English

Sök på Nada   Kontakt 

Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan

Kurser på Nada

 
NADA /Kurser / Kursnamn / Projekt
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

Projektuppgift

Uppgiften består i att skapa en skiss på ett datorgränssnitt.

Uppgiftsbeskrivning

Tänk er ett flygbolag, Far-Och-Flyg, som har som primär affärsidé att transportera människor till olika platser. De säljer i dagsläget huvudsakligen sina sittplatser i flyget genom återförsäljare. Återförsäljarna tjänar pengar genom att skapa trevliga resor med flera utflyktsmål, hotell etc. Flygbolaget har börjat diskutera om och hur de genom att använda datorsystem skulle kunna komma i direktkontakt med resenärerna. De har vänt sig till er grupp och vill att ni ska skapa några designförslag på gränssnitt som är lätta att använda. De är medvetna om att deras målgrupp inte är direkt datorvana, varför de har prioriterat att skapa ett användbart gränssnitt. Flygbolaget ger er i uppgift att:

·        skapa ett förslag på lättnavigerad struktur på datorsystemet

·        använda begrepp som ska vara förståeliga för användare utan direkta kunskaper i teknik eller resebranschen

·        göra en analys av kommunikationen mellan flygbolag och kunder

·        utgå från användarens huvudmål med resan

·        beakta vilka kringfunktioner och mervärdestjänster som skulle passa flygbolagets målgrupp.

·        svara på frågan om detta kommer att tilltala kunderna samt vad företaget måste betänka i sin nya kontakt med kunderna

·        de önskar under projektets gång kontinuerlig avrapportering genom följande leverabler: målanalys, personabeskrivningar, designalternativ, utvärdering, slutligt förslag

Er övningshandledare kommer att representera beställare under projektets gång.

Handlett genomförande

Under handledda timmar, men utifrån er egen initiativförmåga och analysförmåga, kommer ni att arbeta med följande teman:

Tillfälle 1. Målanalys

Ni ska under övningen genomföra en analys av tre olika intressenters mål: beställande företaget, målgruppen/användarnas och era egna. När ni analyserar företagets mål ska ni försöka förstå företagets idéer och eventuella framtid, till er hjälp kommer er övningshandledare att agera representant för företaget och svara på frågor. För att analysera användarnas mål kommer ni att få tillgång till statistik från en marknadsundersökning som handlar om resande. Dessutom ska ni själva genomföra en mindre intervjuundersökning baserat på utestående frågeställningar. Slutligen ska ni formulera era egna mål, som konsulter, med den systemdesign som ni ska skapa.

Intervjuundersökningen ska genomföras genom att ni själva designar 5 stycken intervjufrågor. Sedan ska ni intervjua minst 10 personer som passar in på målgruppen.

För att ni inte ska uppfinna hjulet igen ska ni även genomföra en spontan utvärdering av något befintligt gränssnitt med liknande innehåll.

Tillfälle 2. Persona.

Ni ska skapa användarprofiler genom att arbeta på ett strukturerat och kreativt arbetssätt. Gruppens arbete ska resultera i minst 4 väl genomarbetade personas. För varje persona ska ni ta fram exakt en A4 med personabeskrivning och ett scenarios (se exempelpersona i kursbunten). Det handlar om att göra beskrivningarna fylliga samtidigt som de ska vara överskådliga och kortfattade.

Ni måste motivera vilken som är den primära personan. Ni ska även ta fram en negativ persona, dvs. en som ni absolut inte designar för. Dessutom för att personorna ska bli trovärdiga är det viktigt att de är framtagna gemensamt så att presentationerna blir konsekventa.

Ni ska slutligen ta fram en lista på centrala funktioner samt prioritera dem för de olika personas.

Tillfälle 3. Design

Ni ska utarbeta minst 2 olika designförslag utifrån era personas. Designförslagen ska bestå av ett konventionellt och ett mycket annorlunda förslag. Vid handledningstillfället påbörjas arbetet genom att pröva på metoden parallell design. Det är viktigt att ni under hela designarbetet kontinuerligt (dvs. hela tiden) dokumenterar vilka designbeslut ni tar. Designförslaget ska enbart fokusera på själva bokningsdelen av gränssnittet.

Tillfälle 4. Utvärdering

Ni ska utvärdera en annan grupps designförslag utifrån tumregler för god design. Ett förslag är att använda följande tumregler men ni kan även använda kursbokens förslag (408-410). En person från designgruppen ska vara med vid utvärderingstillfället. Den grupp som skapat designförslaget ska få en kortare skriftlig rapport av er utvärdering. Ni ska beskriva och motivera vilka problem ni, genom er granskning, finner troligt att en användare kommer att stöta på. Ge gärna förslag på förändringar!

När ni sedan får tillbaka en utvärderingsrapport av ert eget designförslag ska ni överväga och motivera förändringar i designförslaget. Ni ska genomföra de förändringar som ni anser är nödvändiga, men kom ihåg att inte göra avkall på er primära personas mål och inställning.

Tillfälle 5. Redovisning av gruppens arbete.

Muntlig redovisning inför hela övningsgruppen. Vem och hur ni presenterar bestäms av gruppen. Varje grupp har maximalt 15 minuter på sig. Ni ska kort presentera er primära persona och slutdesign. Fokus ska dock ligga på vad ni lärt er och hur ni tycker att metoden fungerat.

Viktigt!

Någon slumpvis person (väljs av övningsledaren) i varje grupp kommer vid varje tillfälle att redovisa gruppens arbete och tankar. Beräkna redovisningen till max 5 minuter, förutom för slutredovisningen som ska beräknas till 15 minuter.

Handledaren kommer att stödja er i att arbeta med uppgifterna metodiskt - främst genom att ställa frågor! Vid kreativ design finns det sällan ett rätt svar så förvänta er inte att handledaren står och suger på en "rätt" eller optimal lösning.

Ni förväntas arbeta med uppgiften mellan tillfällena motsvarande 2 poäng (80 timmar per student). Tänk också på att för att få godkänt på kursen krävs 80% närvaro till seminarierna.

Lycka till ... och glöm inte att ha roligt med uppgiften!

 

 

 

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-08-18