2D1970 Objektorienterade databassystem, 5 poäng, för (D) och (F)

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förkunskaper

Motsvarande en av kurserna 2I1100 Informationssystem och databasteknik, 2D1334 Databasteknik, 2D1933 Filsystem och databaser eller 2D1995 Databasteknik.

Kursinnehåll

Repetition, fördjupning och formalisering av grundläggande begrepp inom objektorienterad programmering och relationsdatabaser. Klasser, objekt, arv, polymorfi, inkapsling, statisk och dynamisk bindning, meddelandesändning, relationsorienterad matematik, normalformer.
Hantering av ickenormaliserade strukturer: Utvidgningar och generaliseringar av relationsmodellen och matematik för detta, modellering.
Objekthanteringssystem. Begrepp, problemställningar och problem.
Persistent programming. Metoder och system.
Objektdatabashanteringssystem. Modellering, metaprogrammering, transaktioner, skräpsamling, frågehantering.
Prototyper och gränssnitt.
Problem förknippade med temporala och spatiala aspekter.
Existerande system. En inblick i både kommersiella och akademiska system.

Kursuppläggning

Föreläsningar 48h period 4

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p).
Laborationer (LAB1; 3 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.
Fördjupningsnivå: D.

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1970 Object Oriented Database Systems, 5 credits

Goals

The goals of the course are to give the students so that they will

Prerequisites

One of the courses 2I1100 Information Systems and Databases, 2D1334 Database Technology, 2D1933 File Processing and Data Base Systems, 2D1995 Database Techniques or the equivalent.

Contents

Refreshing, extension and formalization of basic concepts in object oriented programming and relational databases. Classes, objects, inheritance, polymorphism, encapsulation, static and dynamic binding, message sending, relational mathematics, normal forms.
Handling of non-normalized structures. Extensions and generalizations of the relational model and the corresponding mathematics, modelling.
Object management systems. Concepts and problems.
Persistent programming. Methods and systems.
Object database management systems. Modelling, meta programming, transactions, garbage collection, query handling.
Prototypes and user interfaces.
Problems related to temporal and spatial aspects.
Existing systems. An overview of commercial as well as academic systems.

Examination

A written examination (TEN1; 2 cr.).
Laboratory assignments (LAB1; 3 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Reading list available at the department.

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1996-04-16 <www-kurs@nada.kth.se>