English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2D2012 Multimediaproduktion

KursPM med schema

Kursen Multimediaproduktion är anpassad för teknologer som läser medieprogrammet och ska ge en grundläggande förståelse och kunskap om olika medieformers konvergens. Kursen innefattar ett multimediaprojekt som syftar till att ytterligare fördjupa och komplettera kunskaper inom inriktningsområdet och träna ingenjörsmässig problemlösning inom ämnesområden karakteristiska för inriktningen

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska teknologen kunna:
- Formulera, planera och genomföra ett multimediaprojekt i mindre grupper
- Identifiera och implementera de komponenter som krävs för multimediaproduktioner
- Använda olika verktyg för produktion av multimedia
- Tillämpa pedagogiska modeller för navigation, gränssnitt och berättande.
- Modifiera text, ljud, bild, animationer och video för multimedia.

För att teknologen ska:
- Förvärva de kunskapsmässiga förutsättningar som krävs för att medverka i utvecklingen av en webbplats.
- Självständigt kunna värdera metoder för webbdesign
- Välja och motivera tekniska lösningar för interaktivitet
- Kunna söka och värdera teknisk information
- Självständigt kunna formulera och lösa problem inom multimediaproduktion.

Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, Konto vid Nada, Läsanvisningar

Ändringar i kursPM kommer att meddelas under nyheter.

Ladda ner KursPM


Schema

Se schemageneratorn för tid och sal!

Kursstart äger rum:

NÄR: Måndag den 31/10 kl 10:00 - 12:00

VAR: SydVästraGalleriet (SVG)

HUR: Vid detta tillfälle sker inskrivning på kursen, allmän kursinformation, konton samt kursPM delas ut.

 

Kursplan
Period 2

v.44 v.45 v.46 v.47

F1
Kursintroduktion
Vad är multimedia?
Marknad, Tillämpningar
Synopsis

L1
Fireworksövning
Grupp A

F2
Projektarbete
Projektintroduktion

L1
Fireworks
Grupp B

F3
WWW och hypermedia

L2
Dreamweaver grunder
Grupp A

F4
HTML

L2
Dreamweaver grunder
Grupp B

 

F5
Flash
Verktygslådan

L3
Flashgrunder
Grupp A

F6

L3
Flashgrunder
Grupp B

UM1 Inlämning
Beskrivning av projektets problemställning
Avgränsning och slutmål
Val av lösningsmetod
Tidsplan
Milstolpar som delar upp projektet i problemområden
Budget och tidrapport
Uppskattning av kostnadsbärare
Har tidsplanen följts? Hur ligger vi till

F7
Webbdesign
Gränssnitt
Navigation

L4
Flash
Grupp A

F8
Grafik för webben

L4
Flash
Grupp B

UM2 Inlämning
Kravspecifikation
Utvärdera information och fakta
Uppdaterad tidsplan
Gantschema över aktiviteter och ansvarsområden
Uppdaterad budget och tidsrapport
Jämför planerad och förbrukad tid på de olika aktiviteterna

v.48 v.49 v.50 v.51

F9
XML

L5
XML övning
Grupp A

L5
XML övning
Grupp B

F10
Video/Streaming

L6 Dreamweaver
Grupp A

F11 Multimediaproduktion
Sammanfattning av kursen

L6 Dreamweaver
Grupp B

UM3 Projektplan inlämning

R1 Redovisning
UM4
 


topp>>

Kursledare

Trille Fellstenius
trille@nada.kth.se
08-790 60 75
mottagningstid: Må 13:15 - 15:00
rum: 4327

topp>>

Vem får läsa kursen

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande kurserna Informationsteknik och ingenjörsmetodik samt Introduktion till medieteknik

topp>>

Kursens mål

Kursens mål är att ge de studerande kunskap om de steg som ingår i en multimedieproduktion. Arbetet kretsar kring två huvudmoment, dels föreläsningar med tillhörande övningar, dels ett multimediaprojekt.
För projektdelen gäller följande: Projektet skall drivas enligt formerna i tidigare projektkurs och ge studenten fortsatt träning i projektarbete med projektplaner, tidsplaner och problemlösning i grupp. Projektuppgiften syftar till att ytterligare fördjupa och komplettera kunskaper inom inriktningsområdet och träna ingenjörsmässig problemlösning inom ämnesområden karakteristiska för inriktningen.

Efter genomgången kurs ska den studerande fått:
- Insikt i och erfarenhet av multimediala produktioner
- En överblick över verktyg för produktion av multimedia
- Insikt i pedagogiska tankebanor vid multimediaproduktion
- Kunskap för att kunna hantera text, ljud, bild, animationer och video
- En kunskapsplattform inom multimediaområdet

topp>>

Kurslitteratur

Bok

Digital multomedia - N.Chapman, J.Chapman ISBN0-470-85890-7

Övrigt material kommer att delas ut under kursens gång

topp>>

Studentexpedition och Delfi

Nadas studerandeexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må­fr 9.45­11.30 och må­to 12.45­14.15. Kursbunten säljs på studentexpeditionen. Där kan du också hämta ut din tenta.

Delfi är Nadas systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Kursuppläggning

Kursen kretsar kring två huvudmoment, dels föreläsningar med tillhörande övningar, dels ett multimediaprojekt.

topp>>

Examination

Godkända övningar (ÖVN1, 2p, betygsskalan underkänd, godkänd)
Godkänt projektarbete (PRO1, 3p, betygsskala 3, 4, 5)
Slutbetyg, betygsskalan 3, 4 , 5

För all examination vid Nada tillämpas en hederskodex.

Projekt
Du driver under kursen ett eget multimediaprojekt. Grundprincipen är att tidigare inlämnade uppgifter ligger till grund för fortsatt arbete. Det är viktigt att du redan vid kursstart har en idé som börjat ta form så pass att du kan beskriva den i ord, då i form av ett synopsis . Kring idén skriver du ett grovmanus där gestaltning är det väsentliga. Sist följer en produktion av en prototyp som också skall kompletteras med en projektplan.
Tidsplanen för projektet kan grovt sett ses mha följande milstolpar:
- Synopsis lämnas in UM1 och utgör underlag för det fortsatta arbetet.
- Grovmanus/Flödesschema lämnas in UM2
- Projektplan lämnas in UM3
- Prototyp redovisas UM4

Under kursen arbetar du parallellt med övningar i datorverktygen, med din projektidé samt förverkligandet av din projektidé i en prototyp. Ämnet väljs i samråd med kursledare. Klartecken för att arbeta vidare får du när din projektidé godkänns. Uppgiften löses med stöd av föreläsningar, litteratur och material samt diskussioner under kursens gång.
OBS! Projekttiden är inte schemalagd varför det är upp till dig att avsätta tid och boka datorer!

Konto vid Nada

Kontakta Delfi

topp>>

Läsanvisningar

Lite generellt om vilka kunskaper du tycker är viktiga

Kursboken

Läsanvisningar för kursboken

Annat material

Läsanvisningar för material i kursbunt, utdelade kopior av OH-bilder etc.

topp>>

Förändringar sedan förra läsåret

Ny kurslitteratur, nytt för i år är även XML med tillämpningar samt föreläsningar i ljud och video.

topp>>

 

   


Sidansvarig: Trille Fellstenius Kursledaren < kursledaren@nada.kth.se >
Uppdaterad: 2003-09-05 2005-10-24