KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

  
  

   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   

 

  

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1602 / Kursöversikt

2D1602 Lärande och IKT, 12 poäng

Kursöversikt

Syfte

Denna kurs syftar dels till att ge kunskaper om och perspektiv på ämnesdidaktik för datalogi och informations- och kommunikationsteknologi (IKT), dels till att ge möjlighet till reflektion kring och fördjupad förståelse av Civilingenjör och lärarprogrammet CLMDA.

Innehåll och uppläggning

Den programsammanfattande kursen ges under årskurserna 2, 3 och 4 och omfattar totalt 12p. Denna kurs är uppdelad i sex delkurser med 2p per termin. Kursen innehåller följande delar: Ämnesdidaktik IKT/Data 5p (inkl. 1p VFU); Vetenskap, teknik, lärande II 3p (varav 3p VFU); projektarbeten inom informations- och kommunikationstekik (IKT) 4p. Kursen samläses av årskurser 2, 3 och 4.

Kursen innehåller följande moment: ämnesdidaktik IKT/data (5p som ges av LHS); VFU; IKT och lärande i historiskt och samhälleligt perspektiv; metoder för lärande och reflektioner; medierna som språk och medier som berättare efter samhälleligt perspektiv; tolkningsteori; presentationsteknik; dokumentation; examination; vetenskapsteori; villkor för kunskapsbildning; kunskapsvärdering; etik; projektarbeten; studiebesök; aktuella frågeställningar.

Kursen ger inte en uttömmande genomgång av ämnesdidaktik för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och datalogi. Snarare är det fråga om en grundläggande introduktion som kommer att ge dig en grund för förståelse av lärprocesser som utgångspunkt för hur du kan utveckla dina intressen och din professionsprofil på LHS och KTH. Kursen fyller också funktionen att introducera tvärvetenskapliga perspektiv på datalogi och IKT inom ramen för Civilingenjör och lärarprogrammet.

I kursen kommer vi att studera olika kommunikationsformer, använda medier i praktiken och utveckla en förståelse för det kulturspecifika i vårt eget sätt att kommunicera. Överlag eftersträvas en kritisk förståelse av det som vi ofta tar för givet, det som är så viktigt för vår förståelse och kunskap om oss själva och omvärlden – kommunikation, medier och kultur.

Undervisningen har formen av projektarbeten, lektioner, diskussionsseminarier och olika praktiska övningar som förutsätter aktiva förberedelser av deltagarna. Kursen innehåller moment både av teoretisk och tillämpad karaktär som orienterar sig mot kommunikationens materialitet och praktik i olika former. Sådana inslag i undervisningen utgörs dels av koncentrerade diskussionsseminarier, dels av praktiska uppgifter som fokuserar på skrivande, retorik, medier, dramaturgi och andra former av auditiv, muntlig, skriftlig och visuell kommunikation och gestaltning. Dessa inslag kommer ibland att ha formen av övningsmoment i kursen.

Kursen examineras med aktiv närvaro, seminarieuppgifter (enskilt och i grupp), enskild uppgifter (föreläsnings- och läslogg, reflekterande texter, med mera), grupprojekt (med rapporter, presentationer, mötes- och diskussionsprotokoll, med mera).

Denna termin (vt06) behandlar kursen ämnesdidaktik, se information på schema. Tidigare teman har varit: Skrivande och lärande, Medier och identitet (ht03); IKT och demokrati. Nyheter och frågor i tiden (vt04); Ljud och gestaltning (ht04); Film-, bild- och ljudmedier som didaktiska redskap (vt05); Kommunikativa rum (ht05).

Pedagogik och kunskapssyn

Lärandet och kunskapsbildningen i denna kurs bygger på studentens aktiva deltagande i projekt, lektioner och seminarier. Detta är särskilt viktigt eftersom detta kunskapsområde bygger på en humanistisk-samhällsvetenskaplig kunskapssyn som kräver reflektion och diskussion.

Examination

Består av såväl enskilda arbeten som grupparbeten.

Kurslitteratur HT05

Meddelas vid kursstart.

Kursledare

Kursansvariga är Tanja Pelz-Wall, lektor i media-IKT-pedagogik vid UKL, LHS (sedan 1980); och Leif Dahlberg, fil dr (Stockholms universitet, 1999), lektor i kommunikation vid NADA, KTH (sedan 2000). Leif Dahlberg kommer att ansvara för kursen under HT05, Tanja Pelz-Wall för VT06.

Tanja Pelz-Wall har mottagning enligt överenskommelse eller i samband med undervisningen. Tanjas tjänsterum finns i hus Z, rum Z416, LHS. E-postadressen är tanja.pelz-wall@lhs.se och telefonnumret 08-737 96 59.

Leif Dahlberg har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Leifs tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, plan 6, rum 1630, KTH. E-postadressen är dahlberg@nada.kth.se och telefonnumret 08-790 66 80. 


 
Sidansvarig: Leif Dahlberg dahlberg@nada.kth.se
Uppdaterad: 2006-02-08