In English   English Sök på Nada   Kontakt  Webböversikt  


KTH KTH Nada

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1630 

Beteendevetenskaplig metod ht 06

Kursansvarig Eva-Lotta Sallnäs <evalotta@nada.kth.se>

Kursanalys 06

Kursdata


Personal

Kursledare
Eva-Lotta Sallnäs

Gästföreläsare
Minna Räsänen, Rosa Gudjonsdottir

Examinator
Ann Lantz

Omfattning
12 h föreläsning samt 6 h metodövningsredovisning (obligatorisk) per student.
En slutportfölj innehållandes tre metodövningsrapporter samt hemtentamen, 4 poäng.

Kurslitteratur
Kursböcker:
Martyn Denscombe (2000). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskap. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9144012802

Jan Hartman (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9144033060

Kurskompendie

Antal registrerade studenter: 11

Antal direkt avhoppade studenter: 1

Prestationsgrad: 80%

Poängprestationer
Efter hemtentamen 2006 var resultatet:

Efter hemtentamen 2006 var resultatet:
 

 

U

3

4

5

Betyg

2

1

5

2


Efter första examinationsstillfället hade 8 av 10 studenter klarat denna och två av dessa studenter gör en komplettering för att få godkänt.

Undervisningen
Kursen är planerad så att en del förmedlar vetenskapsteoretiska baskunskaper, nästa del ger teoretiska metodkunskaper och slutligen ägnas mycket tid åt praktiska metodövningar. Studenterna har utfört två olika metodövningar enskilt och en metodövning har utförts i små grupper om 2-3 personer. Dessa har rapporterats skriftligen samt muntligen tillsammans med metodövningsansvarige och ett antal av de andra smågrupperna i kursen.


Examination
Examinationen bestod av en slutportfölj som ska bestå av en rapport från respektive metodövning samt den skriftliga hemtentamen.
Metodövningarna avrapporterades veckovis och diskuterades vid obligatoriska redovisningstillfällen i hel eller halvklass med en metodövningsansvarig.
Hemtentamen bestod av två frågor av analytisk karaktär som främst fokuserade på innehållet i kursböckerna, Vetenskapligt tänkande och Forskningshandboken.

Kursutvärdering
Kursutvärderingen delades ut via e-post. Fyra studenter besvarade enkäten. Enkäten innehöll en blandning av öppna frågor och frågor som besvarades med hjälp av en sjugradig skala. Av dessa svar kan noteras följande punkter:
• Kursen ansågs vara medelsvår (4.3) att klara av.
• Studenterna tyckte att innehållet var mycket meningsfullt för dom (6.3).
• Om kursboken Vetenskapligt tänkande tyckte studenterna att den var nyttig och relevant, fast ganska tung och att den var ganska tråkigt skriven.
• När det gällde kursboken Forskningshandboken upplevde många studenter att metod och analys gicks igenom på ett bra sätt och att den var lättläst emedan andra tyckte att den var för ostrukturerad.
• Alla svarande studenter hade varit på alla föreläsningar.
• Studenterna hade förberett sig ganska dåligt inför föreläsningarna (2.3).
• Alla studenter tyckte att föreläsningarna var bra men någon student saknade mer exempel på metoder. Det blev tydligt att en del studenter redan gått flera MDI-kurser och därför kände de att det var en viss upprepning.
• Alla svarande studenter tyckte att observationsmetodövningen var bra men att de hade behövt lite mer riktlinjer för hur rapporten skulle skrivas.
• Genomgående tyckte studenterna att intervjumetodövningen var lärorik och intressant.
• Alla svarande tyckte att enkätmetodövningen var bra men att speciellt analysen av data var krävande.
• Studenterna upplevde att hemtentan speglade innehållet i kursen ganska väl (4.8).
• I genomsnitt tyckte studenterna att kursen ger lagom många poäng.
• De förändringar studenterna vill se är att det ska vara lättare att få tag i anteckningar om man missar en föreläsning. Studenterna upplever att det är svårt att ha framförhållning när det gäller metodövningarna. En student vill ha mer rekommendationer om verktyg för insamling och analys av data, t ex mallar och tips på mjukvara. Andra önskemål var att man skulle ha en kontrollskrivning eller instuderingsfrågor efter en vecka för att man ska kunna dra mer nytta av litteraturen i arbetet. Skriftlig återkoppling på metodrapporterna saknade man.
• Följande svar gav studenterna på frågan om vad som borde vara kvar till nästa år:
” Portföljupplägget med upprepad reflektion.”
”Gillade seminarievarianten på intervjutekniken, kanske någonting man kan använda tydligare även på observation och enkätmetoden.”
” Övningarna fungerade bra. Redovisningsformen också.”

Övrigt
Nu verkar det som om arbetsbelastningen motsvarar kurspoängen som kursen ger vilket är ett framsteg. Metodövningarna fungerar bra och den tidspress som studenterna upplevde förut då vi hade fyra istället för tre metodövningar är nu hanterlig.
Det var första gången vi provade att ha en slutportfölj som examinationsform på kursen och det fungerade mycket bra. Det enda problemet var att studenterna är ovana vid denna examinationsform vilket innebär att det inte går att informera nog mycket om hur den går till.

Planerade förändringar

Vi kanske skulle fundera på att hitta en ny kursbok som kan ersätta de två vi haft de senaste tre åren som är bättre både vad gäller metod och vetenskapsteori.
Det är tydligt att metodövningarna är uppskattade men att man behöver mer återkoppling nu när dessa ska inkluderas i slutportföljen som ligger till grund för betyget. Man skulle kunna använda Bilda för att ge skriftlig återkoppling nästa år.

Beteendevetenskaplig metod ht 07

Kursansvarig Eva-Lotta Sallnäs <evalotta@nada.kth.se>

Kursanalys 07

Kursdata


Personal

Kursledare
Eva-Lotta Sallnäs

Gästföreläsare
Minna Räsänen, Rosa Gudjonsdottir

Examinator
Ann Lantz

Omfattning
16 h föreläsningar (varav 6 h självstudietillfällen år 2007)
6 h metodövningsredovisning (obligatorisk)
samt 2h diskussionsseminarium per student
En slutportfölj innehållandes metodövningsrapporter samt hemtentamen, 6hp.

Kurslitteratur
Kursböcker:
Kursböcker:
Martyn Denscombe (2000). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskap. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9144012802
Lage Wedin & Rolf Sandell (2004). Psykologiska undersökningsmetoder - en introduktion. Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-04246-9
Kurskompendium

Antal registrerade studenter: 3

Poängprestationer
Efter hemtentamen 2006 var resultatet:

Efter hemtentamen 2006 var resultatet:
 

 

Fx

C

B

Betyg

1

1

1
Undervisningen
Kursen är planerad så att en del förmedlar vetenskapsteoretiska baskunskaper, nästa del ger teoretiska metodkunskaper och slutligen ägnas mycket tid åt praktiska metodövningar. Studenterna har utfört två olika metodövningar enskilt och en metodövning har utförts i små grupper om 2 personer. Dessa har rapporterats skriftligen samt muntligen tillsammans med metodövnings-ansvarige och övriga studenter på kursen.


Examination
Examinationen bestod av en slutportfölj som ska bestå av en rapport från respektive metodövning samt den skriftliga hemtentamen. Alla delar måste vara godkända för att kursen ska anses vara avklarad.
Metodövningarna avrapporterades veckovis och diskuterades vid obligatoriska redovisningstillfällen i hel eller halvklass med en metodövningsansvarig.
Hemtentamen bestod av två frågor av analytisk karaktär som främst fokuserade på innehållet i kursböckerna, Vetenskapligt tänkande och Psykologiska undersökningsmetoder.

Kursutvärdering
Tre studenter besvarade enkäten. Enkäten innehöll en blandning av öppna frågor och frågor som besvarades med hjälp av en sjugradig skala. Av dessa svar kan noteras följande punkter:
• Kursen ansågs vara lite mer än medelsvår (5) att klara av.
• Studenterna tyckte att innehållet var meningsfullt för dom (5.7).
• Om kursboken Psykologiska undersökningsmetoder tyckte studenterna att den var bra med förtydligande exempel.
• När det gällde kursboken Forskningshandboken upplevde studenter att den var mycket bra, att den tog upp vetenskapsteori samt att den var användbar vid metodövningarna.
• Två studenter var på alla föreläsningar emedan en hade varit på få föreläsningar.
• Studenterna hade förberett sig ganska dåligt inför föreläsningarna (2.7).
• Studenterna tyckte att föreläsningarna var bra men att det var synd att tre föreläsningar blev inställda.
• Studenterna tyckte att metodövningen i observationsteknik var bra och rolig som första övning.
• Alla studenter tyckte att även intervjumetodövningen var rolig och lärorik. Dock upplevde alla att denna metodövning var väldigt omfattande.
• Alla svarande tyckte att enkätmetodövningen var bra och rolig men att även denna metodövning var krävande tidsmässigt.
• Studenterna upplevde att hemtentan speglade innehållet i kursen mycket väl (6).
• I genomsnitt tyckte studenterna att kursen ger något för få poäng.
• De förändringar studenterna vill se är att det ska vara fler lektioner som tidigare år. Att man ska få ännu större utrymme att lära sig mer om olika vetenskapliga perspektiv. Att man ska få lära sig mer om att granska studier kritiskt samt att man ska få mer tid för att samla in data i de tre metodövningarna.
• Följande svar gav studenterna på frågan om vad som borde vara kvar till nästa år:
”Diskussionerna efter övningarna var bra”
”Hemtentafrågorna var bra”
”Bra, roliga uppgifter”
”Att de omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.”
”Bra upplägg med tre metodövningar.”

Övrigt
Kursboken Psykologiska undersökningsmetoder var ny för i år och den fungerade bättre än den tidigare boken Vetenskapligt tänkande. Den nya kursboken är inte så filosofisk och den är mer balanserad vad gäller beskrivningen av kvalitativa och kvantitativa metoder. Boken Psykologiska undersökningsmetoder var uppskattad av studenterna.

 


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-08-18