Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens hemsida

In English

Studiehandbokstext 1998/99 för

2D1970 Objektorienterade databassystem

Poäng

5
Föreläsning
48
Kursnivå
D
Övning
-
Betygsskala, KTH
U, 3, 4, 5
Lab
-
Obligatorisk för
-


Valbar för
D, F
Perioder
4
Språk
Svenska
Webbinfo
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1970
Kursansvarig

Serafim Dahl, 08 - 790 6276, serafim@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En avancerad kurs i datalogi som behandlar objektorienterade databassystem.

Mål

Kursens mål är att

- problem med relationsdatabaser

- utvidgningar av relationsmodellen, speciellt nästlade relationssystem

- teoretisk grund för nästlad relationsmodell

- objektdatabaser - begrepp och problem

- persistent programming

- objektdatabaser - semantisk modellering

- objektdatabaser - metaprogrammering

- långa och korta transaktioner, samtidighetsproblem

- versionshantering

- prototyper och gränssnitt för objektdatabashantering

- kunskapsrepresentation i objektdatabassystem

- modelleringsmetoder för objektdatabaser

- existerande kommersiella och experimentella objektdatabashanteringssystem

- distribuerade objektdatabassystem

för att eleverna ska

Kursinnehåll

Repetition, fördjupning och formalisering av grundläggande begrepp inom objektorienterad programmering och relationsdatabaser. Klasser, objekt, arv, polymorfi, inkapsling, statisk och dynamisk bindning, meddelandesändning, relationsorienterad matematik, normalformer.

Hantering av ickenormaliserade strukturer: Utvidgningar och generaliseringar av relationsmodellen och matematik för detta, modellering.

Objekthanteringssystem. Begrepp, problemställningar och problem.

Persistent programming. Metoder och system.

Objektdatabashanteringssystem. Modellering, metaprogrammering, transaktioner, skräpsamling, frågehantering.

Prototyper och gränssnitt.

Problem förknippade med temporala och spatiala aspekter.

Existerande system. En inblick i både kommersiella och akademiska system.

Förkunskaper

Motsvarande en av kurserna 2I1100 Informationssystem och databasteknik och 2D1334 Databasteknik samt en kurs i objektorienterad programkonstruktion, t.ex. 2D1357 eller 2D1358.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p).
Laborationer (LAB1; 3 p).

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen. Läsåret 97/98 användes C. Delobel m.fl.: Databases: from relational to object oriented systems, Thomson, 1995 samt material producerat vid institutionen.


Till Kerstins sidaTill Nadas
kurssidaNadas hemsida
Kerstin Frenckner, 20 mars 1998, http://www.nada.kth.se/~kfrenck/Studieinfo/NadaKurser98-99.html

[1] Ges troligen sista gången 98/99

[2]Ges vartannat år, ges 98/99

[3]Ges vartannat år, ges ej 98/99

Länk till studiehandbokstexten 1997/98

^ Upp till kursens hemsida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>