersom all teori som behövs för laborationen ska vara genomgången innan arbetet med laborationen inleds. Undervisningen avslutas med två handledda laborationstillfällen.

Formen för föreläsningarna är berättande kring OH-bilder, vilka studenterna får ut på papper vid varje föreläsnings början, för att kunna göra egna anteckningar på dem.

PrSv

Momentet inleds med två mer teoretiska föreläsningar, kring skrivande och skrivprocess, texttyper, skrivplanering, språkriktighet etc. Därefter vidtar sju tillfällen lektionsundervisning.

På lektionerna ska studenterna, utöver att ta del av teoretiskt stoff, diskutera varandras skrivuppgifter och presentera en muntlig uppgift. Mellan lektionerna skriver studenterna givna skrivuppgifter tänkta att täcka ett spektrum av såväl allmänna som specifika ämnen. Ett syfte med kursen är att deltagarna ska bli bättre på att diskutera och granska texter, för att på så sätt utveckla sitt eget skrivande.

Examination

DDF

Examinationen sker genom laborationen, som lämnas in skriftligt. Laborationen (Formgivning av ett "stort" dokument) lämnas först in för en kritikomgång, och därefter i en slutversion.

PrSv

Examinationen sker genom sex skrivuppgifter, där studenterna författar, diskuterar i grupp och får respons av övningsläraren, samt av ett muntligt föredrag. Ingen tenta ges, däremot är närvaro obligatorisk vid sju av momentets totalt nio undervisningstillfällen och fullgörande av alla moment i skrivövningarna och även ett aktivt deltagande i övrigt krävs.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består, som tidigare nämnts, av en kursbunt. Två av de tre ingående delarna i DDF-delen av kursbunten har producerats vid institutionen.
PrSv-delen har ingen teoretisk litteratur utan består enbart av ett häfte med skrivuppgifterna samt en del övningsmaterial.

Studentenkät

En webbaserad enkät genomfördes, gemensam för kursens båda delar.
Enkäten besvarades, helt eller delvis, av 4 personer (40 % av kursdeltagarna).
Om kursen som helhet tyckte någon att den var mycket tänkvärd och gillade innehållet, en annan att kursen har för litet flexibilitet för att vara obligatorisk och ytterligare någon tyckte den var bra och nyttig, men kanske borde ligga närmare den period då man ska skriva examensarbete. Däremot var det denna gång inte någon kommentar om att kursen låg en termin då man hade (över-)fullt med arbete på andra parallella kurser.
Andra kommentarer var att kursmaterialet var för dyrt, att man inte hade lärt sig mycket på kursen men att den ändå tog mycket tid med mängder av obligatoriska moment. Någon ogillade genomgång av generella fel på delen om praktisk svenska innan man hade fått ta del av synpunkter på den egna texten, en annan ansåg att det är OK att tycka och tänka om varandras texter men att de flesta redan var bra på att skriva och att de som inte var det inte hinner lära sig så mycket på en sådan här kurs. Någon ansåg att det är för litet med 2 poäng för kursen som helhet när man har närvarokrav.

Kursenkäten i siffror:

Alternativ som Mycket svårt/Nej/Dåligt/För litet ger 1 poäng vid beräkning av statistik, medan alternativ som Mycket lätt/Ja, mycket/Ja/Mycket bra ger högst poäng (3 eller 5, beroende på hur många svarsalternativ som finns).
Val av alternativen Vet ej/Deltog ej räknas inte med i statistiken.

1 Upplever du kursen som lätt eller svår?

DDF:
Snitt: 3,50.

PrSv:
Snitt: 3,50.


2 Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

Snitt: 2,67.


3 Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

Snitt: 2,50 (av 3,00).


4 Vad tycker du om kursmaterialet?

DDF:
Snitt: 2,50,

PrSv:
Snitt: 2,50,


5 Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

DDF:
Snitt: 3,75.

PrSv:
Snitt: 2,25.


6 Gjorde du mjukstarten på DDF?

100 % svarade nej.


7 Vad tycker du om laborationen?

Snitt: 3,50.


8 Laborationen hade 2x2 timmar med handledning. Det var:

Snitt: 2,50 (på denna fråga måste ett snitt på 2,00 anses vara idealiskt).


9 Vad tycker du om skrivuppgifterna?

Snitt: 3,50.


10 Vad tycker du om arbetsformerna på Praktisk svenska-delen?

Snitt: 2,75.


11 Vad tycker du om den muntliga uppgiften?

Snitt: 3,67.


12 Hur har lärartillgängligheten varit under kursen utanför schemalagd tid?

DDF:
Snitt: 5,00.

PrSv:
Snitt: 2,50.


13 Hur många timmar utöver de schemalagda 34 timmarna har du ägnat åt hela kursen Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning?

<20 timmar125%
20­29 timmar125%
30­39 timmar250%
40­49 timmar0
>50 timmar0
Ej svar0


14 Hela kursen Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning är på 2 poäng. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängtal?
Lagom med 2p0
Borde vara 3p250%
Borde vara 4p250%
2p är för mycket0

15 Vad tyckte du om din egen insats på kursen?

Snitt: 3,00

Kursens belastning för studenterna

För att få en uppfattning om kursens belastning för studenterna har en kombination av svaren på fråga 13 och 14 i enkäten genomförts:
lagom med 2pborde vara 3pborde vara 4p2p är för mycket
<20 timmar1
20­29 timmar1
30­39 timmar11
40­49 timmar
>50 timmar

Eftersom kursen är på 2p, är ett totalt nedlagt arbete på upp till 80 timmar att betrakta som rimligt (34 timmar schemalagda + 46 timmar eget arbete). Av tabellen ovan framgår att av de 4 studenter som besvarat frågan har ingen lagt ned 40 timmar eget arbete eller mer. Två av studenterna tycker dock att kursen borde ge 4 poäng!

Förkunskaper

Majoriteten av studenterna verkar ha uppfattat sina förkunskaper som tillräckliga, se enkätsammanställningen.

Planerade förändringar

Nästa gång kommer kursen att starta vid ht-starten, och därmed bara ha den muntliga delen kvar när period 2 börjar.

DDF

Efter generell övergång till Mac OS X även för personalen, kommer vissa rutiner kring dokumenthämtning via fil att förändras.

PrSv

På grund av ekonomiska skäl stryks två lektionstillfällen (och tillika skrivuppgifter). Närvarokravet justeras därmed till sex av sju tillfällen.
^ Upp till PSDDF, startsida.
Senast ändrad 2005-05-16 <svl-su@nada.kth.se>