2D1964 Objektorienterad programmering med grafik, fortsättningskurs, 4 poäng, för (D)

Mål

Kursens mål är att för att de studerande ska

Förkunskaper

Motsvarande kurserna 2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering och 2D1954 Programutvecklingsprojekt.

Kursinnehåll

Repetition och fördjupning av principer för objektorienterad programmering: abstrakta datatyper, arvsmekanismer, polymorfi.
Repetition och fördjupning av Smalltalk: systemkomponenter och systemstruktur, processer, projekt, objektlagring, minneshantering, externa rutiner i C.
Orientering om och demonstration av andra objektorienterade programmeringsmiljöer.
Modellering och programmering med matematiska och logiska relationer ("constraints") mellan objekt.
Olika sätt att representera komplicerade strukturer (t.ex. för CAD): trådmodeller, ytmodeller, volymmodeller, oktalträd, fraktalmodeller, m.m. Färgmodeller och principer för användning av färg. Algoritmer för att ta bort skymda linjer. Belysningsmodeller. Antialiasing. Animering. Visualisering och virtuell verklighet. Perceptuella aspekter på datorgrafikbilder.

Kursuppläggning

Föreläsningar 42h period 3

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p).
Laborationer (LAB1; 2 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.
Fördjupningsnivå: C.

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1964 Object Oriented Programming with Graphics, 4 credits

Goals

The goals of the course is to give the students so that they will be able to

Prerequisites

The courses 2D1953 Graphics and Interaction Programming and 2D1954 Program Development Project or the equivalent.

Contents

Revising and extending principles for object oriented oriented programming: abstract data types, inheritance, polymorphism.
Revising and extending Smalltalk: system components and system structure, processes, projects, object storage, memory handling, external procedures in C.
Orientation and demonstration of other object oriented programming environments.
Modeling and programming using mathematical and logical constraints between objects.
Different ways of representing complicated structures (e.g. for CAD): wire frames, surface models, solid models, fractal models etc. Color models and principles for the use of colors.
Algorithms for hidden line removal. Lighting models. Antialiasing. Animation. Visualization and virtual reality. Perceptual aspects of computer graphics images.

Examination

A written examination (TEN1; 2 cr.).
Assignments (LAB1; 2 cr).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Reading list available at the department.


^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-08-08 <www-kurs@nada.kth.se>