Nada

Kursanalys för 2D4130, Språkteknologi, distanskurs, hösten 2002

Kursdata

Kursnamn: Språkteknologi, distanskurs, 2D4130, 4 poäng
Period: 26/8-02 till 17/10-02
Kursledare: Ola Knutsson
Övriga föreläsare: Hercules Dalianis, Viggo Kann, Martin Hassel, Jonas Sjöbergh och Anders Green
Föreläsningar i sal: 6 timmar
Seminarier i PingPong: 15 timmar
Labbhandledning i PingPong: 10 timmar
Antal övningsgrupper: 1
Antal registrerade elever: 4
Antal direkt avhoppade elever: 3
 

Kurslitteratur:

Jurafsky, D. och Martin, J.H. 2000. Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Processing.
Kursbunt med vetenskapliga artiklar.
 

Kursmoment

Laborationer, 2 poäng
Tentamen och uppsats, 2 poäng
 

Examinerade elever

Laborationer: 2 elever (50 %)
Tentamen: 2 elever (50 %)

Prestationsgrad: 50 % dvs. 8 poäng av 16 möjliga poäng.

Examinationsgrad: 50 % dvs. 8 poäng av 16 möjliga poäng.
 

Mål

Kursens mål är att ge:
· kännedom om lingvistiska och statistiska metoder
för språkanalys och språkgenerering
· baskunskaper för lingvistisk och statistisk analys
av texter
· exempel på ett antal verkliga tillämpningar.
för att studenterna ska:
· kunna implementera, analysera och utvärdera
enkla språkteknologiska system
· inse språkteknologins möjligheter och
begränsningar.
 

Förändringar inför denna kursomgång

Kursen var ny som distanskurs. Distanskursen bygger dock på den "vanliga" kursen Språkteknologi, 2D1418. Förändringen mot denna var att föreläsningarna gjordes om till virtuella seminarier, samt att laborationshandledning gavs via chat.
 

Undervisningen

Det var första gången som kursen hölls som distanskurs. Lärarna träffade endast eleverna en gång. För att förbättra kommunikationen mellan lärare och elever användes kommunikationssystemet PingPong.
 

Föreläsningar

Vi höll föreläsningar endast dag 1 på kursen. Det var svårt att hålla något annat än övergripande föreläsningar eftersom föreläsningarna endast kunde bygga på de förkunskaper som fanns. Men förhoppningsvis gav föreläsningarna en god överblick över kursen och lite djupare kunskaper i några inledande moment.
 

Seminarier

Eftersom kursen bedrevs som distanskurs bestämde jag i samråd med de övriga lärarna att vi skulle hålla seminarier via en chat-kanal i PingPong-systemet. Tanken var att studenterna genom noggranna läsanvisningar och instuderingsfrågor skulle vara förberedda till varje seminarium. Under seminarierna skulle ansvarig lärare ta upp olika frågor för diskussion. Eleverna gavs också möjlighet att ställa frågor till lärarna. Som vid alla seminarier kan det bli svårt om eleverna är dåligt förberedda. För det mesta fungerade dock seminarierna bra, trots de få eleverna. Det var endast två elever som var aktiva i dessa. I vissa fall blev seminarierna mer till föreläsningar, genom att eleverna hade många frågor som inte kunde avhandlas utan ganska omfattande förklaringar. Seminarierna fungerade i stort sett bra, vissa problem med turtagning uppstod, och om kursen kommer att samla fler elever nästa gång måste seminarierna delas upp på olika grupper. Studenterna ställde mycket fler frågor än de normalt gör, det upplevde jag som mycket positivt.
 

Labbhandledning

Jag upplevde det som ganska mycket svårare att handleda via chat än i verkligheten. Man kan t.ex. inte, på enkelt sätt, titta lite i elevernas kod, och därefter ge någon kommentar som hjälper eleven på rätt väg. Man bör nog fundera över hur labbhandledning kan förbättras inför nästa kursomgång. Jag fick ganska många ebrev som gällde frågor på laborationerna. Ett annat skalningsproblem är att man själv måste ladda elevernas kod för att testa labbarna, istället för att eleverna själva visar på sina datorer vad de har gjort. Detta är inget extremt stort problem på denna kurs, men kan säkert vara det på kurser med mer omfattande programmering.
 

Examination

Samma examination som 2D1418. Tentan skrevs på distans. Endast en elev gjorde detta. Muntlig tentamen användes för omtentan. Trots idoga försök att få med alla elever på kursens alla delar, lyckades det inte.
75 % av eleverna arbetade heltid samtidigt som de deltog i kursen.

Sammanfattning

Det var spännande att flytta över den språkteknologikursen till Internet och distans. Överflyttning har fungerat bra.
Det svåra är att hålla samtliga kursdeltagare aktiva, eftersom flera av dem arbetar

Faktiskt innehåll på kursen

På kursens hemsida finns mer information om kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Endast en elev medverkade i enkäten. Eleven verkar nöjd med kursen, men uppskattade inte informationsökningslaborationen lika mycket som övriga laborationer som fick högsta betyg.
Eleven vill ha mer djup. Upplevde det som stressigt med uppsatsen. Eleven vill ha mer information om Talteknologi. Blandat intryck vad det gäller kursbunten. PingPong-systemet som användes har fungerat bra. Men när kursen växer kommer det nog inte att gå lika lätt.

Planerade förändringar

En elevsamling vid slutet av kursen är planerad. Se över kursbunten. Vi bör utnyttja diskussionsforum i PingPong, speciellt för att hålla igång de elever som inte kan delta i de seminarier som ges. Fundera över hur lärarna kan förbereda eleverna bättre inför seminarierna. Man bör också satsa mer på att hålla fler elever aktiva. En del seminarier bör kanske bli obligatoriska. Det som blir avgörande för eventuella förändringar är antalet studenter på nästa kurs.
 
 
 

^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 mars 2003.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>