Kontakt
bild3 bild2 bild1
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Skolan för datavetenskap och kommunikation / Utbildning / Kurser / 2D1606 / komges05

2D1606 Kommunikation, information och gestaltning, 6p

Kursöversikt

Denna kurs ger en introduktion till frågeställningar, grundläggande begrepp, teorier och metoder inom kunskapsområdet mänsklig och medierad kommunikation och gestaltning. I samtida forskning är kommunikation, information och gestaltning ofta en del av det som kallas kultur- och mediestudier. Syftet med kursen är att du ska bli något mer än en passiv iakttagare av kommunikation och media, och vi vill därför uppmuntra utvecklandet av en kritisk förståelse och ett analytiskt perspektiv i förhållande till olika kommunikativa händelser så som de återfinns i vardagslivet, i professioner, organisationer och institutioner. I kursen kommer vi att studera utvecklingen av olika former av kommunikation och gestaltning i historiska kontexter och skaffa oss en förståelse för det kulturspecifika i vårt eget sätt att kommunicera. Överlag eftersträvas en kritisk förståelse av det som vi ofta tar för givet, det som är så viktigt för vår förståelse och kunskap om oss själva och omvärlden - kommunikation, information och gestaltning..

Kursen ger inte en uttömmande genomgång av alla former av mänsklig och medierad kommunikation och gestaltning. Snarare är det fråga om en grundläggande introduktion som kommer att ge dig en solid grund för förståelse av kommunikation, medier och gestaltning som kan tjäna som utgångspunkt för hur du vill utveckla dina intressen och din professionella profil på KTH. Kursen fyller också funktionen av att introducera tvärvetenskapliga perspektiv på kommunikation, medier och gestaltning inom ramen för Medieteknikprogrammet.

Projektarbete

Kursen innehåller vidare ett projektmoment av tillämpad karaktär som orienterar sig mot gestaltning och kommunikationens praktik i dess muntliga, skriftliga och visuella former. Denna del av kursen utgörs av projektarbete som bedrivs på seminarier och i grupper. Projektarbetet fokuserar på skrivande, retorik, narratologi, dramaturgi och andra former av muntlig, skriftlig och visuell gestaltning. Denna kursomgång (HT05-VT06) är temat Reklam& medier. En projektbeskrivning finns här. Projektet redovisas dels genom en muntlig presentation, dels genom en skriftlig rapport på 15 sidor. .

Pedagogik

Lärandet i denna kurs bygger givetvis på studentens aktiva deltagande i föreläsningar och seminarier. Detta är särskilt viktigt som detta kunskapsområde bygger på en humanistisk-samhällsvetenskaplig kunskapssyn som kräver reflektion och diskussion. Under period 2 och 3 träffas vi ett par gånger i veckan dels för föreläsning och dels för seminarium. Till varje undervisningstillfälle krävs förberedelse av dig som student, vanligen i form av inläsning av någon på förhand (enligt schema) specificerad text, men ibland också i form av genomförandet av någon uppgift. Syftet med denna inläsning är att du ska kunna medverka i diskussioner och vara beredd på att ställa frågor.

Examination

Deltagande: Kursen förutsätter deltagande (80%) i föreläsningar och seminarier samt fullgörande av uppgifter i samband med dessa tillfällen. Frånvaro vid ett fåtal tillfällen kan kompenseras med extrauppgifter enligt lärares anvisningar.

Tentamen: Som sista moment på höstterminen kommer en hemskrivning att ges.

Uppsatser: Två kortare (en på 4-5 sidor och en på 15 sidor) ska skrivas. Den kortare skrivs enskilt och består av en review av en artikel ur antologin Popular Culture. A Reader, ed. Raiford Guins & Omayra Zaragoza Cruz (London: Sage, 2005). Den längre uppsatsen skrivs i anslutning till projektarbetet och behandlar ett ämne som är relevant för kursen och som väljs i samråd med lärare (senast under vecka 49). Den längre uppsatsen skrivs alltså som ett grupparbete. Dessa två uppsatser ska tillsammans med övriga handlingar ingå i en portfolio som lämnas in senast vecka ??.

Projekt: se instruktioner ovan.

Muntlig presentation av artikel: I samband med seminarierna kan du som student att i grupp eller enskilt komma att tilldelas artiklar för inläsning och presentation. När du/ni förbereder en presentation av en artikel inför seminarium bör du/ni tänka på följande:

· Du/ni har högst 10 minuter till förfogande.
· Inled med en kort sammanfattning av det du/ni uppfattar vara författarens tes.
· Hur argumenterar författaren för sin tes? Ge gärna konkreta exempel.
· Vilka implikationer har detta för teori, praktik, empiri?
· Vilka invändningar mot argumentationen och tesen kan göras?
· Vilka frågor kan ställas till texten och tesen?


Portfolio: Ska inlämnas till kursledaren -- på papper i postfack på plan 6 i hus E -- senast i vecka ??. Din portfolio ska bestå av följande delar:

· CV (högst 2 sidor)

· hemskrivning, enskilt (skrivs vecka 49-50)

· kortare uppsats (4-5 sidor), enskilt, lämnas in vecka 3

· längre uppsats (15 sidor), grupp

· eventuellt andra kortare inlämningsuppgifter på kursen

Formgivningen på portfolion följer inte någon särskild mall, snarare kan detta vara ett tillfälle för dig att pröva på hur det är att utforma en sådan självpresentation.

Det slutliga betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av alla ovanstående insatser.

Lärare

Leif Dahlberg, fil dr, universitetslektor, studierektor, e-post: dahlberg@nada.kth.se

Claire Hogarth, PhD, e-post: hogarth@chello.se

 

Sidansvarig: Leif Dahlberg <dahlberg@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-12-07