2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4p, för D3 våren 2000

Kursen går nu för sjätte gången men har "alltid" funnits som obligatorisk i D3, dvs ända sedan 1985, då de första KTH/D-teknologerna kom upp i trean, i form av ett 4-poängsmoment inom PMI- kursen (1985/86 -- 1988/89) resp PIM- kursen (1989/90 -- 1992/93). Hittills har bortåt 200 projekt genomförts, resulterande i mer eller mindre användbara verktyg för "riktiga" användare på Macintosh, PC och Sun-arbetsstationer.
Mera information finns i studiehandbokstexten

Tanken är bl.a. att ni ska få prova på att genomföra ett lite större arbete i form av ett projekt genomfört i dialog med en idégivare/handledare, nedan kallad "uppdragsgivare", som stått för den ursprungliga idén.

Kursen är utspridd under hela våren, vilket ger oss möjligheter att planera arbetet. Erfarenheter från förra årets kurs finns i kursanalysen (9906). Se också kursöversikten. samt dokumentation från förra årets projekt.

Kursenkät kommer att läggas in här.

Resultat och erfarenheter från årets kurs kommer:
Dokumentationer från årets projekt.
Bästa projekt
Erfarenheter från årets kurs kommer att finnas i kursanalysen.

Schemalagt vårperioden

Onsdagen den 19 januari, kl 11-13, sal F1 och 14-16, sal D2 presenterar ett antal intressenter, inom och utom högskolan, projektförslag som består i utveckling av en tillämpning (ofta ett "datorstött verktyg") där grafisk interaktion är ett moment men där också kunnande från andra kurser, t.ex. databaskursen, kan tillämpas. En lista över projektförslagen kommer via denna länk men fullständiga beskrivningar till alla projekten finns bara i pappersform.

I samband med presentationerna ges också en genomgång av principerna och kraven för den preliminära projektspecifikationen.

Alla som vill delta i kursen ska göra res checkin proj00 senast 27 januari och svara på de frågor som man får.
Detta behövs för att jag ska kunna sammanställa närvaro och resultat samt för att göra utvärdering av kursen.

Efter presentationen får deltagarna åtta dagar på sig att forma projektgrupper om 6-8 deltagare som anmäler sig tillsammans via email till lassekj@nada.kth.se med angivande av intresset för projektidéerna i form av prioriteringar senast fredagen den 28 januari, kl 11.00. Alla prioriteringar ska innehålla tio projekt listade från 1 (högst prioritet) till 10 (tionde plats). Om man endast ger t.ex. 2 prioriteringar antages alla andra projekt ha prioritet 3. Namn och email ska anges för samtliga projektdeltagare. De som vill anmäla sig i mindre grupp eller individuellt kan också göra detta varmed de överlämnar åt kursledaren att forma en grupp. Jag bekräftar mottagandet av dessa email så kolla att ni får mitt svar (annars bör ni skicka ett nytt mail till mig). Endast en person i gruppen ska kommunicera med mig om prioriteringarna (annars finns det risk att jag missar och t.ex. ger er två projekt). Jag bekräftar mottandet och tilldelar gruppen ett nummer.
Ni får alltså bilda grupper själva men tänk på att det kan vara bra om ni har lite olika kunskaper i gruppen, t.ex. är det bra om åtminstone några läser GrIP-kursen som börjar i period 3.

Senast 3 februari, kl 14 tillkännages projektfördelningen.

En serie föredrag ges under tiden 26 januari- 3 februari. Syftet är att att ge stöd för det arbete som ska göras. Föredragen ska inte ses som någon fullständig kurs i projektarbete utan är mera tänkta att ge inspiration och viss bakgrund. Några artiklar kommer troligen också att kopieras och göras tillgängliga.
 
Program för gästföreläsningarna:


OBS: Eftersom gästföreläsningarna förhoppningsvis ska utgöra en viss bakgrund för ert projektarbete vill jag att ni är med på dem. Den som inte kan eller vill vara med vid åtminstone två av föreläsningarna får skriva en liten uppsats i stället. Uppsatsen baseras på ett par artiklar som jag ger er. Den ska vara inlämnad senast 3 mars.

Kontrollstationer och intensivarbete

Under kursens gång skickas viss epost ut enbart till kontaktpersonerna i projektgrupperna. Dessa brev finns samlade här.
Från den 5 februari vidtar specificerande av uppgiften tillsammans med uppdragsgivaren, gärna i form av enkla prototyper. Ni ska försöka få tillstånd en träff med er uppdragsgivare så snart som möjligt (se vidare checklista). Kursledaren är intresserad av att få reda på tiden för denna träff eftersom jag vill vara med vid några av de inledande träffarna.

Senast 10 mars skall varje projektgrupp till kursledaren (postfack plan 4 och 6) och uppdragsgivaren lämna en preliminär specifikation främst enligt de principer som angivits vid föreläsning samt via www.

Senast 17 mars lämnas ett besked om den preliminära specifikationen.

Ni ska hålla regelbunden kontakt med er uppdragsgivare. Följande träffar är ett minimikrav (annars blir ni inte godkända):

1. Träff för att diskutera den preliminära specifikationen samt skriva avtal med uppdragsgivaren om användningen av programmet (görs normalt under perioden 3 februari-2 mars).

2. Träff för etappredovisning samt för att diskutera modifieringar av den preliminära specifikationen (görs normalt under perioden 2 mars - 12 april).

3. Förhandsvisning inför slutredovisningen: Detta sker några dagar före slutredovisningen enligt bokningslista. Närvarande ska vara kursledaren, några ur oppositionsgruppen, alla gruppdeltagare samt helst också uppdragsgivaren. Om uppdragsgivaren inte kan vara med vid det bokade tillfället ska ni ordna en separat visning för honom/henne.

Programutvecklingsmiljö

Gruppen får i samråd med uppdragsgivaren själv välja miljö för programutvecklingen.
På NADA finns kompetens främst när det gäller Mac och UNIX-miljö samt JAVA som med fördel bör kunna användas i flera av projekten även i PC-miljö.

En lista med "resurspersoner" håller på att sammanställas.

Tider för förhandsvisningar (45 minuter per grupp enligt bokningslista), obs några ändringar jämfört med tidigare annonserade tider:
4/5: 9.00-12.00, 14.00-15.30    5/5: 14.00-17.00    8/5: 13.00-17.30    9/5: 12.30-14.00    12/5: 13.00-16.00
Vid förhandsvisningen förväntas gruppen prata om sitt projekt och demonstrera det vid dator. Den avsatta tiden ger utrymme för diskussioner mellan gruppen, oppositionsgruppmedlemmar, uppdragsgivare och kursledare.
Bokningslistor för förhandsvisningarna och slutredovisningarna kommer att sättas upp på en av anslagstavlorna på plan 3 (i fönsternischen ut mot Osquars backe) måndagen den 10 april, kl 10.

Tider för slutredovisningar i sal D2, 20 minuter per grupp enligt bokningsschema:
9/5, 14-16, sal D2
17/5, 12-14, sal D3
18/5, 10-12, 13-15, sal D2, denna dag, kl 10, blir det en kort information av rektor om jämställdhet
19/5, 10-12, sal D2
Vid slutredovisningen förväntas gruppen presentera sitt projekt på ett professionellt sätt där alla gruppemdlemmar ska yttra sig. Det program som tagits fram ska demonstreras live med projektorkanon. Riktlinjer för slutredovisningen finns. En bristfällig slutpresentation kan underkännas varvid gruppen får göra om presentationen vid senare tillfälle.

Vid slutredovisningen, som bör ta c:a 20 min, ska samtliga gruppmedlemmar medverka aktivt med muntlig presentation (varje gruppmedlem presenterar sig med namn inför sin medverkan). Inför redovisningstillfället skall gruppen också utvärdera ett av de andra projekt som redovisas vid samma tillfälle och opponera (ge positiva och negativa synpunkter) på detta efter deras presentation. Använd checklistan för detta.

I samband med förhandsvisningen och gärna tidigare inlämnas:
* Användarhandledning och systembeskrivning (dels via www och dels på papper i en form anpassad för papper). Krav på slutdokumentationen. Observera att en bristfällig dokumentation kan underkännas varvid gruppen får komplettera dokumentationen. En  deadline kommer att ges för en sådan komplettering.
* Körbar version tillgänglig så att en annan projektgrupp, uppdragsgivare och kursledare kan utvärdera.
Ett bristfälligt projekt kan underkännas varvid komplettering får göras. En deadline kommer att ges för en sådan komplettering.

Schema för förhandsvisningar och slutredovisningar för de olika grupperna, inkl fördelning av oppositionsuppdrag, kommer via denna länk
 
Observera att närvaro (och aktivt deltagande) vid förhandsvisning och slutredovisning krävs för godkänt på kursen.

Egen utvärdering av arbetet
Ni ska via res bidra till att ert arbete med projektet utvärderas. Det gör ni med:
• ett möte i gruppen där ni diskuterar vad som var bra och dåligt med utgångspunkt från frågelistan för detta. Skicka en samlad rapport på 1 sida till mig via email.
• alla i gruppen svarar på frågor via www på kurswebplatsen, åtminstone 5 deltagare/grupp måste svara, normalt alla
Utöver vid egna redovisningstillfället skall du ha närvarit vid minst två andra slutredovisningstillfällen om vardera 2 timmar (syftet med detta är att det ska finnas publik vid slutpresentationerna och att ni ska få höra om vad de andra grupperna gjort).

Bedömning av projekten görs av en utvärderingskommitté
Projekten bedöms av en utvärderingskommitté bestående av tre personer (Lars Kjelldahl, Kerstin Frenckner, Leif Kusoffsky och Stina Hållsten). Kommittén använder ett antal kriterier vid sin bedömning. Vidare räknar vi med att göra viss språklig granskning av slutdokumentationerna. Kommittén utser ett eller flera "bästa projekt".
Uppdragsgivarens syn på projektarbetet kommer att inhämtas av kommittén, men beslutet om bedömning av projektet ligger hos kommittén (formellt hos kursledaren).

Kursmaterial

Jag räknar med att kopiera några artiklar i anslutning till gästföreläsarnas föredrag (detta beror i viss utsträckning på vilket intresse som uttrycks från kursdeltagarna).

Framtida användning av utvecklat program

Vi förutsätter normalt att uppdragsgivaren får fri tillgång till användning av programmet så länge det är fråga om icke kommersiell användning. Om det skulle bli fråga om ett kommersiellt utnyttjande så får detta diskuteras mellan uppdragsgivare (som stått för idén) och projektgruppen (som stått för programmet). Gruppen och uppdragsgivaren bör i förväg skriva ett avtal rörande bl.a. detta. Mera material om IT-juridik finns i litteraturen och IT-företagens sida.

Projektförslag

Alla förslag till projekt ska följa de regler som satts upp i samband med den inbjudan till projektförslag som kursledaren skickat ut till presumptiva uppdragsgivare. Projektförslag ska kunna prioriteras av alla grupper och också tilldelas alla grupper. Det får inte finnas "beroendeförhållanden" mellan uppdragsgivare och projektgrupp - man kan därför inte definiera ett projekt, som man sedan gör själv. Projekten ska vara av en typ så att resultatet av dem går att presentera på ett överskådligt och begripligt sätt för andra kursdeltagare i samband med slutredovisningen.

Examination

På kursen ges enbart betyget godkänt eller underkänt. Däremot får alla grupper ett differentierat omdöme från utvärderingskommittén. De bästa grupperna får ett "bästa projekt"-diplom.
Godkännandet på kursen inkluderar närvaro på gästföreläsningar, godkänd preliminär specifikation, närvaro på slutpresentationerna, godkänd slutdokumentation, samt godkänd slutpresentation. Dessa fem moment bokförs i res som laborationsmoment.

Utvärdering av kursen

Utvärdering av kursen kommer att göras bl.a. med en enkät (ACE). Grupperna kommer också mot slutet av kursen uppmanas att lämna sina gemensamma synpunkter. Även uppdragsgivarna kommer uppmanas att lämna synpunkter.

Välkommen till kursen!

Lars Kjelldahl, kursledare, nås säkrast via email: lassekj@nada.kth.se

Denna sida har webb-adressen http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1954