2D1968 Programstrukturer, fortsättningskurs, 4 poäng, för (D)

Mål

Att ge kännedom om avancerade tekniker för konstruktion av stora komplexa programsystem.

Förkunskaper

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande kursen 2D1991 Programstrukturer.

Kursinnehåll

Makron, rekursiv textsubstitution. Syntaktiska utvidgningar och omskrivningar. Continuations. Engines. Hur man skriver paket. Implementation av ett fullständigt objektorienterat paket. Definition och implementation av korutiner. Koppling till fönsterhanteringssystem, typ X. Implementation av ett generellt simuleringssystem (liknande Simulas simulation) i form av projektarbete.

Kursuppläggning

Undervisning vartannat år, ej 95/96.

Examination

Laborationsuppgifter (LAB1; 2 p).
Ett programmeringsprojekt (LAB2; 2 p).
Betygsskala: godkänd.
Fördjupningsnivå: D.

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1968 Structure and Interpretation of Computer Programs, advanced course, 4 credits

Goal

To aquaint the student with advanced techniques for the construction of large, complex program systems.

Prerequisites

Previous knowledge equivalent to the course DB321 Structure and Interpretation of Computer Programs.

Contents

Macros, recursive substitution of text. Syntactic extensions and transcriptions. Continuations. Engines. How to write program packages. Implementation of a complete object-oriented program package. Definition and implementation of co-routines. Coupling to window-handling systems, e.g. X. Implementation of a general simulation system (resembling Simula's Simulation) in the form of a programming project.

Examination

Programming assignments (LAB1; 2 cr.).
A programming project (LAB2; 2 cr.).
Grades: passed.

Required Reading

Reading list available at the department.


^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-08-08 <www-kurs@nada.kth.se>