Objektorienterad Programkonstruktion

2D1947 Objektorienterad Programkonstruktion

FCL - Foundation Class Library

FCL är ett litet bibliotek av containerklasser och tillhörande iteratorer. Det är skrivet för att så långt som möjligt efterlikna STL, både till stilen och syntaxen. FCL är inte alls så kraftfullt som STL. Framförallt saknas algoritmdelen i STL. Fördelarna med FCL är dock att

FCL är skrivet speciellt för undervisningsändamål. De främsta målet har varit enkelhet, inte effektivitet. Efter använding av FCL bör övergången till STL vara ganska enkel.


harald@nada.kth.se