Nada - numerisk analys & datalogi 

Kursanalys för Datalogi, grundkurs 1, för Stockholms Universitet hösten 2000

Kursdata

Tid för kursens genomförande

Höstterminen 2000, hela terminen

Kursledare

Serafim Dahl

Övningsassistenter

Oskar Thorson, Jolanta Jensen, Carina Edlund och Jonas Bergsten

Undervisningstid

Föreläsning: 54 tim
Övning: 54 tim
Laborationshandledning: 54 tim (per elev)

Kurslitteratur:

Abelson, Sussman: "Structure and Interpretation of Computer Programs" (MIT 1985)
Dahl, Lindqvist: "Pascal, helt enkelt" (Studentlitteratur 1994)

Kurslitteratur som tidigare använts men utgått(och nu rekommenderas som bredvidläsning):

Lunell: "Datalogi - begreppen och tekniken" (Studentlitteratur 1994)
Watt: "Programming Language Concepts and Paradigms" (Prentice Hall 1990)

För bredvidläsning rekommenderades dessutom:

Kruse: "Programming with Data Structures" (Prentice Hall 1989)

Kursmoment:

Tentamen: 2 poäng
Muntlig examination: 2 poäng
Laborationer: 6 poäng

Genomströmning:

Antal elever på kursen: 83 st
Prestationsgrad efter 2:a tentatillfället 69,4 %
Examinationsgrad efter 2:a tentatillfället 48 %
Klara med tentan: 47 st (57 %)Av dessa har 26 (55 %) VG
Klara med muntlig del: 73 st (88 %)
Klara med alla labbar: 56 st (67 %)

Kursens mål:

Eleverna skall kunna hantera en dator (logga in, logga ut, editera texter, söka information på internet, sända och ta emot elektronisk post, använda interpretatorer och kompilatorer samt avlusare) och förstå, i stort, hur en dator fungerar. De skall kunna genomföra programmeringsuppgifter från problemspecifikation, via pseudokod till färdigt program. De skall förstå grundläggande begrepp som rekursion, iteration, listhantering. För varje nytt begrepp finns programmeringsuppgifter i kommande laboration. Eleverna får grundläggande kunskap om algoritmer för olika ändamål, för filhantering m.m. De får lära sig modularisering av program (i Pascal). I den sista delen av kursen får de dessutom kunskap om konsekvenserna av sina val avseende data- och programstrukturer samt en jämförelse mellan datorspråk (Scheme, ML, Pascal, ADA, m.fl.) samt utför laborationer i Scheme och Pascal där man utforskar skillnaderna mellan språken.

I stort sett samma upplägg som i våras

Vissa förändringar har gjorts som t.ex.:

Sammanfattning

På grund av att jag försökt samarbeta med ett minst sagt ovilligt ämnesråd, som från början sade sig vilja utföra en enkät, men sedan - då det drog ihop sig - inte hade tid (just i elfte timmen) så genomfördes ingen enkät.
Jag tvingades istället söka upp och intervjua elever.

Mitt intryck från dessa intervjuer och från samtal under pågående kurs både med elever och med kursassistenter och labhandledare är dock att allt gick bra.
Eleverna har visat initiativrikedom och vilja och mangrant (nästan) ställt upp på och uppskattat den muntliga delen av kursen.

I stort sett har alla som varit inblandade uttryckt åsikten att kursen idag inte har behov av några stora förändringar.

Undervisningen

har bedrivits genom föreläsningar, där begrepp har förklarats och programexempel gåtts igenom och förklarats noga. Samma saker har sedan förekommit på övning och till sist ingått som moment på laborationerna. Det har fungerat bra.
Föreläsningarna har fungerat bra och flutit i ett jämnt tempo, eftersom relativt mycket tid ägnades åt pekare, poster och listor (de flesta upplever detta som svårt så jag följde Carinas upplägg från i våras).
Under övningarnas första timme löstes gemensamt uppgifter och under den andra timmen redovisade eleverna sina hemuppgifter. Att eleverna har haft hemläxa till varje övningstillfälle har de flesta upplevt som positivt och krävande. Mycket av övningstiden har ägnats åt elevernas frågor och redovisningar, detta har av merparten varit mycket uppskattat.
Laborationerna är 11 stycken och de blir succesivt mer komplexa samt kräver mer självständigt tänkande. Redovisning sker varje en till två vecka/or. Genom att ha ett senastdatum med bonuspoäng för varje laboration har redovisningen stimulerats. Bonuspoängen har uppskattats men eleverna har prioriterat att förstå laborationerna framför att klara av dem i tid. Laborationsmomenten upplevs som krävande och givande.

Examination

Kurslitteraturen

Scheme och Pascalboken har av en del ansetts vara för komplicerade för nybörjare. Pascalboken har (som vanligt) fått berättigad kritik för felaktigheter i koden. Lingvistikboken har slopats liksom Lunells bok. Föreläsningsanteckningarna har uppskattats.

Elevenkät

Genomfördes aldrig, se ovan.

Kursens belastning för eleverna

Eleverna har här helt skilda uppfattningar. De elever som tidigare programmerat tycker att tempot kan var lågt medans de som är nybörjare lägger ned mycket tid för att hänga med och de tycker att arbetsbördan är stor.

Planerade förändringar

Bortfallet av Lunell och Watt var kanske inte bara bra. Man bör hitta ersättningslitteratur eller skriva ihop något för att täcka delar av materialet. Problemet är priset på böcker.