2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4p, för D3, F4, I3, våren 2003

Innehåll:
Kursfilosofi, tidigare års kurser
Registrering på kursen
Checklista, dödlinjelista (deadlines)
Projektpresentationer och gästföreläsningar
Projektförslag, regler för projektförslag, avtal
Prioriteringar på projektförslag
Projekten
Kontaker med uppdragsgivaren, intensivarbete
Preliminär specifikation
Lägesrapport
Förhandsvisningar
Slutredovisningar, inkl opposition
Examination, kommitté för utvärdering av projekt
Utvärdering, kursanalys
Tryck här för att hämta kursenkäten:

Kursfilosofi, målsättningar

Kursen har "alltid" funnits som obligatorisk i D3, dvs ända sedan 1985, då de första KTH/D-teknologerna kom upp i trean, i form av ett 4-poängsmoment inom PMI- kursen (1985/86 -- 1988/89) resp PIM- kursen (1989/90 -- 1992/93). Hittills har mer än 200 projekt genomförts, resulterande i mer eller mindre användbara verktyg för "riktiga" användare på Macintosh, PC och Sun-arbetsstationer.
Mera information finns i studiehandbokstexten

Tanken är bl.a. att ni ska få prova på att genomföra ett lite större arbete i form av ett projekt genomfört i dialog med en idégivare/handledare, nedan kallad "uppdragsgivare", som stått för den ursprungliga idén.

Kursen är utspridd under hela våren, vilket ger oss möjligheter att planera arbetet. Erfarenheter finns i förra årets kursanalys. Se också förra årets kursöversikt. samt förra årets projektdokumentationer.

Målsättningar för kursen är bl.a.:
   - förbereda för yrkeslivet i ett praktiskt arbete
   - ge erfarenhet av samarbete i grupp
   - ge erfarenhet av ett större arbete, inkl organisation av ett sådant arbete
   - ge erfarenhet av kontakt med en uppdragsgivare med annan bakgrund och kompetens
   - ge erfarenhet av ett större, spännande programmeringsprojekt som inte bara är en extra stor laboration
   - ge erfarenhet av arbete inom de roller som finns i en projektgrupp

Registrering på kursen

Alla som vill delta i kursen ska göra res checkin proj03 (deadline enligt listan nedan) och svara på de frågor som man får.
Detta behövs för att jag ska kunna sammanställa och rapportera resultat på kursen.
 

Checklista, dödlinjelista (deadlines)

Följande utgör en kombinerad check- och dödlinjelista som också anger krav individuellt och i grupp:
• göra res checkin proj02 senast 22 januari
• lämna in projektprioriteringar senast måndagen den 27 januari, kl 11.00
• projektfördelningen tillkännages senast 31 januari, kl 15
• inlämning av en A4-sida om olika principer för projektarbete, deadline: 10 februari
• eventuellt önskemål om mentor till ert projekt lämnas via mejl senast 14 februari
• inlämning av preliminär specifikation, deadline: 4 mars
• besked om preliminär specifikation lämnas senast 17 mars
• åtminstone tre träffar med "uppdragsgivaren"
• muntlig lägesrapport; en ur gruppen träffar kursledaren för samtal, 24-26 mars
• bokningslistor för förhandsvisning och slutredovisningar sätts upp på anslagstavla på plan 3
  4 april, kl 10 (fönsternischen mot Osquars backe)
• förhandsvisning, alla deltagare är med, enligt schema där man bokar tid
• dokumentation (pappersform och www-form), lämnas i samband med förhandsvisningen
• muntlig slutredovisning, alla deltagare är med, enligt schema där man bokar tid
• opposition på annan grupps projekt, görs av minst två personer
• närvaro på andras slutredovisningar, närvaro vid minst två tvåtimmars redovisningspass förutom det egna (individuell bokföring)
• utvärderingskommittén sammanträder för att gå igenom projekten, 21 maj
• egen utvärdering samt grupputvärdering av projektarbetet
 

Projektpresentationer och gästföreläsningar

Projekten presenteras
Fredagen den 17 januari, kl 10-12, 13-15 i sal D2
Ett antal intressenter, inom och utom högskolan, presenterar projektförslag som består i utveckling av en tillämpning (ofta ett "datorstött verktyg") där grafisk interaktion är ett moment men där också kunnande från andra kurser, t.ex. databaskursen, kan tillämpas. En lista över projektförslagen finns via denna länk. Fullständiga beskrivningar till alla projekten finns enbart i pappersform.

En serie föredrag ges under tiden 22 januari - 10 februari. Syftet är att att ge stöd för det arbete som ska göras. Föredragen ska inte ses som någon fullständig kurs i projektarbete utan är mera tänkta att ge inspiration och viss bakgrund. Några artiklar kommer troligen också att kopieras och göras tillgängliga.
Gästföreläsningar är schemalagda enligt följande:

Onsdagen den 22 januari, kl  8-10, sal D1, Lars Kjelldahl, Regler och råd för ert projekt
Fredagen den 24 januari, kl 13-15, sal D2, Björn Eiderbäck, Projektarbete
Fredagen den 31 januari, kl 13-15, sal D2, Börje Törnblom, TietoEnator, projektstyrning     
                                           mera dokument se nedan *
Onsdagen den 5 februari, kl  8-10, sal D1, Nils-Erik Gustafsson, Erfarenheter från projektarbete i     
                                           industrin, nils-erik@raffinaderiet.se,OH-kopior, några korta råd
Torsdagen den 6 februari, kl 13-15, sal K1, Karl Meinke, Livscykelmodeller och rapportering,     
                                           Sida om projektarbete, dokumentation, stoff om livscykelmodeller    
                                           finns t.ex. här
Fredagen den 7 februari, kl 13-15, sal D2, Anna Stockhaus, Projektarbete bortom projektmodellen     
                                           - organisation och gruppdynamik, OH-kopior
Måndagen den 10 februari, kl 15-17, sal D2, Systemgruppen, systemprogramvaror (förra årets dokumentation)     
                                           Per-Anders Forstorp, tips om hur man skriver dokumentation
* dokument för Enators arbetssätt PPS, OH-bilder1, OH-bilder2, PPS-mallar: 

              ATGLISTA.DOC,BESLUND.DOC,DOKGRP_1.DOC,FELRAPP.DOC,GR01.DOC,GR02.DOC,GR03.DOC,GR04.DOC,

              GR05.DOC,KALLELSE.DOC,PDF.DOC,PDI.DOC,PPARM1.DOC,PPARM2.DOC,PROJRAPP.DOC,PROT.DOC,

              SLUTRAPP.DOC,UPPDRBSK.DOC)
Efter gästföreläsningarna ska alla (individuellt eller i grupper om två) skriva ett dokument kring hur de skulle vilja arbeta i projektet. Texten ska behandla några olika principers för- och nackdelar. Anvisningar för hur detta dokument ska se ut finns (projektprincipfrågor). Den ska vara inlämnad senast enligt tidpunkt i dödlinjelistan.

Jag räknar med att göra visst material tillgängligt i anslutning till gästföreläsarnas föredrag (på papper eller via hemsidan).
 

Projektförslag, regler för projektförslag, avtal

En lista över projektförslagen kommer via denna länk men fullständiga beskrivningar till alla projekten finns bara i pappersform, som finns tillgängliga vid presentationerna.

Alla förslag till projekt ska följa de regler för projekt som satts upp i samband med den inbjudan till projektförslag som kursledaren skickat ut till presumptiva uppdragsgivare. Projektförslag ska kunna prioriteras av alla grupper och också tilldelas alla grupper. Det får inte finnas "beroendeförhållanden" mellan uppdragsgivare och projektgrupp - man kan därför inte definiera ett projekt, som man sedan gör själv. Projekten ska vara av en typ så att resultatet av dem går att presentera på ett överskådligt och begripligt sätt för andra kursdeltagare i samband med slutredovisningen.

Framtida användning av utvecklat program: Vi förutsätter normalt att uppdragsgivaren får fri tillgång till användning av programmet så länge det är fråga om icke kommersiell användning. Om det skulle bli fråga om ett kommersiellt utnyttjande så får detta diskuteras mellan uppdragsgivare (som stått för idén) och projektgruppen (som stått för programmet). Gruppen och uppdragsgivaren bör i förväg skriva ett avtal rörande bl.a. detta (avtalsmall). Exempel på avtal ska jag försöka ordna. Mera material om IT-juridik finns i litteraturen och IT-företagens sida.
En möjlighet till att hantera gruppens programvara ges av GNU General Public License.
 

Prioriteringar på projektförslag

Efter presentationen får deltagarna en dryg vecka på sig att forma projektgrupper om 6-8 deltagare som anmäler sig tillsammans via email till lassekj@nada.kth.se med angivande av intresset för projektidéerna i form av prioriteringar senast vid tid enligt dödlinjelistan. Alla prioriteringar ska innehålla tio projekt listade från 1 (högst prioritet) till 10 (tionde plats). Om man endast ger t.ex. 2 prioriteringar antages alla andra projekt ha prioritet 3. Namn och email ska anges för samtliga projektdeltagare. De som vill anmäla sig i mindre grupp eller individuellt kan också göra detta varmed de överlämnar åt kursledaren att forma en grupp. Jag bekräftar mottagandet av dessa email så kolla att ni får mitt svar (annars bör ni skicka ett nytt mail till mig). Endast en person i gruppen ska kommunicera med mig om prioriteringarna (annars finns det risk att jag missar och t.ex. ger er två projekt). Jag bekräftar mottagandet och tilldelar gruppen ett nummer.
Ni får alltså bilda grupper själva men tänk på att det kan vara bra om ni har lite olika kunskaper i gruppen, t.ex. är det bra om åtminstone några läser GrIP-kursen.
 

Projekten

Senast vid tidpunkt enligt dödlinjelistan tillkännages projektfördelningen.
Resultat och erfarenheter från årets kurs kommer att finnas i dokumentationerna från projekten.
Utvärderingskommittén kommer att utse ett eller flera bästa projekt
 

Kontaker med uppdragsgivaren, mentor

Under kursens gång skickas viss epost ut enbart till kontaktpersonerna i projektgrupperna. Dessa brev finns samlade här (kursinfobrev).
Så snart ni fått ert projekt vidtar specificerande av uppgiften tillsammans med uppdragsgivaren, gärna i form av enkla prototyper. Ni ska alltså försöka få tillstånd en träff med er uppdragsgivare så snart som möjligt (se vidare checklista). Kursledaren är intresserad av att få reda på tiden för denna träff eftersom jag vill vara med vid några gruppers inledande träffar.

Ni ska hålla regelbunden kontakt med er uppdragsgivare. Följande träffar är ett minimikrav (annars blir ni inte godkända):

1. Träff för att diskutera den preliminära specifikationen samt skriva avtal med uppdragsgivaren om användningen av programmet (görs normalt under första hälften av februari). En avtalsmall finns.

2. Träff för etappredovisning samt för att diskutera modifieringar av den preliminära specifikationen (görs normalt under andra hälften av februari.

3. Förhandsvisning inför slutredovisningen: Detta sker några dagar före slutredovisningen enligt bokningslista. Närvarande ska vara kursledaren, några ur oppositionsgruppen, alla gruppdeltagare samt helst också uppdragsgivaren. Om uppdragsgivaren inte kan vara med vid det bokade tillfället ska ni ordna en separat visning för honom/henne.

Gruppen får i samråd med uppdragsgivaren själv välja miljö för programutvecklingen.
På NADA finns kompetens främst när det gäller Mac och UNIX-miljö samt JAVA som med fördel bör kunna användas i flera av projekten även i PC-miljö.

Förutom uppdragsgivaren kan projektgruppen i vissa fall välja att få stöd av en mentor, normalt för projekt med en uppdragsgivare utanför KTH. Ni kan då uttrycka önskemål om vilken mentor ni skulle vilja ha. I år är det i första hand frågan om Anna Stockhaus eller Lars Kjelldahl. Önskemål om mentor skickas till kursledaren.
 

Preliminär specifikation

Senast vid tidpunkt enligt dödlinjelistan skall varje projektgrupp till kursledaren (postfack plan 4 och 6 eller via attachment i ett email, pdf- eller ps-format) och till uppdragsgivaren lämna en preliminär specifikation främst enligt de principer som angivits vid föreläsning samt via www. En mall för preliminära specifikationen finns.

Senast 11 mars lämnas ett besked om den preliminära specifikationen.
 

Lägesrapport

Någon från gruppen, normalt "projektledaren", ska boka en tid, normalt i slutet av mars, för samtal med kursledaren. En bokningslista kommer att sättas upp i trapphuset, plan 6, E-huset. En kort skriftlig rapport (c:a 1 A4-sida) skickas till kursledaren en dag före mötet via email. För samtalet reserveras en halvtimme. Projektledaren ger en lägesrapport och det finns möjligheter att diskutera problem som gruppen kan ha, t.ex. när det gäller utrustning, programvara, kontakter med uppdragsgivaren, samarbete i gruppen etc.

Kort checklista för lägesrapportsamtal.

Förhandsvisningar

Tider för förhandsvisningar (45 minuter per grupp enligt bokningslista), preliminärt:
 ** 24/4, 13-16 **  29/4, 11-14 **  5/5, 10-13 **  6/5, 13-16 **  13/5, 15-18 ** 15/5, 10-13 ** 16/5, 10-13 **
Vid förhandsvisningen förväntas gruppen prata om sitt projekt och demonstrera det vid dator. Den avsatta tiden ger utrymme för diskussioner mellan gruppen, oppositionsgruppmedlemmar, uppdragsgivare och kursledare.
Bokningslistor för förhandsvisningarna och slutredovisningarna kommer att sättas upp på en av anslagstavlorna på plan 3 (i fönsternischen ut mot Osquars backe) enligt tidpunkt i dödlinjelistan.

I samband med förhandsvisningen och gärna tidigare inlämnas:
* Projektpresentation, användarhandledning och systembeskrivning (dels via www och dels på papper i en form anpassad för papper). Krav på slutdokumentationen. Observera att en bristfällig dokumentation kan underkännas varvid gruppen får komplettera dokumentationen. En  deadline kommer att ges för en sådan komplettering.
* Körbar version tillgänglig så att en annan projektgrupp, uppdragsgivare och kursledare kan utvärdera.
Ett bristfälligt projekt kan underkännas varvid komplettering får göras. En deadline kommer att ges för en sådan komplettering.
 

Schema för förhandsvisningar och slutredovisningar för de olika grupperna, inkl fördelning av oppositionsuppdrag, kommer via denna länk (efter det att alla grupperna bokat tid).
 

Slutredovisningar, inkl opposition

Tider för slutredovisningar i sal D2, 20 minuter per grupp enligt bokningsschema, tre grupper per tillfälle (preliminärt):
tisd 29/4, 15-17
månd 5/5, 15-17
tisd 6/5, 10-12
onsd 14/5, 13-15
torsd 15/5, 15-17
månd  19/5, 10-12
tisd 20/5, 10-12
Vid slutredovisningen förväntas gruppen presentera sitt projekt på ett professionellt sätt där alla gruppmedlemmar ska yttra sig. Det program som tagits fram ska demonstreras "live" med projektorkanon. Riktlinjer för slutredovisningen finns. En bristfällig slutpresentation kan underkännas varvid gruppen får göra om presentationen vid senare tillfälle.

Vid slutredovisningen, som bör ta c:a 20 min, ska samtliga gruppmedlemmar medverka aktivt med muntlig presentation (varje gruppmedlem presenterar sig med namn inför sin medverkan). Inför redovisningstillfället skall gruppen också utvärdera ett av de andra projekt som redovisas vid samma tillfälle och opponera (ge positiva och negativa synpunkter) på detta efter deras presentation. Använd checklistan för opposition för detta.

Observera att närvaro (och aktivt deltagande) för alla i projektgruppen vid förhandsvisning och slutredovisning krävs för godkänt på kursen.

Man ska också vara aktivtnärvarande på andras slutredovisningar - minst två tvåtimmars redovisningspass förutom det egna
 

Examination, kommitté för utvärdering av projekt

Bedömning av projekten görs av en utvärderingskommitté bestående av fyra personer (Lars Kjelldahl, Anna Stockhaus, Kjell Lindqvist och Johan Karlander). Kommittén använder ett antal kriterier vid sin bedömning. Vi bedömer även språk, layout etc. Kommittén utser ett eller flera "bästa projekt" och kommer dessutom kanske att använda ytterligare särskilda pris/omnämnanden.
Kommittén planernar att träffas enligt tidpunkt i dödlinjelistan.
Uppdragsgivarens syn på projektarbetet kommer att inhämtas av kommittén, men beslutet om bedömning av projektet ligger hos kommittén (formellt hos kursledaren).

På kursen ges enbart betyget godkänt eller underkänt. Däremot får alla grupper ett differentierat omdöme från utvärderingskommittén. De bästa grupperna får ett "bästa projekt"-diplom utdelat vid ett särskilt tillfälle.
Godkännandet på kursen inkluderar godkänd text om projektarbetsmetodik, godkänd preliminär specifikation, lägesrapport, närvaro på slutpresentationerna, godkänd slutdokumentation, godkänd slutpresentation och godkänd utvärdering. Dessa sju moment bokförs i res som laborationer.
 

Utvärdering, kursanalys

Ni ska göra en egen utvärdering av ert arbete med projektet. Det gör ni med:
• ett möte i gruppen där ni diskuterar vad som var bra och dåligt med utgångspunkt från frågelistan för utvärdering. Skicka en samlad rapport på 1 sida till mig via email.
• alla i gruppen svarar på frågor via www på kurswebplatsen, åtminstone 5 deltagare/grupp måste svara, normalt alla
Utöver vid egna redovisningstillfället skall du ha närvarit vid minst två andra slutredovisningstillfällen om vardera 2 timmar (syftet med detta är att ni ska få höra om vad de andra grupperna gjort och ge möjligheter till diskussioner).

Kursutvärdering görs med enkäten (ACE) och grupputvärderingen enligt ovan. Även uppdragsgivarna kommer uppmanas att lämna synpunkter.

Erfarenheter från årets kurs kommer att finnas i kursanalysen.
 
 

Välkommen till kursen!

Lars Kjelldahl, kursledare, nås säkrast via email: lassekj@nada.kth.se

Denna sida har webb-adressen http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1954