Kursanalys 2D1965 Människa-datorinteraktion, 4p hösten 1997

Kursdata

Personal

Kursledare
Kai-Mikael Jää-Aro
Övningsassistenter
Kristina Groth, Jens Jonason
Gästföreläsare
Stig Becker, John Bowers, Björn Eiderbäck, Kjell Krona

Omfattning

32 h föreläsning, 7h laborationsredovisning i seminarieform

3 laborationer på 2.5 poäng, en tenta på 1.5 poäng.

3 övningsgrupper

83 studenter, (43 D, 18 E, 2 F, 1 M, 4 T, 8 X (Erasmus), 7 SU)

Kurslitteratur

Human-Computer Interaction av Dix, Finlay, Abowd & Beale samt kursbunt med föreläsningsanteckningar och kopierade artiklar.

Poängprestationer

Efter tentorna i december 1997 (pga schemakrockar gick det två tentor vid olika tillfällen) var resultatet:

U 3
(G)
4 5
(VG)
D 12 11 6 4
E 7 8 0 0
F 0 0 0 0
M 0 0 0 0
T 1 0 1 0
X 3 3 1 0
SU 4 1 0 0

Laborationerna har utfallit som:

Lab 1 Lab 2 Lab 3
3 4 5 3 4 5 3 4 5
D 17 19 2 19 11 6 14 12 6
E 9 6 0 14 0 2 10 4 0
F 0 2 0 2 0 0 2 0 0
M 0 1 0 0 1 0 0 1 0
T 0 2 2 0 4 0 0 2 2
X 6 0 2 2 4 2 4 0 4
SU 2 4 1 5 0 1 2 3 2

Undervisningen

Undervisningen har till största delen varit rena föreläsningar, med laborationsredovisningar i seminarieform.

Examination

Examinationen bestod dels av tre laborationer och en skriftlig tentamen. Laborationerna betygssattes och viktades in i slutbetyget.

Laborationerna skulle lämnas in som skriftliga rapporter och diskuterades sedan vid seminarier där alla skulle uttala sig. Den sista laborationen var en större uppgift där varje grupp fick presentera sina resultat för de andra. Varje grupp hade också en opponentgrupp som fick kommentera deras lösning.

Tanken med gemensam genomgång av laborationer var att man skulle få se alternativa lösningar på problemet och få diskutera för- och nackdelar med en given lösning. Tanken var förmodligen god, men med det stora antalet deltagare blev redovisningspassen långa och tröttande.

Tentamen bestod av sex essäfrågor av översiktskaraktär, utan några tillåtna hjälpmedel. Detta år tycks frågorna ha hamnat på ungefär rätt nivå.

Studentbelastning

Trots poänginnehållet (2.5 p = 100 h) på laborationerna tycks ingen grupp ha ägnat fullt så mycket tid åt dem, vilket naturligtvis inte hindrar att de kan ha känts betungande ändå. Kursansvarig ser inget skäl att behöva justera detta.

Förkunskaper

Som kursen ser ut, är det krävda förkunskaperna i grafikprogrammering, kanske inte helt nödvändiga, däremot finns det ett problem i att psykologi är en viktig grund för mycket av kursen, men endast vissa har läst kognitionspsykologi och andra inte. För att slippa de två repetitions-/introduktionsföreläsningarna i psykologi kommer kognitionspsykologi att bli förkunskapskrav från och med krusomgången 1999, medan grafikkurserna utgår.

Kursutvärdering

Kursutvärderingen gjordes online med ace-systemet. 17 studenter besvarade enkäten. Av dessa svar kan noteras förljande punkter:

Övrigt

Kursböckerna kom inte i tid till kursstarten, vilket väckte irritation, men detta berodde på att den nya utgåvan kom vid ungefär samma tid och det uppstod förvirring om vilken version som skulle inskaffas.

Kursen hölls detta år på svenska istället för på engelska som tidigare år. Däremot var föreläsningsanteckningarna på engelska. Föreläsningsanteckningarna var nu också i form av korta men löpande texter, snarare än kopior av OH-bilderna. De svenskspråkiga föreläsningarna var helt klart ett hinder för de icke svenskpråkiga studenterna och kan behöva tänkas över inför nästa kursomgång.

Planerade förändringar

Laborationerna kommer att knytas mycket närmare till varandra och betecknas som endast en laboration, dock med avrapporteringstillfällen under kursens gång för diskussion av arbetet.

En del föreläsningar kommer att ersättas av övningar, för att kunna ta upp en del moment i mindre grupper.

Det kommer att bli fler gästföreläsningar, med personer som kan ge inblick i hur gränssnittsutformningsarbete sker i "verkliga livet".