NTMGK, Numerisk och tillämpad matematik, GN, 15 hp (BE3004)

för kandidatprogrammet i beräkningsteknik, kandidatprogrammet i datalogi,
kandidatprogrammet i matematik, samt för fristående kurs


Här får du lära dig att känna igen och, för hand och med dator, lösa olika numeriska standardproblem. Du får förståelse för de grundläggande idéerna i numerisk matematik och du får fördjupa och konkretisera dina tidigare matematikkunskaper. Efter genomgången kurs kommer du att ha en matematisk-numerisk verktygslåda användbar för tillämpningar, och du kommer att ha erfarenhet av matematiska modeller från olika tillämpningar.

Fortlöpande under kursen kommer din förmåga att arbeta med matematiska och numeriska verktyg att byggas upp genom arbete med uppgifter som redovisas på olika sätt; individuellt, gruppvis, muntligt, skriftligt, förberett, oförberett, valfritt, obligatoriskt. Du får under kursen öva upp din förmåga till kommunikation i liten och stor grupp.

Kursen samläses delvis med KTH-kursen DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III, 7,5 hp.

Information om kursen BT2030, Numerisk och tillämpad matematik, grundkurs, 15 hp/10p, som gavs sista gången ht 07, hittar du här.


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
THEOTentamen8
PROJProjekt4
LABOLaborationer3

Schema inför kursomgången ht 08 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 08/09 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2008

Kursledare: Bengt Lindberg , tel. 790 71 44, e-post bengtl@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2008-07-09 <svl-su@nada.kth.se>