Kursanalys fovopad06

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 2D4135, 5 poäng

Kursdata

 

 

Mål

Kursens mål är att
- ge kännedom om principerna och begreppen inom objektorienterad analys, design och programmering
- ge kännedom om metoder för att utveckla objektorienterade program
- ge ökad färdighet i objektorienterad programmering

Sammanfattning

Kursen har varit väldigt rolig att hålla de två tidigare omgångarna den har gått. Med så här få deltagare var det inte så kul även om de som deltog var väldigt positiva till kursen.

Undervisningen

Kursens undervisning låg i två intensiva veckor, vecka 13 (slutet av mars) och 19 (maj) under vårterminen. Var och en av dessa veckor gavs måndag - torsdag salsundervisning 3 timmar på fm och laboration i datorsal 4 timmar på em. Fredag var lektionsfri med laboration 4 timmar på fm men inte garanterad handledning. Jag har bevakat SimaManager från mitt arbetsrum och ställt upp ändå vid behov.

Från början fanns en avsikt att (som på grundkursen) presentera nytt stoff mån-ons och ha repetition och exempel på torsdagen. Detta fungerade inte, det var för mycket stoff och det blev nödvändigt med vanliga lektioner även på torsdagen, endast sista timmen ägnades åt repetition.

Den enda studenten som klarat av hela kursen deltog inte i undervisningen alls utan kom endast till KTH två gånger, för labredovisning samt för att tenta.

Examination

Laborationerna examineras vid dator här på KTH, små kompletteringar har studenterna fått göra på distans via epost.
Tentan har en teoridel om 20 poäng och en problemdel om ca 30 poäng. På teoridelen är inga hjälpmedel tillåtna och på problemdelen får man ha alla skriftliga hjälpmedel. För godkänt krävs ca 25 poäng varav minst 10 från tentans problemdel. Godkända laborationer före tentan kan ge 1-4 bonuspoäng som adderas till tentapoängen (mycket effektivt för att få studenterna att redovisa labbar före tentan).
Betygen 3, 4 eller 5 sätts på labkursen och tentan var för sig. Betyget på labkursen ges av hur många extrauppgifter man gjort. Kursens slutbetyg (3, 4 eller 5) sätts som medelvärdet av tentabetyg och labkursbetyg med avrundning uppåt.

 

Kurslitteratur

Litteraturen specificeras under kursdata ovan. Jias bok fungerar ganska bra, den täcker kursen väl, har bra genomgångar både av Java och av designkriterier och designmönster men innehåller tyvärr ganska många fel, felen är dock små. Registret är dåligt, innehåller för få uppslagsord, det man vill slå upp finns ofta inte. Exemplen är bra, det finns både små exempel och lite större tillämpningar.

Skansholms bok är mycket bra som programmeringslärobok men innehåller ingenting om designmönster. Det är dock lätt att hitta websidor om designmönster, det finns t.o.m. hela böcker tillgängliga gratis på Internet.

Elevsynpunkter

Det kändes inte meningsfullt med anonym enkät med så få studenter. Man pratar väldigt mycket med alla när det är så få elever, även med dem som inte deltar i undervisingen. De ringer och mailar och kommer till KTH för labredovisning minst en gång. Redovisning av alla kursens labbar tar minst en timme så då hinner man prata en hel del om kursen också.

Kursens belastning för eleverna/förkunskaper

För de studenter som har de förkunskaper som egentligen krävs för kursen så är belastningen lagom. Har man för lite förkunskaper kan kursen bli väldigt jobbig. Den enda student som genomfört hela kursen i år hade rätt förkunskaper och tyckte att kursen var lagom jobbig. Av dem som hoppade av var det flera som hade alldeles för dåliga förkunskaper. Någon hade "rätt" bakgrund men väntade sig en mycket lättare kurs och hoppade av för att det blev för jobbigt att kombinera med heltidsarbete.

Övrigt - Verkligt kursinnehåll

Skulle vilja ändra på kursens namn. Namnet kom till långt innan kursen planerades. Det är i första hand en kurs i objektorienterad programmering där principer för god design hela tiden beaktas. Det är också en fortsättningskurs i Java, både för dem som läst en grundkurs i Java eller kan mer än grunder i något annat språk. Kriterier och principer för god design samt designmönster är mycket viktigt i kursen men hela tiden exemplifierat i program. Objektorienterad analys förekommer inte så mycket, annat än att det definieras. Helst skulle ordet analys strykas ur kursens namn för att inte ge studenter fel förväntningar.

Få studenter

Katastrofalt få studenter. Alla som antagits till kursen (23 st) fick som vanligt ett brev med detaljer om kursstarten m.m. Brevet innehöll också en uppmaning att höra av sig om man inte tänkte gå kursen. Det var rekordmånga (åtminstone i %) som inte hörde av sig och inte heller dök upp.

Planerade förändringar (samma som planerades föregående år)

Planerade förändringar (nya)

Använd mera av Swing-paketet i kursen samt ta upp några fler avancerade Javakomponenter (inspirerat av Programutvecklingsteknik)

Något slag av reklam för kursen måste göras för att locka fler deltagare. De som söker till kursen måste kontaktas tidigt och få information vid flera tillfällen inför kursstarten så att de inte hoppar av för att de tror att det inte blir någon kurs.