2D1932 Datalogi, fortsättningskurs T, 3 poäng, för (F) och (T)

Mål

Utbildningens mål är att öka den studerandes förmåga att lösa problem med dator och att konstruera lättanvända och välstrukturerade program.

Förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande kursen 2D1931 Datalogi, grundkurs F.

Kursinnehåll

Programspråket Simula: repetition, klasser med virtuella attribut, samrutiner, texthantering, hantering av data på sekundärminne. Simulering.
Programmeringsteknik: programstrukturering, användning av färdiga programdelar för konstruktion av program för t.ex. bekväm dialog och texthantering, hjälpmedel bl.a. för mätningar på program.
Programspråket Lisp: Lisp som dialogspråk och programutvecklingsmiljö.
Laborationsuppgifter som tränar ovanstående moment.

Kursuppläggning

Föreläsningar
18 h period 3
Övningar
18 h period 3

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p).
Laborationsuppgifter (LAB1; 1 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.
Fördjupningsnivå: C.

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1932 Computing Science, intermediate course, 3 credits

Goals

The objectives of the course are to increase the students' ability to solve problems using a computer and to construct user friendly and well structured programs.

Prerequisites

2D1931 Computing Science, basic course or the equivalent.

Contents

The programming language Simula: refreshing the fundamental concepts, classes with virtual attributes, co-routines, text handling, management of data in secondary storage. Simulation.
Programming technique: program structuring, use of available program modules for construction of programs for e.g. smooth and easy dialogues and text handling, measuring program efficiency.
The programming language Lisp: Lisp as a dialogue language and a programming environment.

Examination

A written examination (TEN1; 2 cr.).
Laboratory assignments (LAB1; 1 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Reading list available at the department.


^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-08-08 <www-kurs@nada.kth.se>