In English   English Sök på Nada   Kontakt  Webböversikt  


KTH KTH Nada

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1630 

Beteendevetenskaplig metod ht 05

Kursansvarig Eva-Lotta Sallnäs <evalotta@nada.kth.se>

Kursanalys 05

Kursdata


Personal

Kursledare
Eva-Lotta Sallnäs

Gästföreläsare
Minna Räsänen, Sinna Lindquist, Anna Swartling, Rosa Gudjonsdottir

Examinator
Ann Lantz

Omfattning
24 h föreläsning samt 8 h metodövningsredovisning (obligatorisk) per student i seminarieform.
En hemtentamen på 4 poäng.

Kurslitteratur
Kursböcker:
Martyn Denscombe (2000). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskap. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9144012802

Jan Hartman (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9144033060

Kurskompendie

Antal registrerade studenter: 10

Antal direkt avhoppade studenter: 1

Prestationsgrad: 90%

Poängprestationer
Efter hemtentamen 2005 var resultatet:

Efter hemtentamen 2005 var resultatet:
 

 

U

3

4

5

Betyg

0

3

4

2

Metodövningarna har utfallit som följer:

Metodövning

Observation

Intervju

Enkät

Design av studie

Antal klara

9

8

9

9


En student har inte lämnat in rapport från intervjumetodövningen. En student har inte fullföljt metodövningsmomenten intervju, enkät och design av studie. Efter första hemtentamenstillfället hade 8 av 9 studenter klarat denna och en av dessa studenter klarade omhemtentatmen.

Undervisningen
Kursen är planerad så att en del förmedlar vetenskapsteoretiska baskunskaper, nästa del ger teoretiska metodkunskaper och slutligen ägnas mycket tid åt praktiska metodövningar. Studenterna har utfört olika metodövningar enskilt eller i små grupper om 2-3 personer. Dessa har rapporterats skriftligen samt muntligen tillsammans med metodövningsansvarige och ett antal av de andra smågrupperna i kursen.

Examination
Examinationen bestod av en skriftlig hemtentamen.
Metodövningarna avrapporterades veckovis med skriftliga rapporter och diskuterades vid kurstillfällen tillsammans med en metodövningsansvarig vid obligatoriska redovisningstillfällen.
Hemtentamen bestod av ett antal frågor av analytisk karaktär som främst fokuserade på innehållet i kursboken, Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori.

Kursutvärdering
Kursutvärderingen delades ut vid ett kurstillfälle i pappersform. Fem studenter besvarade enkäten. Enkäten innehöll en blandning av öppna frågor och frågor som besvarades med hjälp av en sjugradig skala. Av dessa svar kan noteras följande punkter:

• Kursen ansågs vara medelsvår (4.3) att klara av.

• Studenterna tyckte att innehållet var mycket meningsfullt för dom (6.5).

• Om kursboken Vetenskapligt tänkande tyckte många av studenterna att den var väldigt filosofisk och ganska svår ganska trist.

• När det gällde kursboken Forskningshandboken upplevde många studenter att den var lättförståelig och bra med många exempel emedan andra tyckte att den var för övergripande.

• Alla svarande studenter hade varit på i princip alla föreläsningar (18-26).

• Studenterna hade förberett sig relativt väl inför föreläsningarna (4.0) utom en student som inte förberett sig mycket alls (1).

• Alla studenter tyckte att föreläsningarna var bra och väl kopplade till litteraturen men några studenter efterfrågade mer praktiska exempel för att göra teorin lättare att förstå. En student tyckte att livliga diskussioner lyfte föreläsningarna.

• Alla svarande studenter tyckte att observationsmetodövningen var bra.

• Genomgående tyckte studenterna att intervjumetodövningen var bra och nyttig men att det var svårt att hinna med på den tid som avsatts för metodövningen. En student uppskattade återkopplingen på deras individuella intervjuteknik.

• Alla svarande tyckte att enkätmetodövningen var bra. Några tyckte även här att det var svårt att hinna på utsatt tid.

• Sista metodövningen ansågs ha varit bra av de flesta. En student tyckte att det var en bra sammanfattande övning av hela kursen.

• Studenterna upplevde att hemtentan speglade innehållet i kursen mycket väl (6.3).

• I genomsnitt tyckte studenterna att kursen borde ge fem poäng.

• De förändringar studenterna vill se är att innehållet i metodövningarna ackumuleras, handlar om samma frågeställning samt resulterar i en sammanfattande rapport istället för flera. En student föreslog att hemtentan blir en del av en slutrapport om metodövningarna.

• Följande svar gav studenterna på frågan om vad som borde vara kvar till nästa år:
”Metodövningarna”
”Metodövningarna + rapporter har gett mig mycket även om det är en del arbete. Behåll!!!”
”Metodövningarna”

Övrigt
Sättet att arbeta med metodövningar verkar ha uppskattats mycket av studenterna även om de upplevt att arbetsbelastningen har varit väldigt hög. De hade hög motivation men kände att tidspressen gjorde att de inte kunde utföra ett så bra arbete som de hade önskat på metodövningarna. Studenterna har arbetat både enskilt och i väldigt små grupper vilket de verkar ha tyckt var en bra blandning av arbetssätt. Det har gjort att arbetet blivit flexibelt för dom.
Examinationsformen med en hemtenta har fungerat väl. Studenterna har varit ambitiösa i sitt genomförande av denna. Möjligen skulle man kunna ha någon typ av bonussystem för väl genomförda metodövningar som kan ge några extra poäng som kan vägas in i slutbetyget.

Planerade förändringar

Vi bör överväga att ta bort några föreläsningar för att ge mer tid till utförandet av metodövningarna. Metodövningarna uppskattas av studenterna men tidspressen gör att de inte tycker att de kan prestera i enlighet med deras egentliga förmåga.
De teoretiska föreläsningarna kommer i högre grad att ha inslag av seminariediskussion även nästa år då detta visade sig vara en effektiv undervisningsform. Studenterna förberedde sig bättre vad gäller läsning av kurslitteraturen fick öva sig mer i att resonera om vetenskapsteoretiska grundbegrepp.
Metodövningarna kommer att gås igenom på ett grundligt sätt redan första kurstillfället så att studenterna kan förbereda sina frågeställningar i de olika metoderna tidigt även nästa år då detta var en bra förbättring detta år.


 
Sidansvarig: Informationsred., Nada, KTH <infomaster@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-08-18