Kursanalys för 2D2051, Databasteknik och datorkommunikation, VT 2005

Kursdata

Mål

Kursens avser att ge grundläggande kunskaper i datorteknik och datorkommunikation med tyngdpunkt på praktisk tillämpning av kunskaperna. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna planera och implementera informationssystem och ha den nödvändiga grunden för att kunna gå vidare inom nätverksbaserad programmering.

Sammanfattning

Kursen samläses med 2D1522 Datorteknik och -kommunikation, 4 poäng. Detta fungerade tämligen tillfredställande, dock hade en del elever problem med förkunskaper. Kursen är något större än kurs 2D1522 (1 poäng mer), det ytterligare material som behandlas är programmering på klientsidan med javascript som också tas upp i en extra laboration.

Examination

Traditionell tentamen med betyg 3-5 samt godkänt på laborationsmomentet. Laborationerna kunde även ge bonuspoäng på tentan, något de flesta utnyttjade vilket var positivt.

Kurslitteratur

Eftersom kursen är av översiktskaraktär och innehåller många skilda moment är det mycket svårt att hitta kurslitteratur som täcker hela området. Kursboken täcker en del av kursinnehållet. Boken kompletteras med relativt fullständiga föreläsningsanteckningar samt kompendier. Det är inte helt lyckat med denna lösning men tills en bra kursbok dyker upp är det nog den bästa lösningen.

Elevsynpunkter

Har tyvärr inte genomfört någon enkät men har fått flera synpunkter från elever. Eleverna tycker att kursen är intressant men det har varit för lite handledning vid laborationerna.

Kursens belastning för eleverna

Belastningen för "normalstudenten" är normal. Tentamen är relativt lätt, men laborationerna kräver en hel del arbete.

Förkunskaper

Förkunskaperna speciellt i html har varit bristfälliga hos en del studenter men i övrigt har det fungerat väl.

Planerade förändringar

Fler handledare skall närvara vid laborationerna.


Last modified 2006-06-01 08:22:29 CEST
Inge Frick < inge@nada.kth.se>