2D1954 Programutvecklingsprojekt, kursanalys, våren 1997

Datum för denna kursanalys: 23 juni 1997

Kursledare: Lars Kjelldahl

Kursöversikt

Hur har kursanalysen tagits fram

Email har skickats till samtliga grupper med ett antal frågor och till samtliga uppdragsgivare med ett antal (andra) frågor om kursen. Tanken har varit att respektive grupp skulle svara, men att individuella svar var välkomna. C:a hälften av grupperna och hälften av uppdragsgivarna har till dags dato svarat. Mycket få individuella svar har kommit in. Närheten till sommaren har troligen påverkat antalet svar. Kursanalysen kan sägas vara kvalitativ snarare än kvantitativ, dvs intresset har fokuserats mot vad som framkommit snarare än hur många som sagt det.

Deltagarantal och examinationsstatistik

Vid kursens början var det 109 deltagare. Två hoppade av relativt snart. Deltagarna fördelades på 15 projekt. I juni 1997 var 106 elever godkända på kursen. Det är alltså endast en deltagare som ännu inte blivit godkänd (frånvaro vid både genrep och slutredovisning). Denna elev förväntas göra separat redovisning i början av augusti.

Förändringar detta år

Genrep: Alla projekten skulle förutom den vanliga slutredovisningen också några dagar i förväg ha ett genrep tillsammans med kursledare, representanter för oppositionsgruppen och helst även uppdragsgivaren.

Utvärderingskommitté: Projeken bedömdes detta år av en "utvärderingskommitté" bestående av tre personer. Kursledaren gick på alla genrep och alla slutpresentationer samt läste alla dokumentationer och oppositionsprotokoll. En person gick på alla slutpresentationer och läste alla dokumentationer och oppositionsprotokoll. Ytterligare en tredje person läste alla dokumentationer. Kommittén bedömde alla projekt och gjorde en grov inofficiell "betygssättning".

Avtal: I år har projektgrupperna ombetts skriva ett avtal med sin uppdragsgivare ang framtida användning av programmet. En mall för detta avtal gjordes tillgänglig via www.

Opposition: Systemet med opposition vid slutpresentationerna har utvecklats främst genom att oppositionsgruppen skulle skriva en oppositionsrapport.

Erfarenheter av årets kurs

Löpt smidigt: Projekten verkar i allmänhet ha flutit bra. I några fall har det varit "systemtrassel", t.ex. där uppdragsgivaren skulle ordna tillgång till program el.dyl. och detta dragit ut på tiden, men eftersom kursen numera är utsträckt över hela våren finns utyrmme för vissa "dödperioder".

Kontakt mellan uppdragsgivare och projektgrupp: De flesta grupper har hållit en bra kontakt med sin uppdragsgivare. Antal träffar uppges till 3-8. Det finns dock några exempel på att grupper inte hört av sig på lång tid. I några fall har det periodvis varit svårt för grupperna att få kontakt med sin uppdragsgivare. En uppdragsgivare har efterlyst mera stöd från teknis.

Önskemål om bättre beskrivningar av projektförslagen: Det har av en grupp framförts önskemål om bättre beskrivningar av projektförslagen. Det kan ligga något i denna synpunkt samtidigt som uppdragsgivare ofta har många "järn i elden" och har svårt att hinna med. En "mall" för hur projektförslagen ska se ut kan kanske hjälpa dem.

Internet blev årets tema: Många projekt har haft anknytning till Internet och www. Flera grupper har använt Java som verktyg för sitt arbete.

Information till kursdeltagarna: Information under kursen har skett via email till kontaktpersonerna inom grupperna. Det har framförts önskemål om att löpande information också skulle göras tillgänglig via www.

Utvärderingskommittén: Utvärderingskommitténs arbete gjorde det möjligt att få en bättre och säkrare bedömning av projekten. Ett "bästa projekt" utsågs och sex "särskilda omnämnanden" utdelades. Kommittén var allmänt imponerad av det resultat som grupperna utfört och alla projekten bedömdes som godkända men sju grupper ombads utföra större eller mindre kompletteringar av sina dokumentationer. Det ska i detta sammanhang också sägas att det kan vara svårt att från dokumentationer och provkörningar förstå alla detaljer av gruppernas arbete. Uppdragsgivarna har därför också tillfrågats om sin bedömning av det arbete som gjorts. Uppdragsgivarna har nästan genomgående varit mycket nöjda med projektgruppernas arbeten.

Introduktionsföreläsningarna: Introduktionsföreläsningarna i början av kursen med inbjudna gästföreläsare som ska ge lite allmän bakgrund till projektarbete (utan att vara en intensivkurs i projektarbete) har varit dåligt besökta.

Avtal: C:a hälften av grupperna har skrivit avtal med sin uppdragsgivare om programmets framtida användning. I de fall där så inte skett har man inte ansett det nödvändigt och har endast diksuterat saken muntligt. I ett fall uppstod diskussion kring innehållet i ett avtal bland annat p.g.a. det allmänna intresse som förmodades finnas kring resultatet av projektet.

Opposition: Arbetet med opposition på en annan grupps projekt har fungerat mycket bra. Alla grupperna (utom en) har skrivit en väl avvägd oppositionsrapport om 1-2 sidor.

Krav på dokumentationen: Några grupper har framfört önskemål om bättre specificerade krav för slutdokumentationen. Det ska noteras att projekten har mycket olika karaktär, vilket medför att dokumentationerna inte kan stöpas i en form.

Genrep: Det har framförts olika åsikter om värdet av genrep. De flesta har dock varit positiva. Det ger en möjlighet för gruppen att mera informellt visa och diskutera sitt projekt med kursledaren och uppdragsgivaren. Det visade sig att tiden om 30 minuter för genrepen inte räckte till. Det behövdes c:a 45 minuter. Det var dock bara vid ett tillfälle då detta medförde problem i år efter genrepspassen bara var fullbokade en gång.

Slutpresentationerna: Slutpresentationerna i sal E1 med "levande demonstrationer" har varit givande både för presentatörerna och lyssnarna. Vid två tillfällen var det mycket få åhörare.

Totalt nerlagd tid: Det är få grupper som kan ange hur mycket tid de lagt ner på kursen. Tiden varierar också mellan de olika gruppmedlemmarna. Det verkar dock klart att det stora intresset för kursen har inneburit att många lagt ner klart mer tid än vad de fått betalt för i form av kurspoäng.

Fortsättning på projekten: I åtminstone tre fall har uppdragsgivaren anlitat några i gruppen för att arbeta vidare med projektet under viss tid.

Allmänna kommentarer: Det har av kursdeltagarna upplevts som positivt att få arbeta relativt fritt och att få möjlighet att själva välja gruppdeltagare. Flera teknologer säger att detta är en mycket givande kurs. Även kursledaren tycker att det är roligt att hålla i denna kurs.

Planerade förändringar inför nästa år

Mall för uppdragsgivarnas projektförslag: Eftersom projektföragen ofta är kanske olikartade och ofullständiga så ska en mall för projektförslagen göras att skickas ut tillsammans med inbjudan att definiera projekt.

Projekthemsidor: Samtliga grupper ska enligt planerna tilldelas utrymme för att göra en hemsida för sitt projekt. Denna hemsida ska innehålla den slutliga dokumentationen och ska sparas inför kommande år.

Biträdande uppdragsgivare: För de externa projekten finns det erfarenheter som pekar på att det vore bra att ha en "biträdande uppdragsgivare" på teknis. Den personen vet hur det fungerar på KTH och kan hjälpa till om det t.ex. blir problem i kontakterna med uppdragsgivaren.

Slutdokumentation både på www och papper: Förutom dokumentation på www ska grupperna också göra en pappersversion av sin dokumentation. Denna version ska inte bara vara en utskrift av hemsidor på www utan ska ha en form som är anpassad till pappersläsning. Dokumentationen kommer också liksom i år att finnas tillgänglig på papper i form av en pärm i Escapen och en pärm utanför kursledarens rum.

Avtal: En av KTHs jurister har kontaktats för att få mera underlag för avtalsmallen etc inför nästa år. Det är klart att alla avtal måste vara individuella. Något generellt avtal för alla grupperna kan inte ställas upp. Som en vägledning kommer en mall att göras tillgänglig även för nästa kurs.

Introduktionsföreläsningarna: Den dåliga närvaron på introduktionsföreläsningarna innebär att något måste göras. Eftersom flera efterlyst information om projektarbete förefaller det finnas behov av dessa föreläsningar. Åtgärderna verkar därför bli att kolla schemat för att undvika kollisioner samt att införa något slag av obligatorium på dessa föreläsningar.

Genrep/förhandsvisning: Erfarenheterna från "genrepen" är övervägande positiva. De kan kanske kallas "förhandsvisning" i stället för "genrep" nästa år för att minska känslan av att man gör två redovisningar av samma sak. Tiden för genrepet/förhandsvisningen schemaläggs till 45 minuter (inkl diskussioner).

Slutdokumentationen: Tydligare krav på slutdokumentationen ska finnas i förväg.

Närvaro vid slutpresentationerna: Det kan vara aktuellt att utöka de obligatoriska närvarotillfällena från två till tre tillfällen vid slutpresentationerna (inklusive det tillfälle då man själv presenterar).

Allmänt: Grip-kursen kommer nästa år inte att vara obligatoriskt för dem som deltar i projektkursen. Normalt kan man dock räkna med att åtminstone några i varje grupp har läst denna kurs och därmed kan bidra med dessa kunskaper i sina projektgrupper.

Årets projekt (namn, uppdragsgivare och projektgrupper)

1. Analysverktyg för epost, Akropolis TNG AkroMail (Kerstin S Eklundh, kse, Olle Bälter,balter, IPLab, NADA), grupp: Olof Lindholm (d94-oli), Pontus Axelsson (d94-pax), Marcus Lagergren (d94-mhl), Helena Holmgren (d94-hho), Patrick Gründler (d94-pgr), Peter Lönnebring (d94-plo), Lars Nordgren (d94-lno), Karin Schildknecht (d94-ksc), Niklas Lindholm (d94-nli)

3. Grafiskt gränssnitt till BibTeX (Lars Engebretsen, enge@nada.kth.se NADA), grupp: Magnus Christensson (d93-mch), Stefan Cronert (d93-scr), Stefan Hellkvist (d93-sth), Magnus Ljung (d93-mlj)

5. Ett gränssnitt för intelligent sökning i internet (Harald Kjellin, hk@dsv.su.se, DSV, SU), grupp: Annika Hansén-Eriksson (d93-aha), Nilofar Nazemi (d94-nns), Ioana Vladau (d94-ivl), Jonas Carlsson (d94-jca), Ulrika Nordström (d94-uno), Jan Baley (su94-jba), Maria Eriksson (d94-mer), Yun Liu (d95-yli), David Lilljegren (inda-dli)

7. SoftLab kontaktregister, SKreg (Torbjörn Näslund, Hans Nygren, hans.nygren@softlab.se, SoftLab), grupp: Carl Ekman (d93-kek), Håkan Younes (d93-hyo), Odd Möller (d94-omo), Fredrik Karbing (d94-fka), Johan Åhrman (d93-jah), Adam Lorentzon (d93-alo), Johan Jersby (d93-jje), Mattias Moltkesson(d93-mmo)

8. Grafiskt gränssnitt till relationsdatabas, TuLeap (Serafim Dahl, serafim@nada.kth.se, IPLab, NADA), grupp: Jonas Berglund (d92-jbe), Jimmy Bergström (d93-jib), Magnus Olsson (d93-mao), Staffan Larsen (d93-sla), Jonatan Josefsson (d94-jos), James Jerselius (d94-jtj), Martin Hansson (d94-mha), Daniel Sentikos (d94-dsa)

11. Java-applet för mobila beslutsfattande agenter (Magnus Boman, mab@dsv.su.se, DSV), grupp: Kaveh Djavaherian (d92-kdj), Fredrik Christiansson (d92-fch), Mehrdad Rastju (d92-hra), Sevald Cirkov (d92-sci), Navid Naseh (d92-nna), Enayat Moradi (d92-bmo), Hamid Mosavi-Porasl (d91-hmi)

12. Internetbaserat tidsrapporteringssystem (Marcus Lindstedt, v-marcli@microsoft.com, IT Konsults AB), grupp: Ronnie Westman (d94-rwe), Mona Påhlman (d94-mpa), Maria Holm (d94-mho), Christian Wiklander (d94-cwi), Rickard Sandström (d94-rsa), Anders Stefansson (d94-ast)

13. Matematik-musikaliskt idéverktyg (Kenneth Olausson, Musikhögskolan, Kenneth.Olausson@kmh.su.se, Ambjörn Neave, amb@bion.kth.se, NADA), grupp: Jonas Ödman (d94-jod), Leif Kundgren (d94-llu), Mats Fjellner (d94-mfj), Gustaf Forsslund (d94-gfo), Andreas Strobl (d94-ans), Michael Andersson (d94-man), Jeanette Pahlén (d94-jpa)

16. Elkraftspel (Lennart Söder, lennart@ekc.kth.se, Elektriska Energisystem), grupp: Saeid Rashidi (d94-sra), Andreas Sjögren (d94-asj), Tomas Andersson (d94-tan), Mattias Claesson (d94-mcl), Danil Petren (d93-dpe), Edin Bektesevic (d94-ebe), Mohamed Latrach (d92-mla), Mahmoud Rahmani (d92-mra)

18. KUBLAI - Nätövervakning med JAVA (Anders Hillbo, ahi@nada.kth.se, systemgruppen, NADA), grupp: Timo Iso (d94-tis), Per Ekman (d94-pek), Stefan Bindzau (d94-sbi), Patrik Järnefelt (d94-pja), Fredrik Baecklund (d94-fba), Pontus Norman (d94-pno)

19. Interaktiv 3D-Visualisering som stöd för navigering på WWW, Visage (Sören Lenman, lenman@nada.kth.se, CID, NADA), grupp: Ivar Algvere (d94-ial), Jakob Ehn (d94-jeh), Anders Weijnitz (d93-awe), Johan Nilsson (d94-jon), Pär Bäckström (d93-pba), Dan Wabyick (d94-dwa), Jonas Berg (d94-jbe), Anders Hellvig (d94-anh)

20. DIARIE-system om möjligt kombinerat med ärendehanteringssystem, Zaluka (Anders Hillbo, ahi@nada.kth.se, systemgruppen, NADA), grupp: Rikard Schönbeck (d94-rsc), Peter Gustafsson (d94-pgu), Thomas Sundberg (d94-tsu), Lars Rustemeier (d94-lru), Zhuang Yu (d95-yzh), Henrik Kniberg (d93-hkn)

22. Studiehandboksdatabas (Viggo Kann, viggo@nada.kth.se, NADA), grupp: Bengt Johansson (d94-bjo), Douglas Wikström (d94-dwi), Christer Gessler (d94-cge), Simon Oscarsson (d94-sos), Christer Wernersson (d94-cwe), Fredrik Sandberg (d94-fsa), Mattias Joelson (d94-mjo), Gösta Forssum (d94-gof)

24. Från annonsörer till Webb och tillbaks (Bert Nilsson, bert.nilsson@enator.se, Lasse Hellström, Enator), grupp: Dan Hoatson (d91-dan), Björn Lindström (d93-bli), Ingvar Isendor (f89-iis), Can Mert (d94-cme), Gandalf Hernandez (d94-ghe), Ali Nowbakht, d92-ano

26. Visualisering av bildarkiv med Java (Konrad Tollmar, konrad, NADA), grupp: Johan Kaving (d93-kav), Jens Christoffersson (d93-jch), Per Olofsson (d93-pol), Henrik Bladh (d93-hbl), Martin Gunnarsson (d93-mgu), Marcus Hoverby (d93-mho), Christian Kjaeldgaard (cck), Mattias Jägstedt (d92-mja)