English

Sök på Nada   Kontakt 

Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan

Kurser på Nada

 
NADA /Kurser / Kursnamn / Kursöversikt
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   

Kursöversikt

2D1620 Människa-Datorinteraktion - Inledande, 4p

Kursens mål

Genom att gå kursen MDI inledande förväntas du kunna:

1.      Identifiera grundläggande begrepp inom ämnet människa-datorinteraktion

2.      I ett givet material identifiera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion

3.      På en given situation applicera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion

4.      Relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till andra principer för systemutveckling

5.      I en given situation identifiera och analysera möjligheter till applicering av teorier och metoder inom människa-datorinteraktion

6.      Göra reflektioner motiverade av relevanta teorier och metoder inom människa-datorinteraktion

7.      Relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till ekonomiska faktorer

8.      Relatera teorier och metoder inom människa-datorinteraktion till organisatoriska faktorer

9.      Baserat på teoretisk reflektion kunna marknadsföra ämnet människa-datorinteraktion på ett diplomatiskt sätt

Prestationer som relaterar till dessa mål har knutits till olika betygskriterier, du kan läsa mer om detta under avsnittet Examination.

Undervisningsformer

Det övergripande pedagogiska målet med kursen är att du genom aktiviteter och reflekterande ska kunna tillgodogöra dig de områden inom människa-datorinteraktion som behandlas. Du kommer som kursdeltagare att praktiskt få utforma en designlösning på en tillsynes enkel uppgift. Du kommer även att få genomföra mindre övningar och skrivuppgifter där du förväntas använda perspektiv från kurslitteraturen, föreläsningarna och dina egna reflektioner. Du förväntas under kursens genomförande att arbeta självständigt och aktivt parallellt med schemalagd undervisning.

Föreläsningar

Föreläsningarna kommer i stort inte att behandla sådant som står i kurslitteraturen. Istället syftar de till att fördjupa kurslitteraturen och ge möjlighet att få ta del av erfarenheter från forskare och utövare inom människa-datorinteraktion.

Projektuppgift

Den största uppgiften på kursen kommer att genomföras som ett projekt där ni varje vecka får tillfälle till ett lärarlett seminarium. Seminarierna fokuserar på att börja varje fas i projektet. Det innebär att ni på den schemalagda tiden framförallt kommer att jobba med de olika momenten men att ni har tillfälle att be om hjälp och förtydligande från övningsledaren. Mellan varje seminarium ska sedan momentet avslutas och under nästa seminarium kort redovisas. En närmare beskrivning av uppgiften finns i avsnittet Projektuppgift.

Ni kommer få en möjlighet att själva dela in er i projektgrupper om mellan 4 till 6 personer. Varje lärarlett seminarium kommer att inkludera maximalt 6 projektgrupper. Seminariet börjar med att handledaren presenterar formerna för det specifika övningstillfället. Därefter kan projektgrupperna påbörja sitt arbete. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till handledaren. Generella frågor och diskussioner kommer att lyftas upp för hela gruppen. Dessutom kommer handledaren i början på varje seminarium att gå runt mellan projektgrupperna och då ska en av handledaren utsedd person kort redovisa gruppens arbete under den gångna veckan.

Projektet motsvarar 2 poäng vilket innebär att totalt beräknas varje student lägga ner ca 80 timmar på uppgiften. Det innebär att större delen av arbetet kommer att ske på egen hand utanför den schemalagda tiden. Det är dock viktigt att alla personer kommer till seminarierna eftersom det annars kan vara svårt att hänga med i arbetet om man inte följer med från början av varje moment.

Inlämningsuppgifter

Utöver projektet kommer du att genomföra minst fyra mindre inlämningsuppgifter, det finns även en femte men den är frivillig. Dessa beskrivs närmare i avsnittet Inlämningsuppgifter.

Relation till andra kurser

Förkunskaper

Motsvarande någon av kurserna:

2D1320 Tillämpad datalogi

2D1343 Datalogi

2D1344 Grundläggande datalogi

Den som därutöver läst 2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering liksom 2D1625 IT-Design för funktionshindrade kommer att ha nytta av det.

Rekommenderade bredvidkurser

2D1630 Beteendevetenskaplig metod - fördjupar innehåll om metodologiska för att studera människa-datorinteraktion

2D1651 Mjukvarustöd för Prototyping - fördjupar innehållet kring olika former av stöd för design

2I1130, Kognitionspsykologi - fördjupar innehållet kring människors tänkande, beslutsfattande, minne samt även experimentell metod

2D1093 Psykologi för Ingenjörer -  fördjupar psykologiaspekter i arbetslivet

Kurser som kräver denna kurs och fördjupar kursinnehållet

2D1622 Människa-Datorinteraktion, fortsättningskurs

2D1650 Datorspelsdesign 

För en komplett lista av kurser inom Människa-Datorinteraktion och relaterade kurser se KTH-kurser inom MDI samt vad som gäller för en Människa-datorinterationsinriktning för ditt specifika progrogram. 

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-08-18