Nada

Kursanalys för Datorgrafik och Användargränssnitt, VT03

Nedan följer en kursanalys av kursen Datorgrafik och Användargränssnitt för Matte-data-linjens studenter samt för fristående kurs. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW. Enkäten har fyllts i av 9 elever dvs ca en tredjedel av eleverna.

Kursdata

Kurs Datorgrafik och Användargränssnitt (SU), DOA, 5p 
Examination Tenta (2p), Lab (3p) 
Kursen genomförd VT 2003 (period 4)
Föreläsningar 25 st (50 timmar)
övningar 1 st (2 timmar)
Laborationspass 11 st (25 timmar)
Kurslitteratur Interactive Computer Graphics third ed (Angel) + kursbunt
Antal elever 28 
Prestationsgrad 39% (2003-06-13)
Examinationsgrad 29% (2003-06-13)
Kursansvarig Jonas Bergsten
Medhjälpare Anna Stockhaus

Mål

Kursen handlar om att göra snygga bilder och snygga (och användbara) gränssnitt, både teori och praktik. Kursen består av tre olika delar: Datorgrafik, användargränssnitt och C programmering.

Syftet är att eleven ska

Det är tänkt att teori och praktik ska gå hand i hand i kursen: När någonting tas upp i föreläsningarna så följer snart därefter en lab som handlar om det. På så sätt kan eleverna direkt tillämpa sina kunskaper genom att skapa snygga bilder.

Nytt för i år

Anna Stockhaus tog över interaktionsdelen av kursen vilket ledde till att den till stor del omarbetades. Det infördes också en laboration vars syfte var att ge en inblick i programmet Maya.

Sammanfattning

Eleverna har i stort verkat nöjda med kursen. Det har framkommit vissa synpunkter på att kursen består av olika delar som inte hänger så intimt ihop.

Undervisning

Flertalet elever verkar nöjda med föreläsningarna.

Labbar

Det var sex stycken labbar, tre grafiklaborationer och tre interaktionslaborationer.

Den första grafiklaborationen verkar ha uppfattas som neytral och inte ha tagit så mycket tid. De andra grafiklaborationerna har uppfattas som roliga, i synnerhet den som handlar om OpenGL.

Interaktionslaborationerna har fått mer varierande kritik, vissa har utryckt att de är lärorika andra att de inte tyckt att de var så meningsfulla / roliga. En del elver har uttryckt att det inte var helt klart vad som skulle göras på dessa laborationer, eller att laborationslydelsen kunde varit tydligare.

Examination

Kursen består av en laborations-del, beskriven tidigare, och en tenta. Tentan har 20% frågor om gränssnitt och 80% om grafik. Det finns blandat med lättare och svårare frågor, (någorlunda) praktiska och teoretiska frågor, och även några få frågor som gör att man måste tänka lite utanför det som beskrivits i kursen. Frågorna försöker täcka hela kursinnehållet förutom C programmering och OpenGL, för det har eleverna visat genom labbarna.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består utav två böcker, Interactive Computer Graphics, a Top-Down Approach using OpenGL (tredje utgåvan) av Edward Angel och * The design of everyday things av Donald A. Norman, samt en kursbunt. Många elever uppfattade boken som "pratig" samt att många framställningar kunde gjorts på ett färre antal sidor. Jag håller med om detta.

Studenternas arbetsbelastning

Vissa har uttryckt att det är mycket arbete. En person tycker att 5 poäng är för lite, de flesta tycker att det är lagom. Ingen har uttryckt att kursen var "Ganska svår" eller "Mycket svår".

Förkunskaper

Ingen elev har bedömt sina förkunskaper som otillräckliga. Mitt eget intryck är att eleverna har tillräkliga kunskaper i matematik och programmering för att ta till sig innehållet i kursen. Dock används i boken (utan förklaring) datalogiska begrepp och termer som eleverna inte stött på i sina tidigare studier.

Verkligt kursinnehåll

Stämmer ganska väl med kursens mål samt tidigare års kurser (dock en viss förändning av interaktionsdelen). I grafikdelen har i huvudsak bokens upplägg använts.

Att ändra på

Begreppet textur har inte tagits upp så mycket i kursen. Detta skulle kunna införas både i teori- och laborations-delen av kursen.

Bilaga: Enkätsvar

Jonas Bergsten - bergsten@nada.NO_SPAM.kth.se