Nada

Kursanalys för Datorgrafik och Användargränssnitt, VT02

Nedan följer en kursanalys av kursen Datorgrafik och Användargränssnitt för Matte-data-linjens studenter samt för fristående kurs. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW. Enkäten har fyllts i av 19 elever dvs lite mer än hälften av eleverna.

Kursdata

Kurs Datorgrafik och Användargränssnitt (SU), DOA, 5p 
Examination Tenta (2p), Lab (3p) 
Kursen genomförd VT 2002 (period 4)
Föreläsningar 24 st (48 timmar)
övningar Inga
Laborationspass 11 st (22 timmar)
Kurslitteratur Interactive Computer Graphics 2nd ed (Angel) + kursbunt
Antal elever 35 
Prestationsgrad 72% (2002-06-14)
Examinationsgrad 60% (2002-06-14)
Kursansvarig Jonas Bergsten
Medhjälpare Cristian Bogdan

Mål

Kursen handlar om att göra snygga bilder och snygga (och användbara) gränssnitt, både teori och praktik. Kursen består av tre olika delar: Datorgrafik, användargränssnitt och C programmering.

Syftet är att eleven ska

Det är tänkt att teori och praktik ska gå hand i hand i kursen: När någonting tas upp i föreläsningarna så följer snart därefter en lab som handlar om det. På så sätt kan eleverna direkt tillämpa sina kunskaper genom att skapa snygga bilder.

Nytt för i år

Ny kursledare, vilket medfört smärre förändringar i utförande och organisation. T.ex. användes inte OH-bilder i samma utsträckning.

Sammanfattning

Eleverna har i stort verkat nöjda med kursen.

Undervisning

Flertalet elever verkar nöjda med föreläsningarna. Möjligen skulle det från början påpekats bättre att det var stoffet från föreläsningarna och boken som skulle komma på tentamen, då det på tidigare kurser ibland är så att om man klarar laborationerna så klarar man tentamen. Det har också förekommit önskemål om en mer detaljerad planering av föreläsningarna.

Labbar

Det var sex stycken labbar, en valfri C-laboration, tre grafiklaborationer och två interaktionslaborationer.

Laborationen i C var väldigt liten. De flesta ägnade bra de två inledande timmarna åt den.

Den första grafiklaborationen uppfattades som lätt av nästan alla elever. Den andra har jag inte fått så mycket kommentarer om, men den verkar inte ha ställt till med några större besvär för eleverna. Den tredje har uppfattats som rolig och interessant av många. Många har hittat på egna ideer, och det var vanligt att eleverna gjorde mer på laborationen än vad som krävdes.

Den ena interaktionslaborationen var en java laboration (AWT) som inte verkar ha upplevts som allt för svår av eleverna. Den andra var ett grupparbete med syftet att utvärdera ett gänssnitt. Här har det som tidigare år funnits en stor variation bland elevernas åsikter. Vissa har tyckt att den var inte givit något, medan andra ansåg sig ha lärt sig något nytt. Gemensamt för de båda interaktionslaborationerna är att eleverna upplevt det som ett problem att interaktionsföreläsningarna låg sist i kursen.

Examination

Kursen består av en laborations-del, beskriven tidigare, och en tenta. Tentan har 20% frågor om gränssnitt och 80% om grafik. Det finns blandat med lättare och svårare frågor, (någorlunda) praktiska och teoretiska frågor, och även några få frågor som gör att man måste tänka lite utanför det som beskrivits i kursen. Frågorna försöker täcka hela kursinnehållet förutom C programmering och OpenGL, för det har eleverna visat genom labbarna.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består utav boken, Interactive Computer Graphics, a Top-Down Approach using OpenGL (andra utgåvan) av Edward Angel, och en kursbunt på 100 SEK. Många elever uppfattade boken som "pratig" samt att många framställningar kunde gjorts på ett färre antal sidor. Jag håller med om detta. Till skillnad från tidigare år följde med boken ett häfte om OpenGL. Detta hade till följd att boken steg ytterligare i pris. Eleverna uppfattade boken som för dyr, vilket ledde till att ett flertal elever lät bli att köpa den. Detta kan även delvis ha berott på att boken var svår att få tag på, fast den var förbeställd på kårbokhandeln. Dock har jag fått många positiva kommentarer om OpenGL-häftet.

Studenternas arbetsbelastning

De allra flesta studenter läste en kurs samtidigt med DOA. Två elever har svarat att deras arbete på kursen svarar mot mer än 70% av deras totala studieinsats under period 4, det är rimligen samma elever som inte läste någon annan kurs parallellt med denna.

Förkunskaper

Ingen elev har bedömt sina förkunskaper som otillräckliga. Mitt eget intryck är att eleverna har tillräkliga kunskaper i matematik och programmering för att ta till sig innehållet i kursen. Dock används i boken (utan förklaring) datalogiska begrepp och termer som eleverna inte stött på i sina tidigare studier.

Verkligt kursinnehåll

Stämmer ganska väl med kursens mål samt tidigare års kurser. I grafikdelen har i huvudsak bokens upplägg använts.

Att ändra på

Första grafiklaborationen upplevdes som lätt av mer eller mindre alla elever och kan nog göras lite mer innehållsrik. Denna kursomgång fick eleverna välja mellan förra årets laborationer och de nya (de nya överenstämmer med DGI:s laborationer). Alla elever valde att göra de nya laborationerna, och jag tror att man i fortsättningen kan nöja sig med att ha dessa laborationer. Undantag kan dock göras för elever som gått kursen tidigare år. Interaktions-delen av kursen bör också liggare tidigare en den gjorde i år.

Bilaga: Enkätsvar

Jonas Bergsten - bergsten@nada.NO_SPAM.kth.se