Objektorienterad Programkonstruktion

2D1947 Objektorienterad Programkonstruktion

STL - Standard Template Library

STL är en uppsättning typparametiserade klasser och funktioner som med alla sannolikhet kommer att ingå i OSI/ANSI C++. Bland klasserna ingår containerobjekt, såsom vektorer, listor, mängder och relationer. Algoritmer för sortering, sökning etc är implementarade som separata funktioner (inte som klasser). Gränssnittet mellan dessa funktioner och de containerklasser de opererar på är baserat på iteratorer. En iterator är en referens till ett element i en viss container. Med hjälp av iteratorerna kan man gå igenom innehållet i en containern. Man kan se iteratorn som en sorts generaliserad pekare.
harald@nada.kth.se