Nada

Kursanalys för 2D4130, Språkteknologi, distanskurs, hösten 2003

Kursdata

Kursnamn: Språkteknologi, distanskurs, 2D4130, 4 poäng
Period: 2/9-03 till 22/10-03
Kursledare: Ola Knutsson
Övriga föreläsare: Hercules Dalianis, Viggo Kann, Martin Hassel, Jonas Sjöbergh och Anders Green
Föreläsningar i sal: 6 timmar
Seminarier i PingPong: 15 timmar
Labbhandledning i PingPong: 10 timmar
Antal övningsgrupper: 1
Antal registrerade elever: 6
Antal direkt avhoppade elever: 5
 

Kurslitteratur:

Jurafsky, D. och Martin, J.H. 2000. Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Processing.
Kursbunt med vetenskapliga artiklar.
 

Kursmoment

Laborationer, 2 poäng
Tentamen och uppsats, 2 poäng
 

Examinerade elever

Laborationer: 4 elever (66 %)
Tentamen: 4 elever (66 %)

Prestationsgrad: 66 % dvs. 16 poäng av 24 möjliga poäng.

Examinationsgrad: 66 % dvs. 16 poäng av 24 möjliga poäng.
 

Mål

Kursens mål är att ge:
· kännedom om lingvistiska och statistiska metoder
för språkanalys och språkgenerering
· baskunskaper för lingvistisk och statistisk analys
av texter
· exempel på ett antal verkliga tillämpningar.
för att studenterna ska:
· kunna implementera, analysera och utvärdera
enkla språkteknologiska system
· inse språkteknologins möjligheter och
begränsningar.
 

Förändringar inför denna kursomgång

Kursen är en distanskurs och jag satsade på ökad kontakt med deltagarna mot föregående år, t.ex. genom att använda PingPong mer. Alla uppsatsämnen av allmänt lingvistisk karaktär ströks, endast ämnen om språkteknologi tilläts. Textsammanfattningslabben ersattes av en ny laboration, dock även den om textsammanfattning.
 

Undervisningen

Kommunikationen mellan lärare och elever skedde främst genom kommunikationssystemet PingPong. Jag tycker att lärarna nu hade lärt sig hur detta system skall användas, och hur handledning och seminarier går till i en chat-miljö. E-post fungerade som ett komplement till PingPong.
 

Föreläsningar

Vi höll föreläsningar endast dag 1 på kursen. Det var svårt att hålla något annat än övergripande föreläsningar eftersom föreläsningarna endast kunde bygga på de förkunskaper som fanns. Men förhoppningsvis gav föreläsningarna en god överblick över kursen och lite djupare kunskaper i några inledande moment. Som avslutning på föreläsningsdagen demonstrerades fler språkteknologiska system, vilket uppskattades av kursdeltagarna. Även PingPong-systemet demonstrerades.
 

Seminarier

Eftersom kursen bedrevs som distanskurs bestämde jag i samråd med de övriga lärarna att vi skulle hålla seminarier via en chat-kanal i PingPong-systemet, precis som vi gjorde 2002. Tanken var att studenterna genom noggranna läsanvisningar och instuderingsfrågor skulle vara förberedda till varje seminarium. Under seminarierna skulle ansvarig lärare ta upp olika frågor för diskussion. Eleverna gavs också möjlighet att ställa frågor till lärarna. Som vid alla seminarier kan det bli svårt om eleverna är dåligt förberedda. För det mesta fungerade dock seminarierna bra, trots de få eleverna. Studenterna ställde mycket fler frågor än de normalt gör, det upplevde jag som mycket positivt.
 

Labbhandledning

Jag tycker att labbhandledningen gick bättre i år än tidigare år. Personliga frågor och delredovisningar kunde i år ske via en ny funktion i PingPong, kallad Pim (Personal Instant Message). Pim är ett utmärkt sett att ostört diskutera enskilda studenters problem samtidigt som den vanliga chatten pågår.

Examination

Samma examination som 2D1418. Tentan skrevs på distans. Fyra studenter gjorde detta.

Sammanfattning

Det var spännande att fortsätta med språkteknologikursen på distans, med förra året som läroår. Det svåra är att hålla samtliga kursdeltagare aktiva, eftersom flera av dem arbetar. Man måste försöka besvara e-brev så snabbt som möjligt för att hålla igång deras aktiviteter som pågår i stort sett dygnet runt. Jag tycker att kursen fungerar mycket bra, och kursupplägget med virtuella seminarier och labbhandledning fungerar när gruppen är så pass liten. Det blir förvånansvärt personligt, och jag känner att eleverna verkligen vågar fråga.

Faktiskt innehåll på kursen

På kursens hemsida finns mer information om kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Eleverna fick möjlighet att framföra synpunkter genom en ganska omfattande enkät. Tre elever medverkade i enkäten. Kursen upplevdes som medelsvår (33 %) till ganska svår (66 %). I det stora hela får kursen omdömen som bra till mycket bra. Det finns en önskan om mer omfattande undervisning om statistiska metoder. Kursboken får bra omdömen, t.ex. "En av de bättre amerikanska (?) böcker jag har läst. Inget 'gurusnack', utan bara bra information". Studenterna vill ha större labbar mot att inlämningsuppgiften tas bort. Tentan ansågs vara bra med relevanta frågor. Seminarier och labbhandledning får mycket goda omdömen, en kommentar kan illustrera detta: "Personligen känner jag att jag har fått mer ut av dessa virtuella seminarier än något reelt tidigare. Det blir lättare att prata och ställa frågor, man får mer handfast information". En student tycker dock att PingPongs gränssnitt är väl virrigt.

Lärarnas pedagogiska förmåga får betygen "mycket bra" till "bra". Laborationerna "Syntax och parsning" och "Grammatikkontroll" ansågs mer givande än övriga. Laborationerna "Informationssökning" och "Textsammanfattning" fick lägre betyg; dessa bör förbättras om kursen skall ges något annat år.

I kursbunten fick en del artiklar endast betyget "Hyfsade", medan kompendiet "Granskas regelspråk" fick bra betyg. En genomgång och utvärdering av kursbunten bör göras. Studenternas avslutande kommentarer om kursen var t.ex. "Sammanfattningsvis en mycket intressant och lärorik kurs" och "Tack alla lärare för den energi ni har lagt ned för att göra denna kurs så bra som möjligt". Trots att distanskursen inte ges under 2004 kan vi ta till oss kritik och förslag från studenterna för att göra den "vanliga" språkteknologikursen (2D1418) bättre.

Planerade förändringar

Kursen kommer inte att ges 2004.
 
 
 

^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 maj 2004.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>