2D1954 Programutvecklingsprojekt, kursanalys, våren 2000

Datum för denna kursanalys: oktober 2000 (ytterligare revidering kan bli aktuell)

Kursledare: Lars Kjelldahl

Kursöversikt

Hur har kursanalysen tagits fram

Kursanalysen har tagits fram med följande information:
- traditionell enkät via www, där grupperna som en del av sin utvärdering har uppmanats svara på enkäten, vilket gett en ganska hög svarsfrekvens (57% av samtliga i res registrerade deltagare)
- skriftlig gemensam grupputvärdering från alla grupper
- svar från uppdragsgivarna på ett antal grundfrågor (via email)
- särskilda kontakter med vissa grupper som kommit och begärt samtal

Kursanalysen syftar till att vara kvalitativ snarare än kvantitativ, dvs intresset har fokuserats mot vad som framkommit snarare än hur många som sagt det.

Deltagarantal och examinationsstatistik

Antalet deltagare i res är 127. Deltagarna fördelades på 20 projekt. En deltagare hoppade av kursen relativt sent och en projektgrupp med fyra deltagare blev aldrig klar. I september 2000 var 115 elever godkända på kursen. Resterande 7 har kvar närvaro på gästföreläsningar och slutredovisningar. Detta ger en prestations- och examinationgrad om 91%.

Förändringar detta år

Utvärdering som del av kursen: Utvärdering av det egna arbete och av kursen genomfördes i år som en del av kursen.

Stöd från systemgruppen verkar i de flesta fall ha fungerat bra även om det fanns undantag från detta.

Dokumentationen: Liksom tidigare år har det krävts en version avpassad för papper och en för www. Grupperna har själva fått fundera ut hur de ska ordna detta så att versionerna uppdateras samtidigt under arbetes gång.

Språkgranskningen en särskild språkkunnig person har ingått i utvärderingskommittén. Kommittén har dock undvikit att vara petig utan mera påpekat genomgående brister och krävt att grupperna själva ska kunna förbättra sina dokumentationer när de håller en genomgående för låg nivå.

Programstöd för fördelning av projekten: Ett särskilt projekt för projektutdelning genomfördes, men är i skrivande stund inte användbart.

Brist på entusiasm: De flesta grupperna har visat stort intresse och entusiasm. Att enstaka grupper inte är lika intresserade kan bero på olika saker och är nog ofrånkomligt.

Erfarenhetsutbyte med motsvarande kurs på SU och med ACPU-kursen: Erfarenhetsutbyte med ACPU-kursen genomfördes inte beroende på att resurser för detta arbete inte erhölls.
 

Erfarenheter av årets kurs

Uppskattad kurs: På frågan "Tycker du att kursen är intressant och meningsfull? "
fördelade sig svaren enligt.
           1.34% (25 st) Ja, mycket.
           2.49% (36 st) Ja.
           3.10% (7 st) Neutral.
           4.7% (5 st) Inte särskilt.
           5.0% (0 st) Nej.
Kursen är alltså uppskattad, men kan nog ändå förbättras.

Samarbete inom gruppen har inte alltid varit problemfritt: Tidigare år har arbetet inom projektgrupperna varit dolt för kursledningen på det sättet att svårigheter inte kommit fram. I år har har utvärderingsfrågor om detta ställts och några grupper har också kommit för att diskutera samarbetsfrågor med kursledaren. Detta har på ett viktigt sätt lyft fram problem som måste hanteras. Det är också viktigt att dylika frågor kommer fram så snart som möjligt och inte dyker upp på slutet av kursen när det kan vara för sent. Problem som grupper haft rör frågor som
- olika gruppmedlemmar lägger ner olika mycket tid
- gruppen är dåligt organiserad
- gruppmedlemmarna har olika förkunskaper (vilket dock normalt kan utnyttjas genom att alla får göra det de är bra på)
Ett utdrag ur kommentarena: "Vårt projekt präglades av dålig projektstyrning, dålig kommunikation, ovilja att se situationen ur någon annan synvinkel än sin egen och det gick åt en jä..a massa energi bara på att hålla ihop gruppen och hålla samas."

Löpt smidigt: Projekten verkar i allmänhet ha flutit bra. I några fall har det varit "systemtrassel", t.ex. där uppdragsgivaren skulle ordna tillgång till program el.dyl. och detta dragit ut på tiden, men eftersom kursen är utsträckt över hela våren fanns det utrymme för vissa "dödperioder".

Rekordmånga projektförslag, bl.a. med hjälp av Näringslivskontakt vid KTH: Genom bl.a. Näringslivskontakt vid KTH fick vi in ett större antal seriösa och bra projektförslag med många förslag från företag. Flera bra projektförslag blev inte valda. Några förslag kunde överlämnas till en annan likartad kurs vid SU och på det sättet användas där.

Kontakt mellan uppdragsgivare och projektgrupp: De flesta grupper är nöjda med kontakerna med uppdragsgivaren. Det är 81% som svarar bra eller mycket bra på frågan "Hur har kontakterna med uppdragsgivaren fungerat?".

Nerlagd tid på kursen variera kraftigt: På frågan "Uppskatta hur många timmar du totalt lagt ner på kursen?"  blev svaren:
           1.1% (1 st) mindre än 40 timmar.
           2.4% (3 st) 40-80 timmar.
           3.10% (7 st) 80-120 timmar.
           4.30% (22 st) 120-160 timmar.
           5.29% (21 st) 160-200 timmar.
           6.15% (11 st) 200-240 timmar.
           7.11% (8 st) mer 240 timmar.
Detta och kommentarena visar att många lagt ner klart mer än de 160 timmar man får betalt för i poäng. Andra har kunnat "åka snålskjuts" på sina kompisar. En del projekt är lätta och kräver inte lika stora insatser.

Närvarokontroll vid introduktionsföreläsningarna: Gästföreläsningarna var i år av god kvalité. Motivet till att ha gästföreläsningar betonades i början av kursen. Genom detta och att det i år i förväg  tydligt angivit vad som gällde om man inte var med på gästföreläsningarna, så blev det inte någon diskussion kring närvarokontrollen. Schemakollisioner med andra kurser ska undersökas (även om det är något som schemaläggningen borde gjort). Det flesta kommentarer har gått ut på att man accepterar närvarokontrollen även om den borde vara onödig på den här nivån.

Riskanalys: Den riskanalys som alla grupper verkar ha hjälpt grupperna att mera konkret inse olika risker med förseningar och också att få en större handlingsberedskap inför eventuella problem.

Utvärderingskommittén: Utvärderingskommittén har lagt ner ett omfattande arbete på att besöka förhandsvisningar och slutredovisningar samt läsa dokumentationer och oppositionsprotokoll. Mycket av bedömningarna grundar sig på intrycket av den skriftliga dokumentationen. Det kan ibland vara svårt för kommittén att titta på tekniska detaljer som dessutom ofta inte särskilt tydligt framgår av dokumentationerna. Återkopplingen till grupperna har gjorts genom ett skriftligt utlåtande till grupperna. Några grupper har framfört önskemål om ett muntligt omdöme och man skulle kunna överväga att ett kommande år kalla in grupperna för ett slutsamtal med utvärderingskommittén.

Mer kontinuerlig kontakt med kursledaren, särskilt för"externa" projekt" vore önskvärd: Mera kontinuerlig kontakt mellan projektgrupperna och kursledaren (utvärderingsgruppen) vore önskvärd.
För de externa projekten finns ett visst behov av stöd från KTH ibland. Kanske vore det bra med en extra handledare från NADA på ett sätt liknande NADA-handledaren för exjobb.
Vad är ett intressant projektförslag för studenterna? Det kan vara svårt att ibland förutse.

Förhandsvisningar: Förhandsvisningarna är ett bra tillfälle för projektgruppen att visa vad de gjort och ger utrymme för diskussioner mellan projektgrupp, uppdragsgivare, oppositionsgrupp och kursledare. Grupperna hade dock förberett sig mycket olika. Några grupper hade en i stort sett färdig slutpresentation medan andra grupper kom i det närmaste oförberedda.

Opposition: Arbetet med opposition på en annan grupps projekt har fungerat mycket bra. Alla grupperna har skrivit en väl avvägd oppositionsrapport om 1-2 sidor.

Slutpresentationerna: Slutpresentationerna i sal D2 med "levande demonstrationer" har varit givande både för presentatörerna och lyssnarna.

Fördelning av valda projekt blev
Företag:    10
NADA:    7
Institut: 3
 

Planerade förändringar inför nästa år

Förbättrad sturktur på kurshemsidan: Kurshemsidan har under ett antal år vuxit fram organiskt och blivit mer och mer oöverskådlig. Till nästa kursomgång ska hela sidan struktureras om så att det blir lättare att hitta och uppmärksamma viktig information utan att kursledaren ska behöva skicka särskilda påminnelser, vilket blir irriterande för alla parter.

Ytterligare en redovisningsstation under arbetets gång: Tanken är att projektledaren i varje grupp kommer för att med kursledaren redovisa hur arbetet löper. Genom detta samtal kan svårigheter av olika slag, t.ex. av samarbetskaraktär tidigare lyftas fram och åtgärder vidtagas.

Lägga slutredovisningarna lite tidigare: Det finns åtminstone flera skäl att lägga slutredovisningarna lite tidigare:
- man får mera tid för att göra kompletteringar
- man hinner bättre med utvärderingen av kursen, vilket har betydelse för vad man lär sig av kursen
- det blir mindre kollisioner med tentaläsning på andra kurser

Missade föreläsningar eller redovisningar: Som ett alternativ till att gå på exjobbspresentationer el.dyl. kan man överväga att få göra en egen särskild utvärdering av något annat projekt på kursen.

Sid- och kursansvarig: Lars Kjelldahl
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1954/PUP00-kursanalys.html