2D1921 Numeriska metoder, fortsättningskurs F, 5 poäng, för (F)

Mål

Utbildningens mål är att ge utökade kunskaper om användning och analys av viktiga numeriska metoder.

Förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande de för utbildningslinjen obligatoriska kurserna i matematik, numerisk analys och datalogi.

Kursinnehåll

Repetition och fördjupning av allmänna kursen. Linjär algebra, faktoriseringar, glesa matriser, egenvärdesproblem. Approximationsteori. Snabba fouriertransformen (FFT). Olineära ekvationssystem och optimeringsproblem. Ordinära differentialekvationer och begynnelsevärdesproblem för partiella differentialekvationer. Orientering om matematisk programvara.

Kursuppläggning

Föreläsningar
24 h period 1-2
Övningar
38 h period 1-2

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 4 p) omfattande problem och teorifrågor.
Laborationsuppgifter (LAB1; 1 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.
Fördjupningsnivå: C

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1921 Numerical Methods, Intermediate Course, 5 credits

Goal

The objective of the course is extended knowledge in the application and analysis of important numerical methods.

Prerequisites

Previous knowledge equivalent to the faculty's mandatory courses in mathematics, numerical methods, and computer science for students specializing in applied mathematics.

Contents

Revision and a further study of the material covered in the general course. Linear algebra, factorizations, sparse matrixes, eigenvalue problems. Theory of approximation. Fast Fourier transform (FFT). Systems of non-linear equations and optimization problems. Ordinary differential equations and initial-value problems for partial differential equations. Introduction to mathematical software.

Examination

A written examination (TEN1; 4 cr.).
Assignments (LAB1; 1 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Reading list available at the department.


^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1995-08-08 <www-kurs@nada.kth.se>