Kursanalys 2D1965 Människa-datorinteraktion, 4p hösten 1998

Kursdata

Personal

Kursledare
Kai-Mikael Jää-Aro
Övningsassistenter
Kristina Groth, Helge Hüttenrauch, Jens Jonason, Fredrik Winberg
Gästföreläsare
Stig Becker, Inger Boivie, John Bowers, Nils-Erik Gustafsson, Jens Jonason, Ann Lantz, Lars Oestreicher, Fredrik Winberg

Omfattning

26 h föreläsning, 6 h övning, 6 h laborationsredovisning i seminarieform

En laboration på 2.5 poäng, en tenta på 1.5 poäng.

5 övningsgrupper

134 studenter, (48 D, 1 Dr, 24 E, 21 F, 8 I, 4 L, 11 M, 1 T, 3 X (Erasmus), 13 SU)

Kurslitteratur

Human-Computer Interaction, 2nd ed, av Dix, Finlay, Abowd & Beale samt kursbunt med föreläsningsanteckningar och kopierade artiklar.

Poängprestationer

Efter tentan i december 1998 var resultatet:

U 3
(G)
4 5
(VG)
D 8 18 6 1
Dr 0 1 0 0
E 10 7 2 0
F 4 7 2 0
I 0 4 3 0
L 4 0 0 0
M 4 2 0 0
T 1 0 0 0
X 2 0 0 0
SU 6 0 0 0
Summa 39 39 13 1

Laborationen har utfallit som:

3 4 5
D 10 17 11
Dr 0 1 0
E 11 5 5
F 7 6 7
I 4 3 0
L 1 1 1
M 4 5 1
T 1 0 0
X 0 2 0
SU 10 - 1
Summa 48 40 26

Undervisningen

Sedan föregående år har tre föreläsningar ersatts av övningspass för att öva moment som gåtts igenom på föreläsning. Laborationen, som tidigare sågs som tre separata laborationer, hanterades nu som en enhet med tre diskussionstillfällen där frågor om laborationen kunde gås igenom.

Examination

Examinationen bestod dels av en laboration och en skriftlig tentamen. Laborationen betygssattes och viktades in i slutbetyget.

Laborationen skulle avrapporteras under gång med skriftliga rapporter och diskuterades vid seminarier.

Tanken med gemensam genomgång av laborationer var att man skulle få se alternativa lösningar på problemet och få diskutera för- och nackdelar med en given lösning.

Tentamen bestod av sex essäfrågor av översiktskaraktär, utan några tillåtna hjälpmedel.

Studentbelastning

Att döma av kursutvärderingen ansåg många (20 av 32) att nödvändigt arbete för kursen motsvarade mer än 4 poäng. Kursansvarig skulle själv gärna se både tiden för kursen och poängen utökas, men av olika skäl är detta tyvärr inte genomförbart.

Förkunskaper

Som noterats vid tidigare kursutvärderingar är förkunskapskraven inte anpassade till kursinnehållet, men detta kommer att åtgärdas med de nya MDI-kurser som ges fr o m hösten 1999.

Kursutvärdering

Kursutvärderingen gjordes online med ace-systemet. 34 studenter besvarade enkäten. Av dessa svar kan noteras följande punkter:

Övrigt

Det kom betydligt fler studenter än vad ågon räknat med. Detta innebar att de bokade salarna var för små för att alla skulle få plats, och så dags var det svårt att boka om till större salar. Detta ledde till ansenlig frustration för alla berörda.

Stark kritik riktades mot att föreläsningarna hölls på engelska av hänsyn till närvarande gäststudenter. Det är något oroväckande att studenterna uppenbarligen har så pass svårt att ta till sig föreläsningar på ett språk som ändå för många kommer att vara arbetsspråket, men vi får överväga att återgå till svenska som föreläsningsspråk.

Ett upplevt stort problem var att laborationsanvisningarna sågs som alltför vagt formulerade. Avsikten hade varit att de återkommande diskussionstillfällena skulle fungera som en möjlighet att justera inriktningen på laborationen och få förtydliganden av uppgiften, men de upplevdes tydligen ofta mer som examinationstillfällen än som plats för diskussion. Med den problembaserade inlärningen som avses användas för nästa års kurs kommer det att bli tätare tillfällen för diskussioner och förhoppningsvis en bättre återkoppling. Vi kan bara hoppas att det också kommer att innebära att bedömningsgrunderna blir mer begripliga.

Planerade förändringar

Kursen kommer att upphöra i sin nuvarande form. Fr o m läsåret 1999-2000 kommer istället att ges två kurser: Människadatorinteraktion, grundkurs och Människadatorinteraktion, översiktskurs. Dessa kommer att baseras på problembaserad inlärning och därmed innebära att antalet föreläsningar skärs ner (dock inte till 0). Avsikten är också att tentan ska ges som hemtenta åtminstone på grundkursen och därmed minska på tidspressen vid en salstenta och förhoppningsvis ge utrymme för mer genomtänkta svar. Ny kursbok blir Ben Shneidermans Designing the User Interface.