2D1935 Grafisk databehandling, mindre kurs, 3 poäng, för (E), (F) och (M)

Mål

Utbildningens mål är att ge de studerande kunskaper om principer, programvara och utrustning inom grafisk databehandling samt viss färdighet att kunna tillämpa dessa kunskaper.

Förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande kursen 2D1931 Datalogi, grundkurs F eller 2D1942 Programmeringsteknik med Simula.

Kursinnehåll

Introduktion till datorgrafik. Tvådimensionell rastergrafik: grundläggande begrepp och algoritmer. Standarder. Utrustning. Tredimensionell grafik: vytransformationer och modellering. PHIGS. Interaktion. Borttagning av skymda ytor. Fotorealistiska bilder.

Kursuppläggning

Föreläsningar
18 h period 3
Övningar
18 h period 3

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p).
En laborationsuppgift (LAB1; 1 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.
Fördjupningsnivå: B.

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen

2D1935 Graphic Data Processing, minor course, 3 credits

Goals

The objective of the course is to give the students knowledge about principles, software and hardware used in computer graphics and to give some skill in using this knowledge.

Prerequisites

Knowledge equivalent to the course 2D1931 Computing science, basic course och 2D1942 Systematic computer programming techniques using Simula.

Contents

Introduction to computer graphics. Two-dimensional raster graphics: basic concepts and algorithms. Standards. Graphics hardware. Three-dimensional graphics: viewing and modeling. PHIGS. Interaction techniques. Removal of hidden surfaces. Photo realistic images.

Examination

One written examination (TEN1; 2 cr.).
Programming assignments (LAB1; 1 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Reading list available at the department.


^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-08-08 <www-kurs@nada.kth.se>