Datorstöd för textbehandling, NA1060, 10 p
kursanalys våren 1998

Beskrivning

Lärare

Staffan Romberger var kursledare.

I övrigt har Kerstin S-Eklundh, Rickard Domeij, Kicki Groth, Kerstin Frenckner, Kjell Krona, Ann Lantz, Åsa Rex, Stina Hållsten, Åsa Ideberg och Patric Hadenius undervisat samt i samband med studiebesöket ytterligare personer från IPLab och CID.

Omfattning

Kursen pågick vecka 4–20 med ungefär 2 veckor uppehåll.

Föreläsningar 66 h

Handlett terminalarbete 125 h

Studiebesök 6 h

Uppsatsredovisning 5 h

Tentamen 5 h

Handledning, laborations- och uppsatsgranskning

Elevantal

20 elever registrerade sig och var med från början. 4 har slutat för att de fått jobb eller kommit in på en annan kurs. Antalet elever har anpassats till 2 elever per dator i Violett sal som har 14 datorer varav någon normalt är trasig.

Kursmoment m.m.

Tentamen motsvarar 4 p, uppsatsen 4 p och laborationsdelen 2 p. Se kursöversikten om kurslitteratur och mål.

Resultat

Första tentan gav 6 VG, 6 G och 1 U. Det blir omtenta i augusti 1998. 3 uppsatser är helt klara. Dessutom är ytterligare 6 långt framskridna. 14 elever har gjort hela laborationskursen.

Prestationsgrad

Den 9 juni 1998 är prestationsgraden (4*12+4*3+2*14)/(10*20)=88/200=~=44 %

Examinationsgrad

Ingen är ännu helt klar men jag väntar mig att 16/20=~=80 % blir klara.

Förändringar inför denna kursomgång

Jämfört med tidigare år har laborationsdelen varit tydligare specifierad och eleverna har genom Res kunnat avläsa sitt läge.

Även om tidsplanen för uppsatsarbetet setts över upplevs uppsatsen som svår att hinna med parallellt med övrigt arbete.

Avsnittet om bildbehandling har utökats.

Att bereda plats för ombrytning med Pagemaker blev inte möjligt. En elev har dock jobbat med detta.

Kursen har disponerat Violett sal två eftermiddagar i veckan. Tidigare har Grå sal använts. Samverkan med övriga elever har fungerat bra.

Två nya lärare har anlitats.

Små förskjutningar har gjorts mellan kursens moment.

Kursenkät

En skriftlig elevenkät delades ut i slutet på kursen men av olika anledningar har färre än hälften lämnats in. Resultaten och lärarkommentarer finns i bilaga. Nästan alla elever tycks ha uppskattat de mer datoranknutna delarna och typografin mest. En del av stoffet om språk och kommunikation har några elever mött i tidigare kurser.

Några föreläsare ansågs av några vara lite tråkiga. Gästföreläsarena Patric H fick särskilt beröm. Några elever säger att det borde vara fler föreläsningar med datordemonstration.

Datorutrustningen ansågs utmärkt. Lärarstödet under laborationspassen uppskattades. Eleverna uppskattar att skriva uppsats men många påpekar att uppgiften känts alltför omfattande.

Kursens olika moment har blandats lite för mycket.

Några elever anser att kursen motsvarar mer än 10 p.

Sammanfattning

Kursen DfT är rolig att undervisa på för att eleverna är duktiga och intresserade och för att många lärare samverkar. Eleverna är i stort sett nöjda och anser sig fått avsevärt höjd kompetens.

Undervisningen

Undervisningen verkar vara lämpligt upplagd.

Examination

Laborationsdelen har innehållit många ganska små uppgifter varav vissa skulle redovisas. Tentamen har varit rätt placerad och uppenbarligen haft lämplig sammansättning.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen har fungerat men något material om webbdesign och bildbehandling för webben bör ingå nästa gång.

Kursens belastning på eleverna

Många elever kommenterade i enkätsvaret att de upplevde kursen som mer än 10 p. Med 2 schemalagda dagar i 17 veckor bör dock en hel del tid ha funnits för eget arbete.

Förkunskaper

Genom att kursen fått mer framträdande plats i kurskatalogen har antalet sökande ökat och vi har baserat intagningen på antal akademiska poäng. Eleverna är således högt akademiskt kvalificerade. Några elever påpekar att vissa kursmoment var välkända. Någon typ av diagnostiskt prov eller samtal med eleverna i början på kursen skulle kunna göra det lättare att anpassa undervisningens nivå.

Planerade förändringar

Några av de förändrinar som diskuterades efter föregående kurs har inte blivit av eller inte genomförts fullt ut.

Uppsatsarbetet bör organiseras bättre så att kamratgranskning, presentation, utdelning av uppsatserna till samtliga m.m. kommer i lämplig ordning.

Bildbehandlingsmomentet bör utvecklas. Eleverna bör ha möjlighet att någon gång använda färgskrivare.

Möjligen ska ombrytning t.ex. med Pagemaker ingå, åtminstone som demonstration.

Datordemonstrationer tycks uppskattas och därför bör dessa vara flera. Ev. skaffar IPLab Powerbook och kristallplatta.

Åtskilliga av eleverna använder PC. Det känns dock fortfarande rätt att undervisa med Macintosh. Lite mer om kommunikation mellan dessa plattformar bör tas upp. Det är kanske rimligt att lärarna lär sig lite PC.

Möjligheter till även andra studiebesök bör undersökas.

Datorstöd för textbehandling
Kursenkät 1998

(Den 9 juni har 6 enkätsvar kommit.)

Vad tyckte du om kursens innehåll?

Jag tyckte det var mycket bra att vi tog upp hur man publicerar sidor på webben. Gärna mer om layoutprinciper som t.ex. linjering, gruppering m.m. (1)

För mycket sådant som man läst tidigare - skrivprocessen, uppsatsdisposition t.ex. Många på kursen har läst praktisk svenska eller information i text och bild där man redan har läst mycket sådant. Alla som läser kursen gör detr för att först och främst få datakunskaper. (2)

Mycket bra. (3)

Mycket intressant innehåll, bra blandning av textbehandling och människa-datorinteraktion. Jag är mycket nöjd. (4)

Brett. Nackdelen är att den lägger tyngd på skrivprocessen där sådan kunskap borde finnas hos oss som har läst länge på SU. Mer grafisk utformning och djupare innehåll om datorhantering och program. (5)

Omfattande. Innehållar det mest väsentliga och det som känns mest aktuellt att lära sig. (6)

[Innehållet verkar vara i balans. Webben kommer att få ökad tyngd. Det som sägs om skrivande, skrivprocessen, språk, MDI ska vara inriktat på datorstöd för framställning av text och övriga delr av dokument. SR]

Vad tyckte du om kursens uppläggning?

Bra tid för formatmallarna. Det höjer ens kunskap om Word. (1)

Hade gärna läst de olika momenten mer koncentrerat, t.ex. tre lektionstillfällen i följd med något tema, istället för utspritt över terminen. Blir mer kontinuitet då tycker jag, och lättare att i tur och ordning koncentrera sig på litteraturen till varje moment. (2)

Lite mer teknisk information hade varit bra för mig. Kanske tillgång till något »datorsnille» för udda frågor önskvärd. (3)

Bra med labbtid på e.m. då vi fick handledning. Redan från början var det högt tempo. (4)

Ok (5)

Bra upplägg att varva lektioner och labbövningar. Ett perfekt upplägg av teori varvat med praktik. Bra med lektioner på förmiddag och labbövningar på eftermiddag. (6)

[Eleverna behöver tydligen ännu mer hjälp att ta för sig av läraren, Delfi och andra resurser. Jag tror att fördelarna med att ha olika kursmoment saxade överväger. SR]

Vad tyckte du om schemat?

Passade mig bra. Regelbundna tider och platser. (1)

Bra med lektioner på f.m. och labb på e.m. Dock väldigt mycket schemalagd tid. Tiden för labbarna var bra men för mycket lektionstid, tyckte jag. På många lektioner, som på tisdagar kändes det som om det skulle räckt med två föreläsningstimmar i stället för tre. (2)

Bra uppdelning mellan lektionerna och laborationerna. (3)

Mycket bra! (4)

Hyfsat. Lite stressat med 4-poängsuppsatsen som ska pressas in med några lektionstider. (5)

Det är både gott och ont att sprida ut de olika kursmomenten över hela terminen. Det som är bra är att man får variation och hinner smälta en del. Negativt är att man hinner glömma en del från en lektion till en annan. (6)

[Tidsschemat för uppsatsen är inte bra ännu. Omfattningen verkar bra. SR]

Vad tyckte du om lektionerna?

Föredragen från de olika föreläsarna var av blandad kvalitet. Det mesta var bra, men några var lite stela och långtråkiga. (1)

Svårt att lära ut t.ex. om funktioner i Word på svart tavlan. Det optimala tycker jag skulle vara att ha lektionerna i datasalarna (med »dator-OH»), men det går kanske inte att genomföra. Även med »dator-OH» i klassrummet känns det abstrakt att bara sitta och titta och inte själv ha verktyget framför sig. (2)

Enstaka gästföreläsare mindre bra. Studiebesöket mycket bra! (3)

Bra genomgångar av Staffen - inte för snabbt utan alla hängde med. Bra växling med andra föreläsare. (4)

Bra med förmiddagslektioner , men som student på SU är det ovant med heldagar. (5)

Väldigt intressanta och lärorika. Det fanns dock vissa kursmoment som kunde kortats ned till förmån för andra. T.ex. dialogprocessen till förmån för HTML-kodning, bilder, Photoshop etc. (6)

[Jag ska kanske experimentera mer med datorprojektor på lektionerna. SR]

Vad tyckte du om laborationerna?

Såsmåningom lärde man sig att först läsa igenom anvisningarna noga. Kanske skulle detta påminnas ibland. (1)

Bra. Hade gärna haft mer koncentration på fler små labbuppgifter än den ganska omfattande uppsatsen. Kändes som om några uppgifter kunde ha varit lite mindre, t.ex. Brasilien-textren som var 5-6 sidor. Hade föredragit fler olika, kortare uppgifter. Ibland var det svårt att veta vad man skulle koncentrera sig på i en uppgift. T.ex. instruktionsuppgiften, eller tidningsartikeluppgiften. Ska man koncentrera sig på utformningen eller datakunskaperna eller på själva texten och språket? Både och förmodligen, men personligen kände jag att det jag brydde mig mest om på labbarna var själva datakunskaperna, och inte det rent språkliga. (Ett annat exempel är språkgranskningsövningen - Brasilien-texten.) (2)

En del laborationer var svåra att göra två vid en dator, t.ex. bruksanvisning och Brasilien då mycket är fråga om tycke och smak. (3)

Bra övningar. Jag saknade information om att det enbart var Mac-miljö. (4)

Mycket bra! (5)

Jag skulle kunna tänka mig ett labbpass till per vecka. Många labbövningar tog väldigt mycket tid och ett extrapass per vecka skulle inte skada. (6)

[Vi har nog inte råd med ett handledningspass till men eleverna är ju välkomna alla tider och handledning via datorn finns ju om än långsammare. Hur labbarna ska vara upplagda är svårt att säga. Olika elever ska kanske angripa dem olika. SR]

Vad tyckte du om datorutrustningen?

Om kursen utökades kanske även PC skulle vara aktuellt. Macarna fungerade bra. Skulle gärna ha haft en skannergenomgång. (1)

Bra. (2)

Mycket bra. Word 6 önskvärd någonstans i programvaran. (3)

En miss för mig att det enbart har varit i Mac-miljö. PC är mer gångbart idag och det är viss skillnad mellan och Mac. (4)

Bättre än min egen. (5)

Suverän. Att ha tillgång till alla program, e-mail och Internet betyder jättemycket. (och scanner) För att inte tala om möjligheten att vilken tid som helst på dygnet (oavsett dag) kunna utnyttja datorn. (6)

[Läraren borde kunna mer om PC. SR]

Vad tyckte du om uppsatsarbetet?

Som nämnts tidigare kan man undra om det verkligen behövs en mindre B-uppsats på en tiopoängskurs. Eftersom många läser något vid sidan om kan det kanske vara lite jobbigt att skriva en uppsats. (1)

Det kändes svårt att fördjupa sig i ämnet när man har förhållandevis lite baskunskaper. En 4 p-uppsats är trots allt ganska omfattande. En B-uppsats är normalt på 5 p, men då har man mer än en termin, eller 20-30 p på grundkurs och fortsättningskurs bakom sig i ämnet. Hade föredragit en eller ev. flera ca 2 p hemuppgifter + fler obligatoriska labbar. (2)

Svårt att välja tema när inte alla delmoment i kursen hade påbörjats. (3)

Det var roligt att applicera kunskaperna på ett eget dokument och djupdyka in i ett ämne. Vad jag saknade var dock en handledaree som kunde handleda och ge idéer samt att vara bollplank. Tiden var för knapp på 10 p att skriva uppsats. En lösning är att få en text och applicera den som en uppdats. Att leta, intervjua m.m. tar så lång tid. Idén är ju mer att att applicera det som man lärt om Word och... (4)

Tungt, tidspressat och otympligt för en 10 p-kurs. (5)

Det är intressant at gå in och studera ett område närmare men antingen uppsats eller tenta. Båda två blir för mycket för en 10 p-kurs. (6)

[Något sätt att ge eleverna lämpliga handledare bör diskuteras. Jag tror att det är värdefullt med en uppsats i anslutning till kursen. Kanske kan man ta annan texttyp än uppsats. SR]

Vad tyckte du om tentamens placering?

Bra. Den kunde inte ha lagts tidigare. (1)

Ok (2)

Bra (3)

Bra! (4)

Ok (5)

Ok! (6)

[Ok SR]

Vad tyckte du om tentamens innehåll?

Tog med bitar ur de flesta kursavsnitten. (1)

Ok (2)

Bra (3)

Bra! (4)

Ok (5)

Ok! (6)

[Ok SR]

Vad är det viktigaste du fått ut av kursen?

Att lära sig grundläggande typografiska regler. Formatmallarna. Göra egen hemsida. (1)

Större datorvana och kännedom om datorbegrepp och -funktiomer. Speciellt känns Word-kunskaperna mycket nyttiga. Även kunskaperna om hur man skapar webbplatser värderar jag högt. (2)

Att forma ett dokument till »proffsigt» utseende. Ingång till design av webbsida. (3)

Jag känner att jag har fått en stabil grund i Word, det var också vad jag önskade då jag sökte kursen. Människa-datorinteraktion är jag mycket interesserad av och det har givit mig större insikt och förståelse. (4)

Att våga arbeta mer avancerat och djupare med datorer och program. (5)

Jag har lärt mig så otroligt mycket som jag kommer att ha användninga av i framtiden. Hantera texter i Word, Photoshop, Internet, e-mail, och många andra saker som känns livsnödvändiga att hantera. (6)

[Designmomentet är ännu ganska litet men utspritt över många personer. Något kan göras åt detta. SR]

Vad är det viktigaste du tycker bör ändras i kursen?

Gärna mer studiebesök liknande det vi gjorde på IPLab (mycket bra). Kanske ett fastare tag om labbar och datasalslektioner. Kanske en långtgående plan över hela terminen där det står vad man bör ha lärt sig. Möjligheter för PC-användning. Genomgångar på tavlan före labbar och datasalslektioner. (1)

Mer koncentration på datorövningarna och mindre på den typ av lektioner som jag tog upp under »kursens innehåll». Mindre men fler labbuppgifter. Mindre vikt på uppsatsen, fler obligatoriska labbuppgifter eller hemupppgifter istället. Alla som läser den här kursen har många högskolepoäng och har m.a.o. skrivit B-, C- eller D-uppsatser. Det är datorkunskaperna man vill åt, inte uppsatsskrivning. Mer bredd än fördjupning. Uppskattade Patric från FoF. Hans föreläsning var inspirerande! Som helhet har kursen varit lärorik. Eftersom den är på 10 p, läser väl många ytterligare någon kurs för att få ihop till heltid, och då är det svårt att hinna vara på alla lektioner, med tanke på att det är så mycket schemalagd tid. Då är det bra att man kan ta igen labbar i efterhand. (2)

- (3)

Gå mer in på webben, berör mer olikas språk och göra en server. (4)

Bättre instruktioner, för ibland har de brustit i sammanhang. I övrigt tycker jag bara att uppsatsen är lite för stor. (5)

Ändra kursen till en 20 p-kurs! (6)

[Kan vi hitta på något mer studiebesök? SR]

Vad vill lärarna göra åt kursen?