Språkteknologi, orienteringskurs, NA1130, 4 poäng, våren 2004

Kursen ges som delkurs på Språkkonsultutbildningen, Stockholms universitet. All undervisning hålls på Nada, hus D och E, Lindstedtsvägen 5 resp 7. Undervisningen bedrivs i Nadas regi på Nada, KTH i Stockholm. Obligatorisk närvaro.

Senaste nytt

Kursanalysen klar

Tentorna rättade och resultaten finns här men resultaten finns även på plan 3 anslagstavlan (under språkteknologi 2D1418).
Tentorna finns att hämta på studentexpeditionen.

Jag vill tacka för en trevlig kurs och skulle bli glad om ni kunde fylla i kursenkäten

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Tenta och lösningar 9 mars 2004

TentaSprakteknologi_vt04.pdf
LosningarTenta_vt04.pdf

Gammal tenta och lösningar från 2002

TentaSprakteknologi_vt02.pdf
LosningarTenta_vt02.pdf

Ingen anmälan till tentan behövs

Tentadatum bestämt

Tid och plats för ordinarietentan är vecka 11, tisdagen den 9 mars kl 08.00-13.00, 2004, sal E33(E31-32), parenteserna betyder »i reserv». Nästa möjlighet att tenta meddelas senare.

Lärare

Kursledare är Hercules Dalianis. Mottagningstid enligt överenskommelse. Övriga föreläsare är Viggo Kann och Ola Knutsson. Dessutom medverkar Rolf Carlsson, Martin Hassel och Peter Svanberg som gästföreläsare.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Vi har en kursbok. Boken Språk och språkforskning ger en allmänt lingvistisk bakgrund till hela området, och boken täcker bara en del av kursinnehållet. Därför rekommenderar vi alla att läsa kursbunten samt följa kursen aktivt och gå på alla föreläsningar.

Kursböcker

Bengt Sigurd: Språk och språkforskning, Studentlitteratur, ISBN 91-44-34301-9, 1991. Boken säljs på Akademibokhandeln (och på http://www.akademibokhandeln.se/ för 187:-). Det går också bra att använda den tidigare upplagan av denna bok som hade titeln "Möt språkforskningen".

(Kursbunten kompletterar kursboken se nedan)

Kursbunt

Kursbunten kan köpas Nadas studentexpedition för 150 kr.

Kursuppläggning

Varje vecka hålls normalt föreläsningar och en terminalövning. Föreläsningarna innehåller teori och tillämpningar. På teoriföreläsningarna gås bakomliggande teori igenom och på tillämpningsföreläsningarna visas hur teorin kan tillämpas i en språkteknologisk produkt. På terminalövningarna får du själv tillämpa teorin i liten skala.

Kursplan

Följande kursplansschema visar vad som kommer att behandlas när i kursen. Varje föreläsning och labb presenteras kort på en egen webbsida. Ha för vana att läsa igenom den webbsidan innan du går till undervisningen, för där står vilken litteratur som kommer att gås igenom och ifall det är något du bör förbereda först.

Lokaler

Föreläsningarna hålls normalt i sal D41, plan 4, Lindstedtsvägen 7. Laborationerna hålls i labbsal Akvariet/Voljären, plan 5, Lindstedtsvägen 5.

Närvaro

Det är obligatorisk närvaro på föreläsningar så se till att läraren verkligen registrerar när du är närvarande. På laborationerna får man bonuspoäng om man utför dem vid labbtillfället (se nedan).

Laborationer

Labbkursen består av tre laborationer som görs i grupper om två (ev. tre) personer. För att få betyg på kursen måste alla labbar vara avklarade.

Enstaka labbar får inte sparas till annan kursomgång. Om du inte fullgör alla tre labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att du gör samtliga labbar i den nya kursomgången.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra studenterna att ligga i fas med undervisningen. För varje labb som redovisas på rätt redovisningstillfälle erhålls en bonuspoäng. Summan av dessa poäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman.

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Läs mer om Hederskodex och regler för examination vid Nadas kurser

Examination

Tid och plats för ordinarietentan är vecka 11, tisdagen den 9 mars kl 08.00-13.00, 2004, sal E33(E31-32), parenteserna betyder »i reserv». Nästa möjlighet att tenta meddelas senare.

Inga hjälpmedel får användas på tentan.

Kursmomentet examineras med en vanlig skriftlig tenta med frågor på hela kursen. Inga detaljfrågor eller omfattande utredande frågor kommer att ställas. Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Tentan kan ge betygen underkänt (U), godkänt (G) och väl godkänt (VG).

Anmälan till tentan

Anmäl dig till kursledaren senast 22/2 2004.

Nadas terminalsalar

Terminalsalarna ligger i östra delarna av borggårdshuset, ovanför sal D2 och D3. Voljären och Terrariet med NT-datorer finns på plan 4. Det finns arbetsmiljöregler för terminalsalarna. Dessa talar om hur man ska bete sig i salarna.

Endast KTH-elever (på D) har normalt tillträde med kårkortet till de östra terminalsalarna. Du kommer att få tillträde till salarna lagom till första terminalövningen.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges för många elever under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. Synpunkter kan lämnas till lärarna. Förrförra årets 2002 års kursutvärdering.

Språktekniklänkar

NorDoknet (Nordisk språkteknologi)
Viggos samlade språktekniklänkar
.
Hercules länkar
Fredriks länkar.
NoDaLiNe - Nordisk datalingvistisk nettverk.
Knutpunkten - Språkteknologisk info-desk för EUROMAP.
Information Retrieval - C. J. van RIJSBERGEN Sökmotor

Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Hercules Dalianis <hercules@kth.se>
Senast ändrad 10 juni 2004.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>