2D1924 Numeriska metoder för fältproblem, 3 poäng, för (D), (E), (F) och (T)

Mål

Utbildningens mål är att ge kunskaper i numerisk behandling av fältproblem.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att någon av fortsättningskurserna i numeriska metoder (2D1921 eller 2D1922) inhämtats.

Kursinnehåll

Numerisk behandling av partiella differentialekvationer och variationsproblem med finita elementmetoder och alternativa metoder såsom med finita differensmetoder, Ritz' och Galerkins metoder.

Kursuppläggning

Föreläsningar
18 h period 2
Övningar
14 h period 2

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p) omfattande problem och teorifrågor.
En laborationsuppgift (LAB1; 1 p).
Betygsskala: 3, 4, 5
Fördjupningsnivå: D

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1924 Numerical Methods for Field Problems, 3 credits

Goal

The objective of the course is knowledge in numerical solutions of field problems.

Prerequisites

Either of the advanced courses in numerical methods (2D1921 or 2D1922).

Contents

Numerical solution of partial differential equations and problems of variation using finite element methods as well as alternative methods such as finite difference methods and the methods of Ritz and Galerkin.

Examination

A written examination (TEN1; 2 cr.).
One assignment (LAB1; 1 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Reading list available at the department.


^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-08-08 <www-kurs@nada.kth.se>