English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
 
Utbildning
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   

2D1622 MDI fortsättningskurs

Labbeskrivning

Allmänt

För att uppfylla kraven för laborationen krävs aktivt deltagande i grupparbetet, 3 stycken handledningstillfällen samt slutpresentation. (Deltagandet ska vara minst 80%). Varje student ska vara beredd att presentera gruppens arbete vid handledarträffarna samt vid slutpresentationen.

Denna laboration är om 3 poäng vilket i arbetsinsats betyder 120 arbetstimmar per person.

Handledning

Inför varje handledningstillfälle förbereds en muntlig presentation baserat på de punkter som presenteras nedan. En kort sammanställning av gruppens arbete lämnas via epost till handledaren onsdagar senast kl.15. Handledningstillfällen enligt överenskommelse med handledaren (vanligen någon gång under efterkommande fredag). Slutligen presenteras gruppens arbete genom en skriftlig rapport samt under en muntlig presentation om 20 minuter vid kursens sista tillfälle den 8 december.

Handledare

Anders Hedman ahedman@nada.kth.se
Helge Huttenrauch hehu@nada.kth.se
Kai-Mikael Jää-Aro kai@nada.kth.se
Anders Green green@nada.kth.se
Ovidiu Sandor ovidiu@nada.kth.se


Laboration

Omdesign av ett befintligt gränssnitt: Användartester, designbeslut, iteration

Introduktion av laboration sker den 27 oktober i samband med kursstart. Handledarna presenteras och studenterna delar in sig i grupper om 6 personer

Välj ett komplext gränssnitt ni vill studera och förändra. Exempel på gränsnitt är webbplatser så som Konsumentverket, trafiken.nu, eller fysiska gränssnitt så som t.ex. automatisk biljettautomat, videobandspelare, videokonferenssystem (ex. Maratech ) eller en PDA.

Analysera kontexten där gränssnittet används. Med kontext menas här specifika typer av situationer där gränssnittet används, verksamheten bakom produkten, den tänkta målgruppen och nyttan eller målet med produkten. Se även punkterna nedan under uppgifter att utföra.

Uppgifter att utföra

Handledningstillfälle 1

Inför det första handledningsmötet ska en fyllig och genomtänkt beskrivning som besvarar de sju punktera nedan sändas in till handledaren via epost.
- Gruppdeltagares namn samt epostadresser.
- Produkt ni valt att arbeta med.
- Målgrupp för produkten.
- Uppgift/aktivitet som målgruppen ska utföra med hjälp av produkten.
- Situation (den situation i vilken produkten är tänkt att användas).
- Verksamheten denna produkt ska stödja.
- Nyttan med produkten (varför är denna produkt intressantare än andra?).

Under handledningstillfället diskuterar ni ert i förväg planerade upplägg av användartest 1 med handledaren.

Handledningstillfälle 2

Före handledningstillfälle 2 ska ni genomföra användartest 1, analysera resultaten, fatta samt skriftligen beskriva preliminära designbeslut. Vilka beslut fattades inom gruppen och varför? Är ert förslag mycket olika ursprungsgränssnittet? Varför? Varför inte?
Diskutera med er handledare ert genomförande, resultat, designbeslut samt omdesign. Påbörja även diskussion om hur användartest 2 utförs på bästa sätt.

Handledningstillfälle 3

Till tredje handledningsmötet beskriver ni genomförandet samt resultat från användartest 2. Förslag till förbättringar av prototypen redovisas och era designbeslut beskrivs. Illustrera, eller beskriv ert nya designförslag för er handledare som en förberedelse inför slutpresentationen.

Slutpresentation, den 8 december

Under den första timman sker teknisk test. (Vi behöver i förväg få veta om ni har behov av att låna t ex dator och projektor.) Därefter har vardera grupp 20 minuter för presentation och frågestund. Slutpresentationen sker inför handledare och kurskamrater i tre parallella sessioner. Om ni vill bjuda in personer ni kommit i kontakt med under arbetets gång ställer vi oss positiva till det men behöver i förväg få besked om hur många som kommer så att vi alla får plats i lokalerna.

Slutpresentationen ska visa på ursprungligt gränssnitt samt gruppens nya förslag baserat på de två användartesterna samt kurslitteratur. Denna redovisning är en presentation av den "rätta lösningen", d v s ert slutliga gränssnittsförslag.

Rapporten

Mallar för de obligatoriska delarna av rapporten finns att hämta här:

Titelblad

Abstract

Innehållsförteckning

Referenser

LaTeXmall

Det finns också en alternativ uppsatsmall.

Bedömning

Ni erhåller kommentarer på samtliga rapporter men endast slutrapporten betygsätts. För att bli godkänd fodras presentation av egna reflektioner samt en koppling till kurslitteratur. För att kunna erhålla högre betyg krävs ovan samt att andra källor så som övrig litteratur och eller kontakt med experter inom relevant område finns inkluderat i redovisningarna. Förmåga till egen kritisk granskning samt att kunna sätta in det egna arbetet i ett större sammanhang ger ytterligare högre betyg.

Språklig bedömning

Rapporten ska vara skriven på korrekt och välformulerad svenska, idiomatisk, fri från syftningsfel, väl sammanhängande med tydliga logiska samband utskrivna. Texten som helhet ska ha en lämplig och konsekvent disposition. Stycken ska vara logiskt kopplade till varandra och ha en lämplig disposition. Rubrikerna ska vara väl valda och förekomma lagom ofta (utifrån ett funktionellt perspektiv). Termer och fackord ska vara förklarade där så behövs. Punktuppställningar och andra språkliga utformningar ska vara korrekt genomförda. Texten ska vara anpassad för sin tänkta mottagare på alla ovan nämnda nivåer.

Typografisk bedömning

Texten ska vara lättillgänglig, tydlig, korrekt och följa de typografiska konventioner som finns (se t ex Frenckner och Rombergers "Tumregler för typografisk utformning" och Rombergers "Utformning av enkla dokument med datorstöd" - finns hos kursansvarig). Texten ska vara väl korrekturläst. Rubriknivåer ska vara synliga och överskådliga. Källförteckningen ska vara korrekt utformad. Raderna i texten ska vara lagom långa, nya stycken korrekt markerade. Förkortningar, siffror i text etc. ska vara korrekt återgivna. Rapporten ska ha de obligatoriska delarna titelsida, abstract (på engelska), innehållsförteckning och källförteckning, utöver själva brödtexten. Eventuella bilder och diagram ska ges ordentligt utrymme samt ha bildtext och källhänvisning.

Bedömning av innehållet

Innehållet ska vara anpassat till rapportens omfång och mottagare. Syftet med texten ska vara tydligt angivet, och avgränsningarna som gjorts ska vara konsekvent redovisade och genomförda. Texten ska ha ett tilltal där läsaren uppmärksammas, och eventuella komplicerade resonemang ska förklaras och sättas i ett sammanhang. De källor som används ska vara refererade till i texten och författaren ska tydligt redovisa när och hur källorna använts.

Gruppens slutliga rapport lämnas in till handledaren i samband med slutpresentationen den 8 december. Rapporten ska vara på max 10 sidor. (bilagor får användas utöver detta). Här inkluderas alla era steg i arbetsprocessen, designbeslut, lösningsförslag samt en diskussion om vad som kunde ha gjorts annorlunda eller bättre. En referenslista till era källor ska också inkluderas.

Skrivtips

Granskning och bearbetning av text

Följande punkter är tänkta att underlätta granskning och bearbetning av texter:

1. Att tänka på syftet: Framgår syftet med texten? Kommer texten att uppnå syftet?

2. Att anpassa texten efter läsaren: Har skribenten skrivit för sin läsare? Är texten anpassad till läsaren?

3. Att se till att innehållet är vettigt: Finns det bara med sådant som är relevant för läsaren och för ämnet? Fattas fakta som bör vara med? Håller sig skribenten till saken?

4. Att disponera materialet: Är dispositionen vettig utifrån textens syfte och målgrupp? Håller skribenten ihop det som hör ihop? Har texten en röd tråd?

5. Att ge texten en synlig struktur: Görs textens struktur synlig med hjälp av innehållsrika rubriker med lämplig underordning? Finns metakommunikativa inslag som underlättar för läsaren att orientera sig i texten?

6. Att ge texten en språklig form: Är språket tydligt och konsekvent? Är texten korrekt vad gäller skiljetecken, stavning, ordval och meningsbyggnad? Visas det språkligt hur texten hänger ihop innehållsligt? Är styckena lagom långa? Innehåller varje stycke en huvudtanke?

7. Att utforma texten grafiskt: Är texten överskådlig, lättläst och snygg att titta på? Är texten och dess delar (stycken, rubriker osv) utformade enligt typografiska tumregler? Är bilder och figurer vettigt utformade och använda?

Språkbruk

En rapport kan ha många olika syften och oändligt många olika mottagare. Den rapport du står i begrepp att skriva inom kursen Kommunikation har dock som syfte att informera och eventuellt argumentera för ett ämne, och mottagaren är en allmän KTH-student (inte nödvändigtvis en D-teknolog). En bra utgångspunkt är att försöka vara saklig i texten, men för den skull inte opersonlig. Dina läsare är ju ungefär som du själv och de ska bli lockade till läsning och förstå innehållet. Och de målen uppnår du bland annat genom att hålla en saklig, begriplig och korrekt språklig stil.

Här följer en lista med fem punkter som handlar om vilken språklig stil du kan försöka eftersträva.

1. Saklig men inte onödigt formell. PRECISION: Använd termer och begrepp enhetligt och entydigt. Skriv på allmänspråk så långt det går (undvik t ex onödiga modeord och luddigheter). ÖVERSKÅDLIGHET: Planera styckeindelning, rubriker, mellanrubriker symmetriskt och konsekvent. Låt innehållsförteckningen synliggöra strukturen. KONCENTRATION: Håll dig till saken. Undvik talspråklig mångordighet, utan att ge avkall på begripligheten.

2. Fackspråklig men inte svårbegriplig. Använd och förklara facktermer i löpande text, i not eller i ordlista. Förklara ordet första gången du använder det, hänvisa till förklaringen vartefter i texten.

3. Resonerande och reflekterande. Ha ett resonerande och reflekterande förhållningssätt: värdera och diskutera källor och tidigare forskning, i till exempel bakgrundsavsnitt och i diskussion av resultat.

4. Korrekt. Var hederlig gentemot andra undersökningar och auktoriteter inom området. Referera till dina källor i den löpande texten! Använd Svenska skrivregler eller TNC:s skrivregler för språkriktighet (till exempel citat, källhänvisningar, förkortningar, siffror i text). Använd Svenska akademiens ordlista för stavning och böjning. Använd Svenska datatermgruppen! Korrekturläs!

5. Personlig men inte subjektiv. Skriv ”jag” när du menar ”jag”. (Passivform passar där t ex undersökningen står i fokus.) Visa ditt eget intresse och engagemang, i till exemepel inledningen och avslutningen. Vänd dig till läsaren!

   


Sidansvarig: Anders Hedman <ahedman@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-09-13