Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D4130, Språkteknologi, distanskurs

Senaste nytt

Första kurstillfället blir den 26 augusti och pågår mellan 8-15, se kursplansschemat.

Lärare

Kursledare är Ola Knutsson . Mottagningstid är måndagar klockan 14.00-15.00, telefon 08-790 66 34. Övriga lärare är Viggo Kann, Hercules Dalianis och Martin Hassel. Dessutom medverkar Mikael Goldman och Peter Svanberg, Rickard Domeij, Jonas Sjöbergh och Anders Green.
 

Kommunikationsystem

Beskrivningar av de olika kursavsnitt kommer att finns tillgängliga på webben via kursplansschemat. För att kommunicera på seminarier och laborationer kommer vi att använda PingPong-systemet. En länk till PingPong finns här. Varje kursdeltagare får ett eget användarnamn för att kunna använda PingPong.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand under kursen. Kursboken ger en allmän introduktion till hela området men bara en del av kursinnehållet. Därför rekommenderar vi alla att följa kursen aktivt .

Kursbok

Speech and Language Processing av Jurafsky & Martin, ISBN 0-13-095069-6 Prentice Hall, finns på kompendieförmedlingen på KTH. Pris cirka 500 kr.

Läsanvisningar kursbok kopplade till föreläsningar

(Kursbunten kompletterar kursboken se nedan)
Föreläsning Kapitel i kursboken
Formella språk och syntaxanalys 2, 9, 10
Morfologi 3
Stavningskontroll 5
Särdrag, lexikon och syntax 8, 9, 10, 11
Syntax och formalismer 9, 10
Parsning 1 10
Parsning 2: Constraint Grammar 8.4
Språkstatistik 1: Ordfrekvenser 6
Språkstatistik 2: Informationsteori och Markovmodeller 6
Språkstatistik 3: Ordtaggning 8
Semantik 14, 15, 16
Pragmatik, Diskurs och Talakter 18, 19
Informationssökning 17
Textgenerering 20
NL-tillämpningar 21
Textsammanfattning 17.4
Talbaserade dialogsystem 7

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på första föreläsningen och därefter på Nadas elevexpedition för 100 kr. Papper som delas ut under kursens gång kommer att skickas till kursdeltagarna.

Kursuppläggning

Varje vecka hålls två eller tre självstudieavsnitt, ett seminarium via chat, och en laboration med handledning via chat.  I självstudieavsnitten gås teorin igenom. På seminarierna diskuterar vi det som ni har läst. På laborationen får du själv tillämpa teorin i liten skala. Under laborationen finns handledare tillgänglig via chat.

Kursplan

Följande kursplansschema visar vad som kommer att behandlas när i kursen. Varje föreläsning och labb presenteras kort på en egen webbsida. Ha för vana att läsa igenom den webbsidan innan du går till undervisningen, för där står vilken litteratur som kommer att gås igenom och ifall det är något du bör förbereda först.

Kursregistrering

Om du vill gå kursen ska du anmäla det i förväg till kansliet/studievägledningen för ditt utbildningsprogram. Ingen förhandsanmälan ska göras till Nada.

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Så snart kursen börjat måste du registrera dig på den. Detta görs med kommandot

res checkin sprakt01

på någon av Nadas unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt efter att kursen börjat!

För din egen skull bör du också ge kommandot

course join sprakt01

Detta kommando gör tre saker:

När du är klar med kursen ger du kommandot

course leave sprakt01

för att återställa allt.

Laborationer

Labbkursen består av fem laborationer. Dessa labbar utgör kursmomentet LAB1, värt 2 poäng.

Enstaka labbar får inte sparas till annan kursomgång. Om du inte fullgör alla fem labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att du gör samtliga labbar i den nya kursomgången.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra eleverna att ligga i fas med undervisningen. För varje labb som redovisas på rätt redovisningstillfälle erhålls en bonuspoäng. Summan av dessa poäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det år som labbresultatet rapporteras. När du är inloggad kan du se vilka labbar du är godkänd på genom att ge kommandot

res show sprakt01
 

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University. Den tillämpas i många av Nadas kurser.

Examination

Examinationen består av utförda och godkända laborationer, uppsats och hemtenta.

Kursmomentet TEN1 (värt 2 poäng) examineras i två delar:

Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3 (rakt under elevexpeditionen). Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Slutbetyget är medelvärdet av betygen på inlämningsuppgiften och den skriftliga tentan, avrundat uppåt.

Anmälan till tentan

Du behöver inte anmäla dig till tentan. (Tentaanmälan var tidigare obligatorisk för D- och E-teknologer men Nada använder sig inte av detta anmälningssystem längre.)

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges för många elever under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till lärarna.

Språktekniklänkar

Hur genererar datorn text? av Hercules Dalianis
Viggos samlade språktekniklänkar.
Fredriks länkar.
NoDaLiNe - Nordisk datalingvistisk nettverk.
Knutpunkten - Språkteknologisk info-desk för EUROMAP.

Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Ola Knutsson <knutsson@nada.kth.se>
Senast ändrad 8 augusti 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>