Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Några få små program är inte med här, ej heller ofullständiga program. Papperskopior av OH-bilderna kan beställas från kursledaren, ring eller maila! Där finns mer föklaringar kring och till programmen.

Program 27/3

En liten applet: HejApplet.java   Kör appleten
Den minimala html-fil som behövs ser ut så här: HejApplet.html

En applet med en metod för att rita en Smiley-gubbe. Position, ögonstorlek och munvinkel kan varieras.
ManySmileys.java   Kör appleten

Fristående program kan inte köras direkt här. Du får kopiera dem och provköra på din dator.
Första fristående programmet: Hej.java
Ett program som tar programparametrar: SkrivRektangel2.java
En vektor skapas, fyll med tal och "blandas". VektorBlanda.java

En klass för personobjekt samt testprogram: EnkelPerson.java TestaEnkelPerson.java

Program 28/3

En applet som demonstrerar händelsehantering: Counter.java   Kör appleten

Fristående program med händelsehantering, omvandling mellan grader Celsius och grader Fahrenheit. CF.java

Klasserna i följande exempel användes inte i något demonstrationsprogram utan användes som underlag för genomgång av arv, dynamisk bindning m.m. Klasserna Shape, Rectangle, Triangle och Ellipse finns här: shape-exempel
Det är inte meningsfullt att instansiera klassen Shape. Den är bara till för att samla det gemensamma för de olika Shape-varianterna. Gör klassen Shape abstrakt: Shape.java Klasserna Rectangle m.fl. ärver från Shape precis som förut.

Program 29/3

Demonstration av parameteröverföring för parameter av primitiv typ och referenstyp: ParameterDemo.java
Demonstration av metoderna clone och equals. Metoderna som ärvs från Object definieras om i klassen Point. Point.java

Program 30/3

Följande progam gick vi ej igenom men det fanns med i planeringen. Tillämpning av Set, subklass till Collection. Set = mängd, två lika element kan inte förekomma.
Programmet undersöker hur många tal som måste slumpas fram för att vi ska få goal st olika tal.
Varje slumpat tal läggs till mängden. Om talet redan finns i mängden händer inget.
Fortsätt tills mängden nått önskad storlek. Räkna under tiden hur många tal som slumpats.
Efter programkoden ligger som kommentar en exempelkörning. Generate.java

En del kod för lyssnarklasser gicks igenom men inga körbara program.
Koden är kort och går fort att skriva av från OH-bilderna för den som vill testa.

Vi hann inte heller med följande inledande trådexempel: En klass som är subklass till Thread skapas. Varje objekt av klassen skriver ut en text med ett visst tidsintervall. TradDemo.java

Om ett aktivt objekt skall vara grafiskt (och ärva från en grafikklass) kan man inte samtidigt ärva från Thread. Då får klassen istället implementera gränssnittet Runnable. I detta exempel skapas en klass som är en sekundvisare. Visaren startar med en viss fördröjning som ges som parameter då objektet skapas. Appleten Sekundvisardemo skapar två visare. För att minska flimret används en dubbelbuffrad Canvas.
Sekundvisare.java
Sekundvisardemo.java
DBCanvas.java
Kör appleten