English

Sök på Nada   Kontakt 

Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan

Kurser på Nada

 
NADA /Kurser / Kursnamn / Inlämningsuppgifter
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

Inlämningsuppgifter

Människa-datorinteraktion handlar inte om att lära sig en stor mängd termer utan fokus är istället på att förstå bakomliggande orsaker och relationer. Därför vill vi frångå den klassiska tentan. Istället får du genom ett antal inlämningsuppgifter under kursens gång möjlighet att visa hur du uppnått kursmålen. Tanken är att du härigenom får möjlighet att applicera de grundläggande principerna för människa-datorinteraktion samtidigt som du ges utrymme till reflektion. Uppgifterna kan genomföras tillsammans med andra personer men det som lämnas in ska ha skrivits individuellt (se KTH hederskodex).

Varje sida på varje uppsats ska innehålla följande information: förnamn, efternamn, personnummer, mailadress, uppgiftsnummer. Inlämningsuppgifterna ska lämnas in på de nedan specificerade datumen i postfacket för den övningsledare man har för projektet. Postfacken finns på plan 4 i E huset.

OBS! Läs även information på nyhetssidan.

1.      Uppsats runt en analys av kognitiva processer vid bokning av en resa.

Inlämningsdatum:      15 september (OBS! En andra chans för dig som blivit underkänd, ny inlämning 26 september)
Längd:                      1-2 A4-sidor

Utifrån en given persona, som finns här och i kurskompendiumet, och Siljaline-hemsida (www.siljaline.se) för bokning ska du analysera vilka kognitiva processer som är involverade. Du ska ta hänsyn till sådant som är relevant innan personan bokar resan, genomförandet av själva bokningen och vilka kognitiva processer som är relevanta vid bokningens avslut. Du ska resonera kring både förutsättningar och problem.

2.      Uppsats: Vad är ett användbart datorsystem?

Inlämningsdatum:      (OBS! Nytt inlämningsdatum) 26 september
Längd:                      1-2 A4-sidor

Vad innebär användbarhet? Hur relaterar begreppet till datorsystem och systemutveckling? Kan man relatera det till annat än bara datorsystem? Använd kurslitteratur och egna erfarenhet för att reflektera över denna fråga. Diskutera gärna med dina kurskamrater.

3.      Uppsats runt en genomförd utvärdering med respektive utan användare.

Inlämningsdatum:      (obs! Nytt inlämningsdatum) 3 oktober kl. 10.00 OBS! TID!!
Längd:                         1-2 A4-sidor

Genomför en heuristisk utvärdering av gränssnittet www.nodrugs.se. Du kan antingen använda bokens rekommendation eller de 10-tumregelspunkterna. Använd sedan samma gränssnitt och genomför ett användartest med en användare. Användartestet bör inkludera en uppgiftsbeskrivning samt metoden ”tänka högt” (kursboken sid. 365-368). Det är viktigt att du under användartestet skriver ner dina observationer. Därefter skriver du en uppsats där du reflekterar över eventuella skillnader och likheter i resultatet mellan de två utvärderingarna.

4.      Uppsats om en kritisk incident.

Inlämningsdatum:      19 oktober
Längd:                         1-2 A4-sidor

Välj en incident som du anser är ett kraftfullt exempel på kursens innehåll samt har stimulerat dig till att fundera på människa-datorinteraktion och vad det innebär. Förklara sedan varför denna incident är betydelsefull, varför den uppstod och hur den skulle kunna hanteras. Det kan t.ex. vara ett gränssnitt eller en artikel som du stött på, något som hänt på en föreläsning eller ett resultat från någon av de övningar som genomförts under kursen. Vad du väljer att presentera är väldigt öppet.

5.      Ansökan till att bli ambassadör.

Inlämningsdatum:      26 oktober
Längd:                        3-4 A4-sidor (inkl. referenser)

Du ska skriva en ansökan där du beskriver och motiverar hur människa-datorinteraktion kan passa in antingen på en arbetsplats eller i ett projekt. Du ska presentera en plan för hur man agerar på ett möte med en ledningsgrupp. Du ska utgå ifrån relevanta begrepp inom människa-datorinteraktion samt beröra ekonomiska faktorer och organisation. Du ska ta upp och bemöta argument. Du ska explicit referera till relevant litteratur där du hämtar fakta ifrån externa källor.

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-09-22