2D1954 Programutvecklingsprojekt, kursanalys, våren 1998

Datum för denna kursanalys: 18 juni 1998 (några tillägg augusti 1998)

Kursledare: Lars Kjelldahl

Kursöversikt

Hur har kursanalysen tagits fram

En kursenkät har lagts ut via kurshemsidan. Email har vidare skickats till samtliga uppdragsgivare med ett antal frågor om kursen. Det är drygt 20 teknologer och 9 uppdraggivare som svarat. Närheten till sommaren har troligen påverkat antalet svar. Kursanalysen kan sägas vara kvalitativ snarare än kvantitativ, dvs intresset har fokuserats mot vad som framkommit snarare än hur många som sagt det.

Deltagarantal och examinationsstatistik

Antalet deltagare i res är 120. Några har dock inte deltagit i kursen. Två stycken har hoppat av sina projekt på ett tidigt stdium. Deltagarna fördelades på 15 projekt. I juni 1998 var 95 elever godkända på kursen. Det är två projektgrupper som fortfarande har kompletteringar kvar och förväntas lämna in dem i augusti. Under augusti har ytterligare 10 elever blivit godkända.

Förändringar detta år

Projekthemsidor: Samtliga grupper uppmanades att använda en hemsida för sitt projekt. Hemsidorna ligger på en allmän projektarea vilket innebär att de kommer att finnas kvar i framtiden. Hemsidorna innehåller dokumentationen av respektive projekt.

Slutdokumentation både på www och papper: Förutom dokumentation på www skulle grupperna också göra en pappersversion av sin dokumentation. Denna version skulle vara anpassad till pappersläsning. Dokumentationen kommer också liksom i år att finnas tillgänglig på papper i form av en pärm utanför kursledarens rum.

Avtal: En av KTHs jurister har gett underlag för avtalsmallen som gjort tillgänglig via www. Avtalen måste skrivas från fall till fall. Något generellt avtal för alla grupperna kan inte ställas upp.

Introduktionsföreläsningarna: I år infördes nrävarokontroll på introduktionsföreläsningarna. Bakgrunden till detta var dålig närvaro förra året samtidigt som flera kursdeltagare mot slutet av kursen efterlyste information kring projektarbete. Det blev vidare svårt att få förra årets gästföreläsare att komma tillbaka i år, möjligen som en följd av den dåliga närvaron. Nya gästföreläsare ordnades.

Förhandsvisningar: Alla projekten skulle förutom den vanliga slutredovisningen också några dagar i förväg ha en förhandsvisning tillsammans med kursledare, representanter för oppositionsgruppen och helst även uppdragsgivaren. För denna presentation som också gav goda möjligheter till diskussioner avsattes 45 minuter.

Slutdokumentationen: Tydligare krav på slutdokumentationen fanns via kurshemsidan..
 

Planerade förändringar som inte genomfördes

Biträdande uppdragsgivare: För de externa projekten finns det erfarenheter som pekar på att det vore bra att ha en "biträdande uppdragsgivare" på teknis. Den personen vet hur det fungerar på KTH och kan hjälpa till om det t.ex. blir problem i kontakterna med uppdragsgivaren.
Det visade sig åtminstone i år vara för stor apparat att genomföra detta.

Mall för uppdragsgivarnas projektförslag: Någon mall gjordes inte men däremot sågs texterna för inbjudan till projekt över. Projekten är så olikartade så någon mall är kanske inte meningsfylld.
 

Erfarenheter av årets kurs

Löpt smidigt: Projekten verkar i allmänhet ha flutit bra. I några fall har det varit "systemtrassel", t.ex. där uppdragsgivaren skulle ordna tillgång till program el.dyl. och detta dragit ut på tiden, men eftersom kursen är utsträckt över hela våren finns utrymme för vissa "dödperioder". Det blev dock tre projekt som inte fick tillgång till programvara eller annan teknik och som påverkade projektresultaten.

Närvarokontroll vid introduktionsföreläsningarna: En del kursdeltagare retade sig på närvarokontrollen, vilket kan ha minskat motivationen för dem att arbeta med projektet.
Vidare var kvalitén på gästföreläsningarna varierande. Några var mycket uppskattade men alltså inte alla.

Kontakt mellan uppdragsgivare och projektgrupp: De flesta grupper har hållit en bra kontakt med sin uppdragsgivare. Antal träffar uppges till 3-8. Det finns dock några exempel på att grupper inte hört av sig på lång tid. I ett fall var projektgruppen dålig på att hålla kontakten.

Utvärderingskommittén: Utvärderingskommitténs arbete gjorde det möjligt att få en bättre och säkrare bedömning av projekten. Tre "bästa projekt" utsågs. Kommittén var imponerad av det resultat som många grupper utfört samtidigt som några grupper verkar ha tagit mera lättvindigt på arbetet i synnerhet när det gäller dokumentation och muntlig slutredovisning. En grupp fick därför göra om sin muntliga redovisning och sex grupper fick komplettera sin skriftliga dokumentation. Det ska i detta sammanhang också sägas att det kan vara svårt att från dokumentationer och provkörningar förstå alla detaljer av gruppernas arbete. Uppdragsgivarna har därför också tillfrågats om sin bedömning av det arbete som gjorts. Uppdragsgivarna har i de flesta fall varit mycket nöjda med projektgruppernas arbeten.

Avtal: Inte alla grupper har skrivt avtal med sin uppdragsgivare, men det förefaller som alla blivit medvetna om att man måste tänka igenom dessa frågor även om de inte satts på pränt i alla fall.

Opposition: Arbetet med opposition på en annan grupps projekt har fungerat mycket bra. Alla grupperna har skrivit en väl avvägd oppositionsrapport om 1-2 sidor.

Förhandsvisningar: Förhandsvisningarna är ett bra tillfälle för projektgruppen att visa vad de gjort och ger utrymme för diskussioner mellan projektgrupp, uppdragsgivare, oppositionsgrupp och kursledare. Grupperna hade dock förberett sig mycket olika. Några grupper hade en i stort sett färdig slutpresentation medan andra grupper kom i det närmaste oförberedda.

Slutpresentationerna: Slutpresentationerna i sal D2 med "levande demonstrationer" har varit givande både för presentatörerna och lyssnarna. Dock var kvalitén på presentationer mycket varierande, särskilt vid sista redovisningstillfället som avslutades med en bländande presentation av Origamiprojektet.

Slutdokumentationerna: Språket i slutdokumentationerna har i många fall varit bristfälligt. Vidare har pappersversionerna i flera fall varit direkta utskrifter av www-dokuemntationen.

Totalt nerlagd tid: I år fanns det en fråga på enkäten angående totalt nerlagd tid. Det visar sig att de flesta lagt ner ungefär så mycket tid som motsvarar kursens poängtal (4p motsvara c:a 160 timmar). Det var dock ganska stora variationer.

Fortsättning på projekten: I en del fall har uppdragsgivaren anlitat några i gruppen för att arbeta vidare med projektet under viss tid.

Allmänna kommentarer: Det har av flera kursdeltagarna upplevts som positivt att få arbeta relativt fritt och att få möjlighet att själva välja gruppdeltagare. Flera teknologer säger att detta är en mycket givande kurs. Även kursledaren tycker att det är roligt att hålla i denna kurs.
 

Planerade förändringar inför nästa år

Närvarokontroll vid introduktionsföreläsningarna: Som ett alternativ till att vara med vid introduktionsföreläsningarna kan man införa någon slags uppgift el.dyl. för den som inte gillar att sitta på föreläsningar.
Vilka gästföreläsare som ska anlitas nästa år ska ses över. En kontakt har tagits med ett programvaruföretag med lång erfarenhet av projektarbete där en person som är god talare sagt sig vara positiv till att gästföreläsa på kursen.
Vidare ska vi försöka sprida tiderna för gästföreläsningar över flera dagar.

Förtydliganden: Till nästa år ska det införas tydligare påföljder för dem som inte uppfyller kursens krav.
 
Riskanalys: För att minska risken att grupperna kommer fel i sin planering kommer varje grupp nästa år att som en del av sin preliminära specifikation få göra en liten riskanalys.

Språkkontroll av slutdokumentationerna: En särskild språkkontroll av dokumentationerna kommer kanske att göras till nästa år. I varje fall ska det finnas krav på att texten måste vara korrekturläst av gruppen själva och informeras om att språket kan påverka bedömningen av projektet.

Dokumentation på www och papper: Till nästa år kan det bli aktuellt att kräva dokumentation dels på www (html) och dels på pdf-format.

All information från början på www: Nästa år är målsättningen att all information ska finnas via www från kursens början.