Nada


Kursanalys för 863S Numeriska metoder för fysiker SU, 5p


-----
Period: höstterminen 2001

Kursledare: Peter Pohl

En övningsgrupp.

Handledare: Peter Pohl
      Michael Gustafsson (SU)
      Cecilia Albertsson (SU)

Undervisning: Lektioner 14x3 tim
       Terminalövningar 13x3 tim

Kurslitteratur: Pohl: Grunderna i numeriska metoder 
        Edsberg m fl: Exempelsaming i numeriska metoder
        Kompendier

Kursfordringar: Laborationer
        Projekt
        Skriftlig tentamen
  Någon uppdelning av kursens 5 poäng på de olika momenten görs inte
  men en fördelning, 2 p på kompletta laborationer, 1 p på projektet
  och 2 p på tentamen, kan vara en informell tanke vid framräkning av
  statistiken nedan.

Examination: Kursen består i huvudsak av det laborativa momentet som
  examineras med skriftliga redogörelser för dels fyra datorlaborationer
  dels en projektuppgift. Studenterna behandlar det laborativa momentet 
  i tvåpersonssamarbete (tre studenter har arbetat helt individuellt). 
  Vid granskningen fästes avseende vid såväl kalkylernas resultat som
  redogörelsens utformning. 
   Det mindre omfattande teoretiska momentet examineras med skriftlig 
  tentamen, fem timmar, utan hjälpmedel. Härvid kan bonuspoäng från det
  laborativa momentet tillgodoräknas.
-----

Statistik

Antalet till kursen registrade studenter var 32. Av dessa var 8 inte aktiva under kursen. Statistiken behandlar endast de återstående 24 aktiva förstagångsregistrerade.

Tentamen
  Maxpoäng: 48, plus bonus 12. 
  Godkänt: 24 p, inklusive bonus.
  Väl godkänt: 36 p exklusive bonus eller 45 p inklusive bonus.

 2002-01-12: 22 skrivande 
 Betyg:   U  G  VG
       9  10   3
   	   41% 45%  14%

 2002-02-16: 6 skrivande
 Betyg:   U  G 
       2  4
       33% 67% 

 2002-08-17: 3 skrivande
 Betyg:   U  G  VG
       1  1   1

Status 2002-02-01
              Antal Andel Poängproduktion (informella tal)
Fyra godkända laborationer: 8   33%     14 (2x8)
Godkänt projekt:      14   58%     14 (1x14)
Godkänd tentamen:	  13   54%     26 (2x13)
Samtliga moment godkända:  6   25% 
                   Totalt:  56  47% (av 5x24)

Status 2002-03-05

Fyra godkända laborationer: 10   42%     20 (2x10)
Godkänt projekt:	  16   67%     16 (1x16)
Godkänd tentamen      17   71%     34 (2x17)
Samtliga moment godkända:  8   33%     
				   Totalt:  70  58% (av 5x24) 

Status 2002-08-20

Fyra godkända laborationer: 20   83%     40 (2x20)
Godkänt projekt:	  18   75%     18 (1x18)
Godkänd tentamen      19   79%     38 (2x19)
Samtliga moment godkända:  16   67%     
				   Totalt:  96  80% (av 5x24) 

-----

Mål

-----

Ändringar

I enlighet med förra årets planer har jag i föreläsningsanteckningarna infört avsnitt för bredvidläsning. Där redovisas matematiken bakom tumregler och metoder som i kursen ingår utan bevis.
     Några laborationsuppgifter är nya för året. Samtliga har underkastats en granskning av formuleringen, och vid behov stramats upp och förtydligats.
     Några projektuppgifter har bytts ut mot nya. Även projektuppgifternas formulering har granskats och bearbetats.
-----

Studenternas kursvärdering

13 av studenterna lämnade kursvärderingsblanketten.
Enkät och kursledarens kommentarer till den.
En kort sammanfattning av studenternas synpunkter är att kurs, innehåll, undervisning och service, har varit mycket bra, men de laborativa momenten mycket för krävande. Så sammanfattat kan det tyckas som en försämring har skett sedan förra året, men ser man efter närmare är det tydligt att studenterna är nöjdare i år utom just vad gäller tidsbristen. Denna förklarar jag beror på misstaget att lägga kursen på höstterminen och parallellt med Analys 4. Med en återgång till den tidigare ordningen tror jag att bekymren med tidsbristen är avhjälpta.
-----

Sammanfattning

Jag är mycket nöjd med kursen. De flesta studenterna har visat stort intresse och tycks ha lärt sig tillfredsställande mycket. Kvaliteten på de laborationsredogörelser som har inkommit är genomgående bättre än vanligt. Poängproduktionen är däremot sämre, eftersom många redogörelser inte har inkommit ännu i skrivande stund. Tentamen gick något sämre än jag hade väntat, men inte direkt dåligt, så det är kanske mina förväntningar som är för höga. Eftersom tempot under terminen var högt uppdrivet, var det av stort värde att tentamen kom först i januari.
-----

Planerade förändringar till HT 2002

-----

^ Upp till NUMFYS hemsida.


Sidansvarig: <pohl@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 januari 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>