2D1933 Filsystem och databaser, 4 poäng, för (E), (F), (M) och (T)

Mål

Att ge kännedom om begrepp och metoder för hantering av data på sekundärminne samt ge erfarenhet av användning av sekundärminne och av tillämpningar av datastrukturer och databasteknik.

Förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande kursen 2D1944 Programmeringsprojekt, 2D1945 Högnivåspråk och programmeringsteknik, 2D1932 Datalogi, fortsättningskurs T eller 2D1942 Programmeringsteknik med Simula.

Kursinnehåll

Informationsstrukturering enligt "Entity-Relationship model". Normalisering. Genomgång av och jämförelse mellan databashanteringssystem (DBHS) av hierarkisk, nätverks- och relationsmodell. Olika typer av "frågespråk" och bakomliggande matematik. Säkerhet i DBHS. Lagrings- och åtkomstmetoder. Orientering om 4:e generationens systemutvecklingsverktyg. Utvecklingstendenser.

Kursuppläggning

Föreläsningar
24 h period 3
Övningar
18 h period 3
Laborationer
8 h period 3

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p).
Laborationsuppgifter (LAB1; 2 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.
Fördjupningsnivå: C.

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen

2D1933 Filing Systems and Databases, 4 credits

Goals

The objectives of the course are to give the students knowledge about concepts and methods for handling data on secondary storage and experience of use of secondary storage and applications of data structures and database technology.

Prerequisites

Previous knowledge equivalent to one of the courses 2D1944 Programming project, 2D1945 Problem-oriented languages & systematic computer programming, 2D1932 Computing science, intermediate course, or 2D1942 Systematic computer programming techniques using Simula.

Contents

Information structuring in accordance with the "Entity-Relationship model". Normalization. Study and comparison of database handling systems (DBHS) of hierarchichal, network and relational model. Different types of query languages and the mathematics behind them. Security in DBHS. Methods for storage and retrieval. Orientation of 4th generation tools for system development. Trends.

Examination

A written examination (TEN1; 2 cr.).
Computer assignments (LAB1; 2 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Reading list available at the department.


^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-08-08 <www-kurs@nada.kth.se>