2D1941 Stordatoranvändning med Fortran, 2 poäng, för (K), (M) och (T)

Mål

Utbildningens mål är att öka de studerandes beredskap att använda stordatorer för lösning av tekniska och naturvetenskapliga problem.

Förkunskaper

Kursen förutsätter programmeringsfärdigheter förvärvade t.ex. i någon av kurserna 2D1982 Programmeringsteknik, kurs M, 2D1983 Programmeringsteknik, kurs T eller 2D1916 Numeriska metoder, allmän kurs K.

Kursinnehåll

Strukturerad programmering med Fortran. Operativ- och terminalsystem. Programbibliotek.

Kursuppläggning

Föreläsningar
12 h period 1
Övningar
12 h period 1
Laborationer
12 h period 1

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 1,5 p).
En laborationsuppgift (LAB1, 0,5p).
Betygsskala: 3, 4, 5.
Fördjupningsnivå: B.

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1941 Fortran Programming for Large Computer Systems, 2 credits

Goal

The objective of the course is to increase the students' ability to use mainframes to solve technical and scientific problems.

Prerequisites

Programming ability acquired e.g. in one of the courses 2D1982 Programming Technique, 2D1983 Programming Technique or 2D1916 Numerical Methods, general course.

Contents

Structured programming using Fortran. Operating systems and terminal systems. Program libraries.

Examination

A written examination (TEN1; 1.5 cr.).
Laboratory assignments (LAB1; 0.5 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Rading list available at the department.


^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-08-08 <www-kurs@nada.kth.se>