English

Sök på Nada   Kontakt 

Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan

Kurser på Nada

 
NADA /Kurser / Kursnamn / Examination
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   

Examination

Kursen kommer att examineras genom en mängd olika aktiviteter, både med fokus på praktiska övningar och skrivuppgifter.

I projektet finns ett antal leverabler beskrivna, godkänd leverans av dessa ger 2 poäng. Resterande kurspoäng, 2 poäng, samt slutbetyg bestäms utifrån inlämnade inlämningsuppgifter.

NADA och denna kurs tillämpar Hederskodex.

Betyg

Slutligt betyg beror på hur väl du kan visa att du uppnår kursmålen. Eftersom det sällan finns några absoluta rätt och fel när det gäller människa-datorinteraktion så är det viktigare att du i dina inlämningsuppgifter analyserar och reflekterar. Det gör det delvis svårare att bedöma vilket betyg som ska sättas men nedan följer ett försök att konkretisera vad vi förväntar oss på de olika betygsnivåerna.

5          Du har tydligt visat att du uppnår alla mål. Det innebär att du har visat djup förståelse och kunskap om det grundläggande innehållet. Du har visat prov på kritiskt, eftertänksamt och kreativt tänkande. Du har tydligt refererat till relevanta källor. Du har reflekterat över uppgiftens frågeställning, ditt potentiella svar och din egen relation till dem båda. Du har analyserat metod, teori och praktik samt relaterat dem till varandra. Du har, när det är motiverat, använt ett kritiskt förhållningssätt. Du har redovisat på ett välstrukturerat sätt med en välskriven text, dvs. bra språklig framställning.

            För att få betyg 5 på hela kursen ska du ha:

·              betyg 3 på projektuppgiften och

·              minst 80% närvaro på projektseminarierna och

·              minst betyg 4 på minst två av inlämningsuppgifterna 1-4 och

·              betyg 5 på inlämningsuppgift 5.

4/VG    Du har tydligt visat att du uppnår målen 1-6 på ett moget, välinformerat och självständigt sätt. Det innebär att du har visat en förståelse för varför människa-datorinteraktion är relevant och viktigt. Du har tydligt hänvisat till kurslitteratur. Du har relaterat litteraturen till föreläsningar och övningar. Du har använt relevant terminologi och visar genom ditt användande att det finns en insikt i vad de innebär. Du har använt begrepp och terminologi som är relevant för uppgiftsformuleringarna men inte bara det som återfinns i formuleringen. Du har redovisat med en text som inte har några större språkliga problem.

            För att få betyg 4 (KTH-studenter) på hela kursen ska du ha:

·              betyg 3 på projektuppgiften och

·              minst 80% närvaro på projektseminarierna och

·              antingen minst betyg 3 på inlämningsuppgifter 1-4 och betyg 5 på inlämningsuppgift 5 eller

·              minst betyg 4 på två av inlämningsuppgifterna 1-4, betyg 3 på resterande inlämningsuppgifter 1-4 och underkänd eller ej inlämnad inlämningsuppgift 5.

            För att få betyg VG (SU-Studenter) på hela kursen ska du ha:

·              betyg 3 på projektuppgiften och

·              minst 80% närvaro på projektseminarierna och

·              minst betyg 3 på inlämningsuppgifter 1-4 och betyg 5 på inlämningsuppgift 5.

3/G      Du har tydligt visat att du uppnår målen 1-5 på ett tillfredsställande sätt. Du har visat förståelse och insikt om vikten av att inkludera människa-datorinteraktion i utformningen av interaktiva datorsystem.

            För att få betyg 3 på hela kursen ska du ha:

·              betyg 3 på projektuppgiften och

·              minst 80% närvaro på projektseminarierna och

·              minst betyg 3 på inlämningsuppgifterna 1-4.

U         Målen 1-5 har inte uppnåtts på ett tillfredsställande sätt eller att projekt inte har genomförts (inklusive 80% närvaro på seminarierna) eller att inlämningsuppgifter inte har lämnats in.

 

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2005-09-02