Språkteknologi, orienteringskurs, NA1130, 4 poäng, hösten 2005

Kursen ges som delkurs på Språkkonsultutbildningen, Stockholms universitet. All undervisning hålls på Skolan för datavetenskap och kommunikation, hus E och D, Lindstedtsvägen 3 resp 5. Undervisningen bedrivs i Skolan för datavetenskap och kommunikations regi på KTH i Stockholm. Obligatorisk närvaro.

Adressen till denna sida är http://www.nada.kth.se/kurser/su/SPRAKO/aktuellt05.html

Senaste nytt

2006-02-27 Nu är kursanalysen klar. I det stora hela får kursen bra omdömen, men studenterna efterfrågar bättre koppling mellan språkteknologi och deras framtida yrkesliv som språkkonsulter. Studenterna berömmer också kursen med ord som studentorienterad, välorganiserad och att den har pedagogiska och engagerade föreläsare. Huruvida laboartioner är bra eller dåligt verkar splittra studentgruppen i två läger. Kursanalysen finns här

2006-01-24 Vi vill tacka för en trevlig kurs. Vi vill nu gärna att ni svarar på kursenkäten.
Tryck här för att hämta kursenkäten:

2006-01-23 Tentamensfrågorna med tillhörande exempelsvar upplagda på kurssidan.
2005-12-22 Laboration 2 är flyttad till den 10 januari, kl. 13-15. Salen är Violett.
2005-11-18 Kurssidorna är nu uppdaterade
2005-06-07 Sidorna håller på att uppdateras.

Lärare

Kursledare är Ola Knutsson Mottagningstid enligt överenskommelse. Övriga föreläsare är Viggo Kann , Martin Hassel och Magnus Rosell. Dessutom medverkar Rolf Carlsson, och Peter Svanberg som gästföreläsare.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Vi använder boken Datorn granskar språket av Rickard Domeij som kursbok. Boken är utgiven i serien Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 92; Nordstedts Akademiska Förlag, Falun. Priset är ungefär 150 kr, och den finns att köpa på diverse nätbokhandlar eller t.ex. Akademibokhandeln.


Boken täcker bara en del av kursinnehållet. Därför är det nödvändigt att läsa texterna som finns i kursbunten samt följa kursen aktivt och gå på alla föreläsningar.

Kursbunt

Kursbunten kan köpas Nadas studentexpedition för 60 kr.

Tenta och lösningar från den 9 mars 2004

TentaSprakteknologi_vt04.pdf
LosningarTenta_vt04.pdf

Gammal tenta och lösningar från 2002

TentaSprakteknologi_vt02.pdf
LosningarTenta_vt02.pdf

Kursupplägg

Varje vecka hålls normalt föreläsningar och en terminalövning. Föreläsningarna innehåller teori och tillämpningar. På teoriföreläsningarna gås bakomliggande teori igenom och på tillämpningsföreläsningarna visas hur teorin kan tillämpas i en språkteknologisk produkt. På terminalövningarna får du själv tillämpa teorin i liten skala.

Kursplan

Följande kursplansschema visar vad som kommer att behandlas när i kursen. Varje föreläsning och labb presenteras kort på en egen webbsida. Ha för vana att läsa igenom den webbsidan innan du går till undervisningen, för där står vilken litteratur som kommer att gås igenom och ifall det är något du bör förbereda först.

Lokaler

Föreläsningarna hålls normalt i sal 4523, plan 5, hus D, Lindstedtsvägen 5. Laborationerna hålls i labbsal Violett på plan 5, Lindstedtsvägen 3.

Närvaro

Det är obligatorisk närvaro på föreläsningar så se till att läraren verkligen registrerar när du är närvarande. På laborationerna får man bonuspoäng om man utför dem vid labbtillfället (se nedan).

Laborationer

Labbkursen består av tre laborationer som görs i grupper om två personer. För att få betyg på kursen måste alla labbar vara avklarade.

Enstaka labbar får inte sparas till annan kursomgång. Om du inte fullgör alla tre labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att du gör samtliga labbar i den nya kursomgången.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra studenterna att ligga i fas med undervisningen. För varje labb som redovisas på rätt redovisningstillfälle erhålls en bonuspoäng. Summan av dessa poäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman.

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Läs mer om Hederskodex och regler för examination vid Nadas kurser

Examination

Tid och plats för ordinarietentan är är den 19 januari kl. 9-12, i sal E31.

Inga hjälpmedel får användas på tentan.

Kursmomentet examineras med en vanlig skriftlig tenta med frågor på hela kursen. Inga detaljfrågor eller omfattande utredande frågor kommer att ställas. Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Tentan kan ge betygen underkänt (U), godkänt (G) och väl godkänt (VG).

Nadas terminalsalar

Terminalsalen Violett ligger i E-huset, Lindstedtsvägen 3. Det finns arbetsmiljöregler för terminalsalarna. Dessa talar om hur man ska bete sig i salarna.

Du kommer att få tillträde till salarna lagom till första terminalövningen.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges för många elever under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. Synpunkter kan lämnas till lärarna. Här finns kursanalysen från 2002 och kursanalysen från 2004

Språkteknologilänkar

Språkteknologi.se, webbplats om svensk språkteknologi
NorDoknet (Nordisk språkteknologi)
Viggos samlade språktekniklänkar.

Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 november 2005.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>