2D1922 Numeriska metoder, fortsättningskurs 2, 4 poäng, för (D), (E), (F) och (T)

Mål

Utbildningens mål är att ge utökade kunskaper om användning och analys av viktiga numeriska metoder för praktisk problemlösning.

Förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande den för resp. utbildningslinje obligatoriska allmänna kursen i numeriska metoder, samt de för resp. utbildningslinje obligatoriska kurser i matematik, som ligger i de båda första årskurserna.

Kursinnehåll

Repetition och fördjupning av innehållet i allmänna kursen. Numerisk linjär och icke-linjär algebra, linjär och icke-linjär modellanpassning, approximation. Ordinära differentialekvationer: begynnelsevärdesproblem för system, rand- och egenvärdesproblem. Begynnelsevärdesproblem för partiella differentialekvationer. Orientering om matematisk programvara.

Kursuppläggning

Föreläsningar
24 h period 1-2
Övningar
24 h period 1-2

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p) omfattande problem och teorifrågor.
Ett antal mindre samt en större laborationsuppgift (LAB1; 2 p).
Betygsskala: 3, 4, 5
Fördjupningsnivå: C

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1922 Numerical Methods, advanced course 2, 4 credits

Goal

The objective of the course is extended knowledge in the application and analysis of important numerical methods for practical problem-solving.

Prerequisites

Previous knowledge equivalent to the faculty's mandatory courses in numerical methods as well as in mathematics.

Contents

Revision and a further study of the material covered in the general course. Numerical methods for linear and non-linear algebra, linear and non-linear model fitting, approximation. Ordinary differential equations: initial-value problems for systems, boundary and eigenvalue problems. Initial-value problems for partial differential equations. Introduction to mathematical software.

Examination

A written examination (TEN1; 2 cr.).
One comprehensive and a number of smaller assignments (LAB1; 2 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Reading list available at the department.^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-08-08 <www-kurs@nada.kth.se>